Lokesh

Nuvvemi chesavu neram

నువ్వేమి చేశావు నేరం నిన్నెక్కడంటింది పాపం చినబోకుమా
నువ్వేమి చేశావు నేరం నిన్నెక్కడంటింది పాపం చినబోకుమా
చేయూతనందించు సాయం ఏనాడు చేసింది సంఘం గమనించుమా
కన్నీటి వర్షానికి కష్టాలు చల్లారునా
మార్గం చూపే దీపం కాదా ధైర్యం
నువ్వేమి చేశావు నేరం నిన్నెక్కడంటింది పాపం చినబోకుమా

జరిగింది ఓ ప్రమాదం ఏముంది నీ ప్రమేయం
దేహానికయిన గాయం ఏ మందుతోనో మాయం
విలువైన నిండు ప్రాణం మిగిలుండటం ప్రధానం
అది నిలిచినంత కాలం సాగాలి నీ ప్రయాణం
స్త్రీల తనువులోనే శీలమున్నదంటే
పురుష స్పర్శతోనే తొలగిపోవునంటే
ఇల్లల దేహాలలో శీలమే ఉండదనా
భర్తన్న వాడెవ్వడూ పురుషుడే కాదు అనా
శీలం అంటే గుణం అనే అర్థం

నువ్వేమి చేశావు నేరం నిన్నెక్కడంటింది పాపం చినబోకుమా

గురివింద ఈ సమాజం పరనింద దాని నైజం
తన కింద నలుపు తత్వం కనిపెట్టలేదు సహజం
తన కళ్ళ ముందు ఘోరం కాదనదు పిరికి లోకం
అన్యాయమన్న నీపై మోపింది పాప భారం
పడతి పరువు కాచే చేవలేని సంఘం
సిగ్గు పడకపోగా నవ్వుతోంది చిత్రం
ఆనాటి ద్రౌపదికి ఈనాటి నీ గతికి
అసలైన అవమానము చూస్తున్న ఆ కళ్ళది
అంతేగాని నీలో లేదే దోషం

నువ్వేమి చేశావు నేరం నిన్నెక్కడంటింది పాపం చినబోకుమా
నువ్వేమి చేశావు నేరం నిన్నెక్కడంటింది పాపం చినబోకుమా
చేయూతనందించు సాయం ఏనాడు చేసింది సంఘం గమనించుమా
కన్నీటి వర్షానికి కష్టాలు చల్లారునా
మార్గం చూపే దీపం కాదా ధైర్యం
nuvvEmi cESAvu nEram ninnekkaDanTindi pApam cinabOkumA
nuvvEmi cESAvu nEram ninnekkaDanTindi pApam cinabOkumA
cEyUtanandincu sAyam EnADu cEsindi sangham gamanincumA
kannITi varshAniki kashTAlu callArunA
mArgam cUpE dIpam kAdA dhairyam
nuvvEmi cESAvu nEram ninnekkaDanTindi pApam cinabOkumA

jarigindi O pramAdam Emundi nI pramEyam
dEhAnikayina gAyam E mandutOnO mAyam
viluvaina ninDu prANam migilunDaTam pradhAnam
adi nilicinanta kAlam sAgAli nI prayANam
strIla tanuvulOnE SIlamunnadanTE
purusha sparSatOnE tolagipOvunanTE
illala dEhAlalO SIlamE unDadanA
bhartanna vADevvaDU purushuDE kAdu anA
SIlam anTE guNam anE artham

nuvvEmi cESAvu nEram ninnekkaDanTindi pApam cinabOkumA

gurivinda I samAjam paraninda dAni naijam
tana kinda nalupu tatvam kanipeTTalEdu sahajam
tana kaLLa mundu ghOram kAdanadu piriki lOkam
anyAyamanna nIpai mOpindi pApa bhAram
paDati paruvu kAcE cEvalEni sangham
siggu paDakapOgA navvutOndi citram
AnATi droupadiki InATi nI gatiki
asalaina avamAnamu cUstunna A kaLLadi
antEgAni nIlO lEdE dOsham

nuvvEmi cESAvu nEram ninnekkaDanTindi pApam cinabOkumA
nuvvEmi cESAvu nEram ninnekkaDanTindi pApam cinabOkumA
cEyUtanandincu sAyam EnADu cEsindi sangham gamanincumA
kannITi varshAniki kashTAlu callArunA
mArgam cUpE dIpam kAdA dhairyamKokila kokila ku annadi

కోకిల కోకిల కూ అన్నది
వేచిన ఆమని ఓ యన్నది
దేవత నీవని మమతల కోవేల తలుపు తేరిచివుంచాను
ప్రియ ప్రియ జయీభవ కౌగిళ్ళలో
సఖి సఖి సుఖీభవ సందిళ్ళలో
కోకిల కోకిల కూ అన్నది..హ.హ..
వేచిన ఆమని ఓ యన్నది..హ.హ..

గుండె గూటిలో నిండిపోవా ప్రేమ గువ్వలాగ ఉండిపోవా
ఏడు అడుగుల తోడు రావా జన్మ జన్మ నన్ను నీడకావా
లోకం మన లోగిలిగా కాలం మన కౌగిళిగా
వలపే శుభ దీవెనగా బ్రతుకే ప్రియ భావనగా
ఆ ఆకాశాలే అందే వేళ ఆశలు తీరెనుగా..

కోకిల కోకిల కూ అన్నది..హ.హ..
వేచిన ఆమని ఓ అన్నది..హ.హ..

వాలు కళ్ళతో వీలునామా వీలు చూసి ఇవ్వు చాలు భామ
వేళపాలలు ఏలనమ్మా వీలు లేనిదంటూ లేదులేమ్మా
మనమేలే ప్రేమికులం మనదేలే ప్రేమ కులం
కాలన్ని ఆపగలం మన ప్రేమను చూపగలం
కల్లలన్నీ తీరే కమ్మని క్షణమే కన్నుల ముందుందమ్మ

కోకిల కోకిల కూ అన్నది
వేచిన ఆమని ఓ యన్నది
దేవత నీవని మమతల కోవేల తలుపు తేరిచివుంచాను
ప్రియ ప్రియ జయీభవ కౌగిళ్ళలో
సఖి సఖి సుఖీభవ సందిళ్ళలో
kOkila kOkila koo annadi
vaechina aamani O yannadi
daevata neevani mamatala kOvaela talupu taerichivuMchaanu
priya priya jayeebhava kaugiLLalO
sakhi sakhi sukhIbhava saMdiLLalO
kOkila kOkila koo annadi..ha.ha..
vaechina aamani O yannadi..ha.ha..

guMDe gUTilO niMDipOvA praema guvvalaaga uMDipOvA
EDu aDugula tODu rAvA janma janma nannu neeDakAvA
lOkaM mana lOgiligaa kaalaM mana kaugiLigaa
valapae Subha dIvenagA bratukae priya bhaavanagaa
A AkASAlE aMdE vELa ASalu tIrenugaa..

kOkila kOkila koo annadi..ha.ha..
vaechina aamani O annadi..ha.ha..

vaalu kaLLatO vIlunAmA veelu choosi ivvu chaalu bhAma
vaeLapaalalu aelanammA veelu laenidaMTU laedulaemmaa
manamElE prEmikulaM manadElE prEma kulaM
kaalanni aapagalaM mana praemanu choopagalaM
kallalannI tIrE kammani kshaNamae kannula muMduMdamma

kOkila kOkila koo annadi
vaechina aamani O yannadi
daevata neevani mamatala kOvaela talupu taerichivuMchaanu
priya priya jayeebhava kaugiLLalO
sakhi sakhi sukhIbhava saMdiLLalOmanasuna manasai kannullo

మనసున మనసై కన్నుల్లో కలలకు వెలుగై
ఊహల్లో ఊగుతోంది నువ్వే
తరగని వరమై ఎదల్లో సరగమ స్వరమై
పెదాల్లో పాడుతోంది నువ్వే
నీకు పరిచయమై తొలి ప్రేమ చవిచూశా
నేను పరవశమై హృదయాన్ని పరిచేశా
నువ్వే నా దైవంలా భావించా
మనసున మనసై కన్నుల్లో కలలకు వెలుగై
ఊహల్లో ఊగుతోంది నువ్వే

ప్రియ జతలో సన్నిధిలో తెలిసెను సంక్రాంతి
చెలి ఒడిలో మనుగడలో దొరికెను సుఖ శాంతి
అడగక ముందే ఆమనిలా కనుల ముందే మెరిశావు
గ్రహణము విడిచే జాబిలిలా తళుకుమంటూ వెలిగావు
ప్రాణంలో ప్రాణంగా నిలిచావు

మనసున మనసై కన్నుల్లో కలలకు వెలుగై
ఊహల్లో ఊగుతోంది నువ్వే

శిలలాంటి శిథిల వనం చిగురులు తొడిగింది
కలయికతో ప్రణయ రథం పరుగులు తీసింది
పిలిచిన పలికే పెన్నిదిలా వలపు నిధులే పంచావు
అతిథిగా చేరి హారతిలా చలువ చెలిమే చిలికావు
అందించా అర్పించా అణువణువు

మనసున మనసై కన్నుల్లో కలలకు వెలుగై
ఊహల్లో ఊగుతోంది నువ్వే
నీకు పరిచయమై తొలి ప్రేమ చవి చూశా
నేను పరవశమై హృదయాన్ని పరిచేశా
నువ్వే నా దైవంలా భావించా
manasuna manasai kannullO kalalaku velugai
UhallO UgutOndi nuvvE
taragani varamai edallO saragama swaramai
pedAllO pADutOndi nuvvE
nIku paricayamai toli prEma cavicUSA
nEnu paravaSamai hRdayAnni paricESA
nuvvE nA daivamlA bhAvincA
manasuna manasai kannullO kalalaku velugai
UhallO UgutOndi nuvvE

priya jatalO sannidhilO telisenu sankrAnti
celi oDilO manugaDalO dorikenu sukha SAnti
aDagaka mundE AmanilA kanula mundE meriSAvu
grahaNamu viDicE jAbililA taLukumanTU veligAvu
prANamlO prANangA nilicAvu

manasuna manasai kannullO kalalaku velugai
UhallO UgutOndi nuvvE

SilalAnTi Sithila vanam cigurulu toDigindi
kalayikatO praNaya ratham parugulu tIsindi
pilicina palikE pennidilA valapu nidhulE pancAvu
atithigA cEri hAratilA caluva celimE cilikAvu
andincA arpincA aNuvaNuvu

manasuna manasai kannullO kalalaku velugai
UhallO UgutOndi nuvvE
nIku paricayamai toli prEma cavi cUSA
nEnu paravaSamai hRdayAnni paricESA
nuvvE nA daivamlA bhAvincAEnno enno ragalunde

ఓ డాడీ డాడీ Love you
ఓ మమ్మీ మమ్మీ Love you
we love you.. love you.. love you so much
ఎన్నో ఎన్నో రాగాలుండే సంగీతం కాదా
చలాకి నవ్వుల కేరింత
ఎన్నో ఎన్నో రంగులు చిందే సంబరమే రాదా
ఇలాగే నిత్యం మన వెంట
సంద్రంలో సందడంతా చంద్రుడిలో వెన్నెలంతా
చిన్నారి సంతానంగా చేరె మన ఇంట..హోయ్
ఎన్నో ఎన్నో రాగాలుండే సంగీతం కాదా
చలాకి నవ్వుల కేరింత...

ఏ పూటైనా హ్యాపీగా ఉందాం
మనకొద్దు అంతకు మించి వేరే వేదాంతం
ఏ బాటైనా పరవాలేదంట
సమయంతో సాగటమే మన సింపుల్ సిద్ధాంతం
చిరుగాలికి పరిమళమిచ్చే
సిరి మల్లెల వనమై ఉందాం
గగనాన్ని నేలను కలిపే
హరివిల్లుల వంతెన అవుదాం
ఆనందం అంటే అర్థం మనమందాం
ప్రతి పూట పాటై సాగే హుషారు సరిగమలో

అహహ్హ ఎన్నో ఎన్నో రాగాలుండే సంగీతం కాదా
చలాకి నవ్వుల కేరింత..హ..హే..అహహ్హ
ఓ డాడీ డాడీ Love you
ఓ మమ్మీ మమ్మీ Love you
we love you.. love you.. love you so much

మమకారాలే పువ్వుల సంకెళ్ళై
గత జన్మల ఋణబంధాలను గుర్తుకు తెస్తాయి
అనురాగాలే గుండెల సవ్వల్లై
బతుకంటే ఎంతో తీపని చెబుతూ ఉన్నాయి
వరమల్లె దొరికినదేమో అరుదైన ఈ అనుబంధం
సిరులున్నా దొరకనిదేమో సరదాలకు ఈ సావాసం
చిరకాలం చిగురులు వేస్తూ ఎదగాలి
ఏ చింతా చెంతకు రాని అందాల ఈ సందడి

హా..ఎన్నో ఎన్నో రాగాలుండే సంగీతం కాదా
చలాకి నవ్వుల కేరింత
ఎన్నో ఎన్నో రంగులు చిందే సంబరమే రాదా
ఇలాగే నిత్యం మన వెంట
హే..సంద్రంలో సందడంతా చంద్రుడిలో వెన్నెలంతా
చిన్నారి సంతానంగా చేరె మన ఇంట..హోయ్
O daddy daddy Love you
O mommy mommy Love you
we love you.. love you.. love you so much
ennO ennO rAgAlunDE sangItam kAdA
calAki navvula kErinta
ennO ennO rangulu cindE sambaramE rAdA
ilAgE nityam mana venTa
sandramlO sandaDantA candruDilO vennelantA
cinnAri santAnangA cEre mana inTa..hOy
ennO ennO rAgAlunDE sangItam kAdA
calAki navvula kErinta...

E pUTainA hyApIgA undAm
manakoddu antaku minci vErE vEdAntam
E bATainA paravAlEdanTa
samayamtO sAgaTamE mana simpul siddhAntam
cirugAliki parimaLamiccE
siri mallela vanamai undAm
gaganAnni nElanu kalipE
harivillula vantena avudAm
Anandam anTE artham manamandAm
prati pUTa pATai sAgE hushAru sarigamalO

ahahha ennO ennO rAgAlunDE sangItam kAdA
calAki navvula kErinta..ha..hE..ahahha
O daddy daddy Love you
O mommy mommy Love you
we love you.. love you.. love you so much

mamakArAlE puvvula sankeLLai
gata janmala RNabandhAlanu gurtuku testAyi
anurAgAlE gunDela savvallai
batukanTE entO tIpani cebutU unnAyi
varamalle dorikinadEmO arudaina I anubandham
sirulunnA dorakanidEmO saradAlaku I sAvAsam
cirakAlam cigurulu vEstU edagAli
E cintA centaku rAni andAla I sandaDi

hA..ennO ennO rAgAlunDE sangItam kAdA
calAki navvula kErinta
ennO ennO rangulu cindE sambaramE rAdA
ilAgE nityam mana venTa
hE..sandramlO sandaDantA candruDilO vennelantA
cinnAri santAnangA cEre mana inTa..hOyChamanthi puvva puvva

చామంతి పువ్వా పువ్వా పువ్వా
నీకు బంతి పూల మేడ కట్టనా
రంగేళి రవ్వా రవ్వా రవ్వా
నా సోకులన్నీ రంగరించనా
ఓలమ్మో కన్నెమొగ్గ అందీవే పాల బుగ్గ
అదిరిందిరయ్యో జబ్బ నిన్నింక నేను ఒగ్గ
పుచ్చుకో పిల్లదానా అదేదో ఇచ్చుకో కుర్రదానా
చామంతి పువ్వా పువ్వా పువ్వా
నీకు బంతి పూల మేడ కట్టనా
రంగేళి రవ్వా రవ్వా రవ్వా
నా సోకులన్నీ రంగరించనా

సిరిమల్లె మాల సిగలో ముడిచేయ్‌నా
చెంగావి చీర సిగ్గే దోచేయ్‌నా
అడిగిందే చాలు గురుడా పెనవేయ్‌నా
కౌగిట్లో చేరి కళలే కలబోయనా
సుడిరేగుతోందే సుఖమైన జ్వాల
మందార దీవుల్లో ముత్యాల జల్లుల్లో
అబ్బాయి నాట్యమాడేస్తుంటే...
అరెరెరె గిచ్చనా గొల్లభామ ఎంచక్కా గుచ్చనా ఘాటు ప్రేమ

జిగిజిగిచ జిగిజిగిచ జిగిచ
చామంతి పువ్వా పువ్వా పువ్వా
నీకు బంతి పూల మేడ కట్టనా
రంగేళి రవ్వా రవ్వా రవ్వా
నా సోకులన్నీ రంగరించనా

సంపంగి మొగ్గ శృతిలో సవరించు
అందాల బొమ్మ ఇదిగో అలరించు
శృంగార వీణ సఖియా పలకించు
వయ్యారమంతా ఒడిలో ఒలికించు
మరుమల్లె వేళ మదనాల గోల
పున్నాగ ఒంపుల్లో సన్నాయి సొంపుల్లో
అమ్మాయి నన్ను దాచేస్తొంటే..హహహహా
హత్తుకో అందగాడా మజాలే అందుకో చందురోడా

జిగిజిగిచ జిగిజిగిచ జిగిచ
చామంతి పువ్వా పువ్వా పువ్వా
నీకు బంతి పూల మేడ కట్టనా
రంగేళి రవ్వా రవ్వా రవ్వా
నా సోకులన్నీ రంగరించనా
ఓలమ్మో కన్నెమొగ్గ అందీవే పాల బుగ్గ
అదిరిందిరయ్యో జబ్బ నిన్నింక నేను ఒగ్గ
అర్రె పుచ్చుకో పిల్లదానా అదేదో ఇచ్చుకో కుర్రదానా
cAmanti puvvA puvvA puvvA
nIku banti pUla mEDa kaTTanA
rangELi ravvA ravvA ravvA
nA sOkulannI rangarincanA
OlammO kannemogga andIvE pAla bugga
adirindirayyO jabba ninninka nEnu ogga
puccukO pilladAnA adEdO iccukO kurradAnA
cAmanti puvvA puvvA puvvA
nIku banti pUla mEDa kaTTanA
rangELi ravvA ravvA ravvA
nA sOkulannI rangarincanA

sirimalle mAla sigalO muDicEy^nA
cengAvi cIra siggE dOcEy^nA
aDigindE cAlu guruDA penavEy^nA
kougiTlO cEri kaLalE kalabOyanA
suDirEgutOndE sukhamaina jwAla
mandAra dIvullO mutyAla jallullO
abbAyi nATyamADEstunTE...
arerere giccanA gollabhAma encakkA guccanA ghATu prEma

jigijigica jigijigica jigica
cAmanti puvvA puvvA puvvA
nIku banti pUla mEDa kaTTanA
rangELi ravvA ravvA ravvA
nA sOkulannI rangarincanA

sampangi mogga SRtilO savarincu
andAla bomma idigO alarincu
SRngAra vINa sakhiyA palakincu
vayyAramantA oDilO olikincu
marumalle vELa madanAla gOla
punnAga ompullO sannAyi sompullO
ammAyi nannu dAcEstonTE..hahahahA
hattukO andagADA majAlE andukO candurODA

jigijigica jigijigica jigica
cAmanti puvvA puvvA puvvA
nIku banti pUla mEDa kaTTanA
rangELi ravvA ravvA ravvA
nA sOkulannI rangarincanA
OlammO kannemogga andIvE pAla bugga
adirindirayyO jabba ninninka nEnu ogga
arre puccukO pilladAnA adEdO iccukO kurradAnARajasekhara agalenura

రాజశేఖరా ఆగలేనురా
రాజశేఖరా ఆగలేనురా
పైటలో స్వరాలనే మీటి చూడరా
ఓ సఖి చెలి తేనె జాబిలి
తీరని సుఖలలో తీపి ఆకలి
రాజశేఖరా ఆగలేనురా
ఓ సఖి చెలి

చాటుగా తెర చాటుగా కసి కాటులో పెదవే
ఘాటుగా అలవాటుగా ఒడి పాఠమే చదివె
చిరు చిత్రలతో... నడుమే అడిగే వగరే
మధు పత్రాలతో... నలుగే పెరిగే చెరలో
శృంగార గంగ పొంగేటి వేళ రుచులే మరిగే మత్తులో

రాజశేఖరా ఆగలేనురా
పైటలో స్వరాలనే మీటి చూడరా
ఓ సఖి చెలి తేనె జాబిలి

కొంటెగా తొలి రాతిరి చలి మంటలె పుడితే
జంటలో కసి చాకిరి గిలి గంటలే కొడితే
గురి చూసెయ్యవా... సొగసే బిగిసె సుడిలో
తెర తీసెయ్యవా... ఎదలే కరిగే బడిలో
నా లేత ఒళ్ళు నీ చూపు ముళ్ళు తగిలి తగిలే రేయిలో

రాజశేఖరా ఆగలేనురా
పైటలో స్వరాలనే మీటి చూడరా
ఓ సఖి చెలి తేనె జాబిలి
తీరని సుఖలలో తీపి ఆకలి
rAjaSEkharA AgalEnurA
rAjaSEkharA AgalEnurA
paiTalO swarAlanE mITi cUDarA
O sakhi celi tEne jAbili
tIrani sukhalalO tIpi Akali
rAjaSEkharA AgalEnurA
O sakhi celi

cATugA tera cATugA kasi kATulO pedavE
ghATugA alavATugA oDi pAThamE cadive
ciru citralatO... naDumE aDigE vagarE
madhu patrAlatO... nalugE perigE ceralO
SRngAra ganga pongETi vELa ruculE marigE mattulO

rAjaSEkharA AgalEnurA
paiTalO swarAlanE mITi cUDarA
O sakhi celi tEne jAbili

konTegA toli rAtiri cali manTale puDitE
janTalO kasi cAkiri gili ganTalE koDitE
guri cUseyyavA... sogasE bigise suDilO
tera tIseyyavA... edalE karigE baDilO
nA lEta oLLu nI cUpu muLLu tagili tagilE rEyilO

rAjaSEkharA AgalEnurA
paiTalO swarAlanE mITi cUDarA
O sakhi celi tEne jAbili
tIrani sukhalalO tIpi AkaliRara rara gopala

రారా రారా గోపాలా నిన్నే కోరే ఈ వేళ
రావే రావే మధుబాలా విన్నా కన్నా నీ గోల
నా సిల్క్ చీరనడుగు ఈ పూల రైకనడుగు
నా సిల్క్ చీరనడుగు - అడిగా
ఈ పూల రైకనడుగు - అడిగా
ఇక అడిగినదడగను చూసేయ్ నా ఒడుపు
రారా రారా గోపాలా
రావే రావే మధుబాలా

ధీంత నననం ధీంత నననం తానా
నట్టువాంగం కోమలాంగం జోడు కడితే రాజా
ధీంత నననం ధీంత నననం ధీంత నన ధిరధిర తానా
రేయి పవలై హాయి సెగలై రెచ్చిపో నా రాధ
మ్మ్..నట్టువాంగం కోమలాంగం జోడు కడితే రాజా
రేయి పవలై హాయి సెగలై రెచ్చిపో నా రాధ
వెచ్చని ఒంపుల్లో వెన్నెల జల్లుల్లో
అల్లరి హద్దుల్లో అద్దిన ముద్దుల్లో
అది ఏం మోహమో ఇది ఏం దాహమో

ఆ..రావే రావే మధుబాలా విన్నా కన్నా నీ గోల
రారా రారా గోపాలా నిన్నే కోరే ఈ వేళ

ఓ..గగ గరిగ గగ గరిగ గగ గరి సగరిగ సరిద
కొంటె మేళం జంట తాళం జతలు నేర్పేస్తుంటే
సస సనిద సస సనిద సస సని పదరిస సస
పైట చెంగే పట్టు పరుపై నాట్యమాడేస్తుంటే
ఆ..కొంటె మేళం జంట తాళం జతలు నేర్పేస్తుంటే
పైట చెంగే పట్టు పరుపై నాట్యమాడేస్తుంటే
తనువుల కవ్వింపు తలగడకే ఇంపు
వేసేయ్ తాలింపు కానీ లాలింపు
ఓకే సుందరి జల్దీ రా మరి

ఆ..రారా రారా గోపాలా నిన్నే కోరే ఈ వేళ
అరెరెరె రావే రావే మధుబాలా విన్నా కన్నా నీ గోల
నా సిల్క్ చీరనడుగు ఈ పూల రైకనడుగు
నా సిల్క్ చీరనడుగు - అడిగా
ఈ పూల రైకనడుగు
ఇక అడిగినదడగను చూసేయ్ నా ఒడుపు
rArA rArA gOpAlA ninnE kOrE I vELa
rAvE rAvE madhubAlA vinnA kannA nI gOla
nA silk cIranaDugu I pUla raikanaDugu
nA silk cIranaDugu - aDigA
I pUla raikanaDugu - aDigA
ika aDiginadaDaganu cUsEy nA oDupu
rArA rArA gOpAlA
rAvE rAvE madhubAlA

dhImta nananam dhImta nananam tAnA
naTTuvAngam kOmalAngam jODu kaDitE rAjA
dhImta nananam dhImta nananam dhImta nana dhiradhira tAnA
rEyi pavalai hAyi segalai reccipO nA rAdha
mm..naTTuvAngam kOmalAngam jODu kaDitE rAjA
rEyi pavalai hAyi segalai reccipO nA rAdha
veccani ompullO vennela jallullO
allari haddullO addina muddullO
adi Em mOhamO idi Em dAhamO

A..rAvE rAvE madhubAlA vinnA kannA nI gOla
rArA rArA gOpAlA ninnE kOrE I vELa

O..gaga gariga gaga gariga gaga gari sagariga sarida
konTe mELam janTa tALam jatalu nErpEstunTE
sasa sanida sasa sanida sasa sani padarisa sasa
paiTa cengE paTTu parupai nATyamADEstunTE
A..konTe mELam janTa tALam jatalu nErpEstunTE
paiTa cengE paTTu parupai nATyamADEstunTE
tanuvula kavvimpu talagaDakE impu
vEsEy tAlimpu kAnI lAlimpu
OkE sundari jaldI rA mari

A..rArA rArA gOpAlA ninnE kOrE I vELa
arerere rAvE rAvE madhubAlA vinnA kannA nI gOla
nA silk cIranaDugu I pUla raikanaDugu
nA silk cIranaDugu - aDigA
I pUla raikanaDugu
ika aDiginadaDaganu cUsEy nA oDupuKottu kottu kobbarikaya

కొట్టో కొట్టు కొబ్బరికాయ ప్రేమకి ముందు
హ పెట్టో పెట్టు పక్కకి లగ్గం పెళ్ళికి ముందు
అరె కొట్టో కొట్టు కొబ్బరికాయ ప్రేమకు ముందు
హ పెట్టో పెట్టు పక్కకి లగ్గం పెళ్ళికి ముందు
ముద్దు బంతి పువ్వా ముద్దులాడనీవా
రాజుకుంది రవ్వ మోగనివ్వు మువ్వ
కసి కోటలోన కాటువేయనా..బుస్..అ బుస్..
కొట్టో కొట్టు కొబ్బరికాయ ప్రేమకి ముందు కొట్టు
హ పెట్టో పెట్టు పక్కకి లగ్గం పెళ్ళికి ముందు

కసి కసి చూపు విరి చూపు యమగుందే నీ షేపు
సొగసుల ఊపు సెగలే రేపు
పెట్టమాకు సోకు ఇక ఆపు నీ కిల్లాడి టైపు
లేపుతోంది బాబోయ్ ఎదలో కైపు
అందాలన్నీ నందామయ
తీరిగ్గానే తిందామయ్యా
ఒడిలో లవ్ బడిలో చదివించేయనా
వడిగా వడివడిగా నడిపించేయనా
అడి యమ్మా యమ్మా వెన్నెల్లోన
వెన్న ముద్దలాడిచేసేయ్‌నా..బుస్..అ బుస్..

కొట్టో కొట్టు కొబ్బరికాయ ప్రేమకి ముందు
హ పెట్టో పెట్టు పక్కకి లగ్గం పెళ్ళికి ముందు

చిరుచిరు గాటు పెడుతుంటే పుడుతుందోయ్ ఓ హీటు
మగసిరి బీటు పడితే స్వీటు
తెలియని చోట మగ వేటు తెలిపిందే ఓ రూటు
తమకపు నైటు తకధిం రైటు
ఇచ్చేశాలే తాంబూలాలు
పెట్టిస్తాలే పేరంటాలు
మదనా మద వదిని మురిపించేసుకో
లలనా సతి రతినే మరిపించేసుకో
అడి యబ్బో యబ్బ మువ్వలు దెబ్బ
ఏదో ఏదో అయిపోతాందయ్యో..హ బుస్..అ బుస్..

కొట్టో కొట్టు కొబ్బరికాయ ప్రేమకి ముందు
హ పెట్టో పెట్టు పక్కకి లగ్గం పెళ్ళికి ముందు
ముద్దు బంతి పువ్వా ముద్దులాడనీవా
రాజుకుంది రవ్వ మోగనివ్వు మువ్వ
కసి కోటలోన కాటువేయనా..బుస్..అ బుస్..
koTTO koTTu kobbarikAya prEmaki mundu
ha peTTO peTTu pakkaki laggam peLLiki mundu
are koTTO koTTu kobbarikAya prEmaku mundu
ha peTTO peTTu pakkaki laggam peLLiki mundu
muddu banti puvvA muddulADanIvA
rAjukundi ravva mOganivvu muvva
kasi kOTalOna kATuvEyanA..bus..a bus..
koTTO koTTu kobbarikAya prEmaki mundu koTTu
ha peTTO peTTu pakkaki laggam peLLiki mundu

kasi kasi cUpu viri cUpu yamagundE nI shEpu
sogasula Upu segalE rEpu
peTTamAku sOku ika Apu nI killADi Taipu
lEputOndi bAbOy edalO kaipu
andAlannI nandAmaya
tIriggAnE tindAmayyA
oDilO lav baDilO cadivincEyanA
vaDigA vaDivaDigA naDipincEyanA
aDi yammA yammA vennellOna
venna muddalADicEsEy^nA..bus..a bus..

koTTO koTTu kobbarikAya prEmaki mundu
ha peTTO peTTu pakkaki laggam peLLiki mundu

ciruciru gATu peDutunTE puDutundOy O hITu
magasiri bITu paDitE swITu
teliyani cOTa maga vETu telipindE O rUTu
tamakapu naiTu takadhim raiTu
iccESAlE tAmbUlAlu
peTTistAlE pEranTAlu
madanA mada vadini muripincEsukO
lalanA sati ratinE maripincEsukO
aDi yabbO yabba muvvalu debba
EdO EdO ayipOtAndayyO..ha bus..a bus..

koTTO koTTu kobbarikAya prEmaki mundu
ha peTTO peTTu pakkaki laggam peLLiki mundu
muddu banti puvvA muddulADanIvA
rAjukundi ravva mOganivvu muvva
kasi kOTalOna kATuvEyanA..bus..a bus..Aaja aaja tippu topu roja

ఆజా ఆజా టిప్పు టాపు రోజా
లేజా లేజా లేత గుండె లేజా
డే అండ్ నైటు చేద్దాం లవ్ పూజ...
ఆజా ఆజా కొండవీటి రాజా
లెఫ్టు రైటు మోగనివ్వు బాజా
డే అండ్ నైటు చేద్దాం లవ్ పూజ...
హ 1'O clock చెయ్యి పట్టి కన్నుకొట్టి కన్నుకొట్టి
2'O clock ముద్దు మీద ముద్దులెట్టనా
3'O clock ఒక్కసారి యూనిఫాం పక్కనెట్టి
4'O clock 5'O clock 6'O clock డింగ్ డాంగ్
ఆజా ఆజా టిప్పు టాపు రోజా
లేజా లేజా లేత గుండె లేజా
డే అండ్ నైటు చేద్దాం లవ్ పూజ...హ

అక్కడో ఇక్కడో ఎక్కడో రైడు చేసుకోనా
ఇప్పుడే ఇక్కడే గుట్టుగా రూటు చూసుకోరా
సిగ్గు లేని లాఠీ చెయ్యమంది డ్యూటి
కోరుకున్న దాని వెన్ను మీటి
ఆపవోయి లూఠీ ఓపలేను డ్యూటి
కొంటె ఊయలూపే కుర్ర ధాటి
హ తప్పదే - తప్పదే ఒప్పుకో - ఒప్పుకో
వాలు కళ్ళ మంజరి జోడు గుల్ల సుందరి

ఆజా ఆజా కొండవీటి రాజా
లెఫ్టు రైటు మోగనివ్వు బాజా
డే అండ్ నైటు చేద్దాం లవ్ పూజ...
ఆజా ఆజా టిప్పు టాపు రోజా
లేజా లేజా లేత గుండె లేజా
డే అండ్ నైటు చేద్దాం లవ్ పూజ...

ముద్దుగా హత్తుకో కేసులే పెట్టుకో రాజా
చెంపతో ముద్దుతో చార్జి షీటు నింపుతా ఆజా
మోతగుంది బాబు మూతలేని బెల్లు
తల్చుకుంటే చాలోయ్ జిల్లు జిల్లు
కోడె వయసు డ్రిల్లు నేర్చుకుంటే థ్రిల్లు
తాకనివ్వు పాప ఒళ్ళు ఒళ్ళు
ఏందిరో - ఏందిరో పిల్లడో - పిల్లడో
ఈల పక్క వేసుకో సోకు చెక్కు చేసుకో

ఆజా ఆజా టిప్పు టాపు రోజా
లేజా లేజా లేత గుండె లేజా
డే అండ్ నైటు చేద్దాం లవ్ పూజ...
ఆజా ఆజా కొండవీటి రాజా
లెఫ్టు రైటు మోగనివ్వు బాజా
డే అండ్ నైటు చేద్దాం లవ్ పూజ...
హ 1'O clock చెయ్యి పట్టి కన్నుకొట్టి కన్నుకొట్టి
2'O clock ముద్దు మీద ముద్దులెట్టుకో
3'O clock ఒక్కసారి యూనిఫాం పక్కనెట్టి
4'O clock 5'O clock 6'O clock డింగ్ డాంగ్
AjA AjA Tippu TApu rOjA
lEjA lEjA lEta gunDe lEjA
DE anD naiTu cEddAm lav pUja...
AjA AjA konDavITi rAjA
lefTu raiTu mOganivvu bAjA
DE anD naiTu cEddAm lav pUja...
ha 1'O clock ceyyi paTTi kannukoTTi kannukoTTi
2'O clock muddu mIda mudduleTTanA
3'O clock okkasAri yUnifAm pakkaneTTi
4'O clock 5'O clock 6'O clock Ding DAng
AjA AjA Tippu TApu rOjA
lEjA lEjA lEta gunDe lEjA
DE anD naiTu cEddAm lav pUja...ha

akkaDO ikkaDO ekkaDO raiDu cEsukOnA
ippuDE ikkaDE guTTugA rUTu cUsukOrA
siggu lEni lAThI ceyyamandi DyUTi
kOrukunna dAni vennu mITi
ApavOyi lUThI OpalEnu DyUTi
konTe UyalUpE kurra dhATi
ha tappadE - tappadE oppukO - oppukO
vAlu kaLLa manjari jODu gulla sundari

AjA AjA konDavITi rAjA
lefTu raiTu mOganivvu bAjA
DE anD naiTu cEddAm lav pUja...
AjA AjA Tippu TApu rOjA
lEjA lEjA lEta gunDe lEjA
DE anD naiTu cEddAm lav pUja...

muddugA hattukO kEsulE peTTukO rAjA
cempatO muddutO cArji shITu nimputA AjA
mOtagundi bAbu mUtalEni bellu
talcukunTE cAlOy jillu jillu
kODe vayasu Drillu nErcukunTE thrillu
tAkanivvu pApa oLLu oLLu
EndirO - EndirO pillaDO - pillaDO
Ila pakka vEsukO sOku cekku cEsukO

AjA AjA Tippu TApu rOjA
lEjA lEjA lEta gunDe lEjA
DE anD naiTu cEddAm lav pUja...
AjA AjA konDavITi rAjA
lefTu raiTu mOganivvu bAjA
DE anD naiTu cEddAm lav pUja...
ha 1'O clock ceyyi paTTi kannukoTTi kannukoTTi
2'O clock muddu mIda mudduleTTukO
3'O clock okkasAri yUnifAm pakkaneTTi
4'O clock 5'O clock 6'O clock Ding DAngAmmu kutti manasilayo

అమ్ము కుట్టి అమ్ము కుట్టి మనసిలాయో
కిట్ట మూర్తి కిట్ట మూర్తి తెలుసులేవోయ్
అమ్ము కుట్టి అమ్ము కుట్టి మనసిలాయో
కిట్ట మూర్తి కిట్ట మూర్తి తెలుసులేవోయ్

ఓ...అసలే విరహం అయ్యో దూరం ఎల్లాగున్నావు
హా...చారెడు పిడికెడు బారెడు పిల్లా ఎల్లాగున్నావు - ఎందా
చెంపకు కన్నులు చారెడు
సన్నని నడుము పిడికెడు
దువ్వి దువ్వక పువ్వులు ముడిచిన నల్లని నీ జడ బారెడు
మనసిలాయో..ఓ.ఓ...

అమ్ము కుట్టి అమ్ము కుట్టి మనసిలాయో
కిట్ట మూర్తి కిట్ట మూర్తి తెలుసులేవోయ్

హా...అయ్యో పావం ఆషాంద్ర కార్యం ఎందాయి - అదేమిటి
ఓ...గుటకల చిటికెలు కిటుకులు అబ్బో చాలా గడుసు
మ్మ్..గుట్కలు చిటికెలు కిటుకులు ఏమిటి సంగతి
ఆ.. కులుకు చూస్తే గుటకలు
సరసకు రమ్మని చిటికెలు
చకని చిన్నది అందం చందం చేజెక్కాలని కిటుకులు
మనసిలాయో..ఓ.ఓ...

అమ్ము కుట్టి అమ్ము కుట్టి మనసిలాయో
కిట్ట మూర్తి కిట్ట మూర్తి తెలుసులేవోయ్
మనసిలాయో మనసిలాయో అమ్ము కుట్టి

గుండెల్లోన గుబ గుబలాడే ఊహల ఊరెను గువ్విళ్ళు
పరవశమైన మా శ్రీవారికి పగ్గాల్లేని పరవళ్ళు
చుట్టూ చూస్తే అందాలు లొట్టలు వేస్తూ మా వారు
చుట్టూ చూస్తే అందాలు లొట్టలు వేస్తూ మా వారు
అక్కడ తమకు ఇక్కడ మనకు విరహంలోన వెక్కిళ్ళు
మనసిలాయో..హొ.హొ..

అమ్ము కుట్టి అమ్ము కుట్టి మనసిలాయో
కిట్ట మూర్తి కిట్ట మూర్తి తెలుసులేవోయ్
అమ్ము కుట్టి అమ్ము కుట్టి మనసిలాయో
కిట్ట మూర్తి కిట్ట మూర్తి తెలుసులేవోయ్ammu kuTTi ammu kuTTi manasilAyO
kiTTa mUrti kiTTa mUrti telusulEvOy
ammu kuTTi ammu kuTTi manasilAyO
kiTTa mUrti kiTTa mUrti telusulEvOy

O...asalE viraham ayyO dUram ellAgunnAvu
hA...cAreDu piDikeDu bAreDu pillA ellAgunnAvu - endA
cempaku kannulu cAreDu
sannani naDumu piDikeDu
duvvi duvvaka puvvulu muDicina nallani nI jaDa bAreDu
manasilAyO..O.O...

ammu kuTTi ammu kuTTi manasilAyO
kiTTa mUrti kiTTa mUrti telusulEvOy

hA...ayyO pAvam AshAndra kAryam endAyi - adEmiTi
O...guTakala ciTikelu kiTukulu abbO cAlA gaDusu
mm..guTkalu ciTikelu kiTukulu EmiTi sangati
A.. kuluku cUstE guTakalu
sarasaku rammani ciTikelu
cakani cinnadi andam candam cEjekkAlani kiTukulu
manasilAyO..O.O...

ammu kuTTi ammu kuTTi manasilAyO
kiTTa mUrti kiTTa mUrti telusulEvOy
manasilAyO manasilAyO ammu kuTTi

gunDellOna guba gubalADE Uhala Urenu guvviLLu
paravaSamaina mA SrIvAriki paggAllEni paravaLLu
cuTTU cUstE andAlu loTTalu vEstU mA vAru
cuTTU cUstE andAlu loTTalu vEstU mA vAru
akkaDa tamaku ikkaDa manaku virahamlOna vekkiLLu
manasilAyO..ho.ho..

ammu kuTTi ammu kuTTi manasilAyO
kiTTa mUrti kiTTa mUrti telusulEvOy
ammu kuTTi ammu kuTTi manasilAyO
kiTTa mUrti kiTTa mUrti telusulEvOyAayi aayi sriranga sai

ఆయి ఆయి శ్రీరంగ సాయి
ఆయి ఆయి శ్రీరంగ సాయి
మా పెద్ద పాపాయి ఆపదలు కాయి
మా పెద్ద పాపాయి ఆపదలు కాయి
ఆయి ఆయి శ్రీరంగ సాయి
ఏదీ కాని వేళ ఎడగ ఉయ్యాల
ఏదీ కాని వేళ ఎడగ ఉయ్యాల
కోరి జో కొట్టింది కుసుమ సిరి బాల
ఆయి ఆయి శ్రీరంగ సాయి
ఆయి ఆయి శ్రీరంగ సాయి

అజ్ఞాత వాసాన అతివ పాంచాలి
ఆరల్లు భీమన్న దూరమ్ము సేయు
ఆవేశపడరాదు అలసిపోరాదు
అభిమానమే చాలు అనుచుకొన మేలు

ఆయి ఆయి శ్రీరంగ సాయి
మా పెద్ద పాపాయి ఆపదలు కాయి
ఆయి ఆయి శ్రీరంగ సాయి

నిద్రాకన్యకలొచ్చి నిలచేది వీస్తే
భద్రాకన్యకలేమో పలుకు తథాస్తు
నిద్రాకన్యకలొచ్చి నిలచేది వీస్తే
భద్రాకన్యకలేమో పలుకు తథాస్తు
మాగన్నులోనైనా మరచిపో కక్ష్య
సిరి కనుల నిద్దురకు శ్రీరామ రక్ష

మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్...Ayi Ayi SrIranga sAyi
Ayi Ayi SrIranga sAyi
mA pedda pApAyi Apadalu kAyi
mA pedda pApAyi Apadalu kAyi
Ayi Ayi SrIranga sAyi
EdI kAni vELa eDaga uyyAla
EdI kAni vELa eDaga uyyAla
kOri jO koTTindi kusuma siri bAla
Ayi Ayi SrIranga sAyi
Ayi Ayi SrIranga sAyi

aj~nAta vAsAna ativa pAncAli
Arallu bhImanna dUrammu sEyu
AvESapaDarAdu alasipOrAdu
abhimAnamE cAlu anucukona mElu

Ayi Ayi SrIranga sAyi
mA pedda pApAyi Apadalu kAyi
Ayi Ayi SrIranga sAyi

nidrAkanyakalocci nilacEdi vIstE
bhadrAkanyakalEmO paluku tathAstu
nidrAkanyakalocci nilacEdi vIstE
bhadrAkanyakalEmO paluku tathAstu
mAgannulOnainA maracipO kaxya
siri kanula nidduraku SrIrAma raxa

mm..mm..mm..mm...Srirastu subhamastu

శ్రీరస్తు శుభమస్తు శ్రీరస్తు శుభమస్తు
శ్రీరస్తు శుభమస్తు శ్రీరస్తు శుభమస్తు
శ్రీకారం చుట్టుకుంది పెళ్ళిపుస్తకం
ఇక ఆకారం దాల్చుతుంది కొత్త జీవితం
శ్రీకారం చుట్టుకుంది పెళ్ళిపుస్తకం
ఇక ఆకారం దాల్చుతుంది కొత్త జీవితం
శ్రీరస్తు శుభమస్తు

తల మీద చెయ్యి వేసి ఒట్టు పెట్టినా
తాళి బొట్టు మెడను కట్టి బొట్టు పెట్టినా
తల మీద చెయ్యి వేసి ఒట్టు పెట్టినా
తాళి బొట్టు మెడను కట్టి బొట్టు పెట్టినా
సన్నికల్లు తొక్కినా సప్తపదులు మెట్టినా
సన్నికల్లు తొక్కినా సప్తపదులు మెట్టినా
మనసు మనసు కలపడమే మంత్రం పరమార్ధం

శ్రీరస్తు శుభమస్తు శ్రీరస్తు శుభమస్తు
శ్రీకారం చుట్టుకుంది పెళ్ళిపుస్తకం
ఇక ఆకారం దాల్చుతుంది కొత్త జీవితం

అడుగడుగున తొలిపలుకులు గుర్తుచేసుకో
తడబడితే పొరబడితే తప్పు దిద్దుకో
అడుగడుగున తొలిపలుకులు గుర్తుచేసుకో
తడబడితే పొరబడితే తప్పు దిద్దుకో
ఒకరినొకరు తెలుసుకొని ఒడిదుడుకులు తట్టుకుని
ఒకరినొకరు తెలుసుకొని ఒడిదుడుకులు తట్టుకుని
మసకేయని పున్నమిలా మనికి నింపుకో

శ్రీరస్తు శుభమస్తు శ్రీరస్తు శుభమస్తు
శ్రీకారం చుట్టుకుంది పెళ్ళిపుస్తకం
ఇక ఆకారం దాల్చుతుంది కొత్త జీవితం
శ్రీరస్తు శుభమస్తు శ్రీరస్తు శుభమస్తుSreerastu Subhamastu Sreerastu Subhamastu
Sreerastu Subhamastu Sreerastu Subhamastu
SreekaaraM chuTTukuMdi peLLipustakaM
ika aakaaraM daalchutuMdi kotta jeevitaM
SreekaaraM chuTTukuMdi peLLipustakaM
ika aakaaraM daalchutuMdi kotta jeevitaM
Sreerastu Subhamastu

tala meeda cheyyi vaesi oTTu peTTinaa
taaLi boTTu meDanu kaTTi boTTu peTTinaa
tala meeda cheyyi vaesi oTTu peTTinaa
taaLi boTTu meDanu kaTTi boTTu peTTinaa
sannikallu tokkinaa saptapadulu meTTinaa
sannikallu tokkinaa saptapadulu meTTinaa
manasu manasu kalapaDamae maMtraM paramaardhaM

Sreerastu Subhamastu Sreerastu Subhamastu
SreekaaraM chuTTukuMdi peLLipustakaM
ika aakaaraM daalchutuMdi kotta jeevitaM

aDugaDuguna tolipalukulu gurtuchaesukO
taDabaDitae porabaDitae tappu diddukO
aDugaDuguna tolipalukulu gurtuchaesukO
taDabaDitae porabaDitae tappu diddukO
okarinokaru telusukoni oDiduDukulu taTTukuni
okarinokaru telusukoni oDiduDukulu taTTukuni
masakaeyani punnamilaa maniki niMpukO

Sreerastu Subhamastu Sreerastu Subhamastu
SreekaaraM chuTTukuMdi peLLipustakaM
ika aakaaraM daalchutuMdi kotta jeevitaM
Sreerastu Subhamastu Sreerastu SubhamastuJaya janardhana krishna

జయ జనార్ధనా కృష్ణా రాధికా పతే
జనవిమోచనా కృష్ణా జన్మమోచనా
జయ జనార్ధనా కృష్ణా రాధికా పతే
జనవిమోచనా కృష్ణా జన్మమోచనా
గరుడవాహనా కృష్ణా గోపికాపతే
నయనమోహనా కృష్ణా నీరజేక్షణా
జయ జనార్ధనా కృష్ణా రాధికా పతే
జనవిమోచనా కృష్ణా జన్మమోచనా

సుజనబాంధవా కృష్ణా సుందరాకృతే
మదనకోమలా కృష్ణా మాధవాహరే
వసుమతీపతే కృష్ణా వాసవానుజా
వరగుణాకరా కృష్ణా వైష్ణవాకృతే
సురుచినాననా కృష్ణా సౌర్యవారిధే
మురహరా విభో కృష్ణా ముక్తిదాయకా
విమలపాలకా కృష్ణా వల్లభీపతే
కమలలోచనా కృష్ణా కామ్యదాయకా

జయ జనార్ధనా కృష్ణా రాధికా పతే
జనవిమోచనా కృష్ణా జన్మమోచనా

విమలగాత్రనే కృష్ణా భక్తవత్సలా
చరణపల్లవం కృష్ణా కరుణకోమలం
కువలయేక్షణా కృష్ణా కోమలాకృతే
తవపదాంభుజం కృష్ణా శరణమాశ్రయే
భువననాయకా కృష్ణా పావనాకృతే
గుణగణోజ్వలా కృష్ణా నళినలోచనా
ప్రణయవారిధే కృష్ణా గుణగణాకరా
రామసోదరా కృష్ణా దీనవత్సలా

జయ జనార్ధనా కృష్ణా రాధికా పతే
జనవిమోచనా కృష్ణా జన్మమోచనా

కామసుందరా కృష్ణా పాహిసర్వదా
నరకనాశనా కృష్ణా నరసహాయకా
దేవకీసుతా కృష్ణా కారుణ్యాంబుధే
కంసనాశనా కృష్ణా ద్వారకాస్థితా
పావనాత్మకా కృష్ణా దేహిమంగళం
తృత్పదాంభుజం కృష్ణా శ్యామకోమలం
భక్తవత్సలా కృష్ణా కామ్యదాయకా
పాలిశెన్ననూ కృష్ణా శ్రీహరీనమో

జయ జనార్ధనా కృష్ణా రాధికా పతే
జనవిమోచనా కృష్ణా జన్మమోచనా

భక్తదాసనా కృష్ణా హరసునీసదా
కాదునింతినా కృష్ణా సలహెయావిభో
గరుడవాహనా కృష్ణా గోపికాపతే
నయనమోహనా కృష్ణా నీరజేక్షణా
జయ జనార్ధనా కృష్ణా రాధికా పతే
జనవిమోచనా కృష్ణా జన్మమోచనా
గరుడవాహనా కృష్ణా గోపికాపతే
నయనమోహనా కృష్ణా నీరజేక్షణా

జయ జనార్ధనా కృష్ణా రాధికా పతే
జనవిమోచనా కృష్ణా జన్మమోచనా
జయ జనార్ధనా కృష్ణా రాధికా పతే
జనవిమోచనా కృష్ణా జన్మమోచనాjaya janaardhanaa kRshNaa raadhikaa patae
janavimOchanaa kRshNaa janmamOchanaa
jaya janaardhanaa kRshNaa raadhikaa patae
janavimOchanaa kRshNaa janmamOchanaa
garuDavaahanaa kRshNaa gOpikaapatae
nayanamOhanaa kRshNaa neerajaekshaNaa
jaya janaardhanaa kRshNaa raadhikaa patae
janavimOchanaa kRshNaa janmamOchanaa

sujanabaaMdhavaa kRshNaa suMdaraakRtae
madanakOmalaa kRshNaa maadhavaaharae
vasumateepatae kRshNaa vaasavaanujaa
varaguNaakaraa kRshNaa vaishNavaakRtae
suruchinaananaa kRshNaa sauryavaaridhae
muraharaa vibhO kRshNaa muktidaayakaa
vimalapaalakaa kRshNaa vallabheepatae
kamalalOchanaa kRshNaa kaamyadaayakaa

jaya janaardhanaa kRshNaa raadhikaa patae
janavimOchanaa kRshNaa janmamOchanaa

vimalagaatranae kRshNaa bhaktavatsalaa
charaNapallavaM kRshNaa karuNakOmalaM
kuvalayaekshaNaa kRshNaa kOmalaakRtae
tavapadaaMbhujaM kRshNaa SaraNamaaSrayae
bhuvananaayakaa kRshNaa paavanaakRtae
guNagaNOjvalaa kRshNaa naLinalOchanaa
praNayavaaridhae kRshNaa guNagaNaakaraa
raamasOdaraa kRshNaa deenavatsalaa

jaya janaardhanaa kRshNaa raadhikaa patae
janavimOchanaa kRshNaa janmamOchanaa

kaamasuMdaraa kRshNaa paahisarvadaa
narakanaaSanaa kRshNaa narasahaayakaa
daevakeesutaa kRshNaa kaaruNyaaMbudhae
kaMsanaaSanaa kRshNaa dvaarakaasthitaa
paavanaatmakaa kRshNaa daehimaMgaLaM
tRtpadaaMbhujaM kRshNaa SyaamakOmalaM
bhaktavatsalaa kRshNaa kaamyadaayakaa
paaliSennanoo kRshNaa SreehareenamO

jaya janaardhanaa kRshNaa raadhikaa patae
janavimOchanaa kRshNaa janmamOchanaa

bhaktadaasanaa kRshNaa harasuneesadaa
kaaduniMtinaa kRshNaa salaheyaavibhO
garuDavaahanaa kRshNaa gOpikaapatae
nayanamOhanaa kRshNaa neerajaekshaNaa
jaya janaardhanaa kRshNaa raadhikaa patae
janavimOchanaa kRshNaa janmamOchanaa
garuDavaahanaa kRshNaa gOpikaapatae
nayanamOhanaa kRshNaa neerajaekshaNaa

jaya janaardhanaa kRshNaa raadhikaa patae
janavimOchanaa kRshNaa janmamOchanaa
jaya janaardhanaa kRshNaa raadhikaa patae
janavimOchanaa kRshNaa janmamOchanaaPedavi datani matokatundi

పెదవి దాటని మాటొకటుంది తెలుసుకో సరిగా
అడుగుతావని ఆశగా ఉంది అడగవే త్వరగా
అడగరానికి ఏమిటి ఉంది తెలుపవా సరిగా హో హో హో
మనసు చాటున ఎందుకు ఉంది తెరలు తీ త్వరగా లల లల లా
మనసు నిన్నే తలచుకుంటోంది వినపడదా దాని గొడవ
తలచుకునే అలసిపోతోందా కలుసుకునే చొరవ లేదా
ఇబ్బందిపడి ఎన్నాళ్ళిలా ఎలాగ మరి
అందాల సిరి ఒళ్ళొ ఇలా వచ్చేస్తే సరి హే హే
పెదవి దాటని మాటొకటుంది తెలుసుకో సరిగా
అడుగుతావని ఆశగా ఉంది అడగవే త్వరగా

ఇదిగిదిగో కళ్ళలో చూడు కనపడదా ఎవ్వరున్నారు
ఎవరెవరో ఎందుకుంటారు నీ వరుడే నవ్వుతున్నాడు
ఉండాలి నువ్వు నూరేళ్ళిలా చిలిపి కల
బాగుందిగాని నీ కోరిక కలైతే ఏలా హే హే హేయ్

పెదవి దాటని మాటొకటుంది తెలుసుకో సరిగా
అడుగుతావని ఆశగా ఉంది అడగవే త్వరగా
హే కోయిలా.. ఓ కోయిలా...
హే కోయిలా.. ఓ కోయిలా...
హే కోయిలా.. ఓ కోయిలా...
హే కోయిలా.. ఓ కోయిలా...Kalakalalu kilakilalu

కళకళలు కిలకిలలు కొత్తగ చేరెను మా ఎదగూటికి
వెలుతురులు వెన్నెలలు ఎదురుగా నిలిచెను మా కన్నులకి
రాముడికీ జానకికీ పెళ్ళి కుదిరినది
ఈ సందడికి విందులకి ఇల్లు మురిసినది
గల గల కళకళలు కిలకిలలు
కళకళలు కిలకిలలు కొత్తగ చేరెను మా ఎదగూటికి
వెలుతురులు వెన్నెలలు ఎదురుగా నిలిచెను మా కన్నులకి
రాముడికీ జానకికీ పెళ్ళి కుదిరినది
ఈ సందడికి విందులకి ఇల్లు మురిసినది..హోయ్

నమ్మలేని లోకం నుంచి మహాలక్ష్మిలాగ
అమ్మలేని మా ఇంట్లోకి వదినమ్మ రాక
ఎన్నడైన తన వెనకాలే ఉంటాను కనక
అన్నగారు తననేమన్నా ఉరుకోను ఇంక
నా చిన్న అల్లర్లన్నీ భరించాలి అంతా ఓర్పుగా

కళకళలు కిలకిలలు కొత్తగ చేరెను మా ఎదగూటికి
వెలుతురులు వెన్నెలలు ఎదురుగా నిలిచెను మా కన్నులకి

మెట్టినింటి దీపం నీతో వెలగాలి మళ్ళీ
కూతురంటి రూపం నీదే నా చిట్టితల్లి
ఆశలన్నీ అక్షింతలుగా జరగాలి పెళ్ళి
అందమైన జంటను చూసి మురవాలి తాళి
విడిది నేను ఇస్తానంటూ తపించాలి నింగిన జాబిలి

కళకళలు కిలకిలలు కొత్తగ చేరెను మా ఎదగూటికి
వెలుతురులు వెన్నెలలు ఎదురుగా నిలిచెను మా కన్నులకిvayyari bhama nee hamsa

వయ్యరి భామ నీ హంస నడక ఎందుకే ఈ తొందర తొందర
ముద్దుల గుమ్మ ఇందరి ముందరి రేపకే నా గుండెలో దడదడ
ఏ పిల్లా నీ పేరు లవ్లీ జారిపోకే చేపల్లే తుళ్ళి
జాంపండులా ఉన్నావే బుల్లి ఊరించకె మళ్ళీ మళ్ళీ
వయ్యరి భామ నీ హంస నడక ఎందుకే ఈ తొందర తొందర
ముద్దుల గుమ్మ ఇందరి ముందరి రేపకే నా గుండెలో దడదడ

అరె ఎన్ని సైగలు చేఆఆ దొరసానికి కనబడదే
తన కోసమే కదా వేషాలేశా సిగ్నలే రాదే
పలకరిస్తే సరదాగా బదులురాదే అసలు
నడుమూగుతూ ఊపుతూ సింగారంగా చూడు ఆ లయలు
Why doesn't she talk to me?
మా సిన్నోడ్తో ఊసులాడవె సిలక
Why doesn't she walk with me?
ఈ సంటోడెనకే ఎళ్ళవె కులుకా

వయ్యరి భామ నీ హంస నడక ఎందుకే ఈ తొందర తొందర
ముద్దుల గుమ్మ ఇందరి ముందరి రేపకే నా గుండెలో దడదడ

ఏం చేస్తే ఈ చిన్నారి లిల్లి ఏరికోరి నా చెంతకొస్తుంది
ఏమిస్తే తనగాలి మళ్ళి ఎగురుకుంటూ ఒళ్ళో పడుతుంది
ఓరి ఫ్రెండు చెప్పరా సలహా షార్టురూటు వుందా లేదా
ఏందిరా ఈ అమ్మడి తరహా ఎంత కాలం నాకీబాధ

మన హైటు సరిపోలేదా తనకన్న పొడవు కదా
మన లెవలు సంగతి తెలుసోలేదో చెప్పరా గురుడా
పెదవినుంచి ఒక నవ్వొస్తే తన సొమ్మేం పోదుకదా
పడుచువోణ్ణి కొనచూపుతో చూస్తే అరిగిపోదు కదా
why doesn't she look at me?
ఒక చూపు చూడవే అమ్మే ఈణ్ణి
why doesn't she care for me?
చీ కొట్టి ఎళ్ళిపోకే సీన్ని
why doesn't she stop for me?
జర ఆగే ఆగే ఆగే రాణి
why doesn't she just love me?
ప్రేమించరాదటె ఈణ్ణి పోని
why doesn't she just love me?
పో ప్రేమించరాదటె ఈణ్ణి పోని
why doesn't she just love me?
ప్రేమించరాదటే బుల్లో ఈణ్ణి
why doesn't she just love me?
ప్రేమించోలమ్మో ఈణ్ణి పోని
why doesn't she just love me?Edola undi eevela naalo

ఏదోలా ఉందీవేళ నాలో
ఈ వింత ఏమిటో గిలిగింత ఏలనో
ఈ మాయే ప్రేమేనేమో భాయి
ఎటువైపు చూసినా ఎదలోని రూపమే
she looks just like monalisa
స్మైలిస్తే ఒక థ్రిల్లేరా
she opens my heart, god! she is so cute
చెలి వదనం సుమకుసుమం రా
హేయ్ are you in love?
yes yes I am in love Tell me
హేయ్ are you in love?
yes yes I am in love
అరే కొంపతీసి లవ్‌లో పడిపోయాడేటి
పిల్లోయీ... మది సంగీతం పాడింది
పిల్లోయీ... ప్రేమే నాలో ఆడింది
ఏదోలా ఉందీవేళ నాలో
ఈ వింత ఏమిటో గిలిగింత ఏలనో
ఈ మాయే ప్రేమేనేమో భాయి
ఎటువైపు చూసినా ఎదలోని రూపమే

పిల్లోయీ... మది సంగీతం పాడింది
చెలి తనువును తాకిన చిరుగాలైనా
నా తనువు తాకగా మది పులకరించదా
తన పలుకులు వింటే కోయిల కూడా
మరి చిన్న బోవదా శెలవంటూ సాగదా

she looks just like monalisa
స్మైలిస్తే ఒక థ్రిల్లేరా
she opens my heart, god! she is so cute
చెలి వదనం సుమకుసుమం రా
హేయ్ are you in love?
yes yes I am in love Tell me
హేయ్ are you in love?
yes yes I am in love

ఏదోలా ఉందీవేళ నాలో
ఈ వింత ఏమిటో గిలిగింత ఏలనో
ఈ మాయే ప్రేమేనేమో భాయి
ఎటువైపు చూసినా ఎదలోని రూపమే
she looks just like monalisa
స్మైలిస్తే ఒక థ్రిల్లేరా
she opens my heart, god! she is so cute
చెలి వదనం సుమకుసుమం రా
హేయ్ are you in love?
yes yes I am in love Tell me
హేయ్ are you in love?
yes yes I am in love

ఒరేయ్ మనోడు ఈ రేసులో పాడేస్తున్నాడేంట్రోయ్
పిల్లోయీ... మది సంగీతం పాడింది
పిల్లోయీ... ప్రేమే నాలో ఆడింది
లవ్‌లో పడ్డావా...అరె లవ్‌లొ పడ్డాను
లవ్‌లో పడ్డావా...yes yes I am in love
రేయ్ రేయ్ లవ్‌లో పడ్డావా...ఔన్రా లవ్‌లో పడ్డాను
లవ్‌లో పడ్డవా...yes yes I am in loveMade in andhra student

తేరారర తారారే రారర తారారేరా
తేరారర తారారే రారర తారారేరా

తేరారర తారారే రారర తారారేరా
తేరారర తారారే రారర తారారేరా
దిగితకతక దిగిదిగి తకతక దిగిదిగి తకతకతా
హోయ్ మేడిన్ ఆంధ్ర స్టూడెంట్ అంటే అర్థం వివరిస్తా
నలిగిన డ్రెస్సు కొంత చెదిరిన క్రాపు కొంత
ఎవరూ అనుకోనంత వింతగా ఉంటే చల్తా
హే దిగితకతక దిగిదిగి తకతక దిగిదిగి తకతకతా
హోయ్ మేడిన్ ఆంధ్ర స్టూడెంట్ అంటే అర్థం వివరిస్తా
నలిగిన డ్రెస్సు కొంత చెదిరిన క్రాపు కొంత
ఎవరూ అనుకోనంత వింతగా ఉంటే చల్తా

లవ్లీ గర్ల్సే మా టార్గెట్ రిస్కెంతున్నా we don't care
speed and fast అను సూత్రంతోనే సెన్సేషనే సృష్టిస్తాం
మా స్టూడెంట్ లైఫే గ్రేటంటూ
మా సాటెవరూ మరి లేరంటూ
తను తలచిన పనిని తప్పక చేసే
ఆంధ్ర స్టూడెంట్స్ కింగంటారో

దిగితకతక దిగిదిగి తకతక దిగిదిగి తకతకతా
హోయ్ మేడిన్ ఆంధ్ర స్టూడెంట్ అంటే అర్థం వివరిస్తా
నలిగిన డ్రెస్సు కొంత చెదిరిన క్రాపు కొంత
ఎవరూ అనుకోనంత వింతగా ఉంటే చల్తా
హే దిగితకతక దిగిదిగి తకతక దిగిదిగి తకతకతా
హోయ్ మేడిన్ ఆంధ్ర స్టూడెంట్ అంటే అర్థం వివరిస్తా
నలిగిన డ్రెస్సు కొంత చెదిరిన క్రాపు కొంత
ఎవరూ అనుకోనంత వింతగా ఉంటే చల్తా

rough and tough ఏ మా నైజం రఫ్ఫాడైడం mannerism
fashion world guys మేమని మురిసే మీతో ఛాలెంజ్ చేస్తాం
హైటు వెయిటూ వేస్టంటూ మా హాఋటులో గట్సే బెస్టంటూ
ఈ కాలం హీరో ఆజాను బాహుడు అవనక్కర్లేదనిపిస్తారో

దిగితకతక దిగిదిగి తకతక దిగిదిగి తకతకతా
హోయ్ మేడిన్ ఆంధ్ర స్టూడెంట్ అంటే అర్థం వివరిస్తా
నలిగిన డ్రెస్సు కొంత చెదిరిన క్రాపు కొంత
ఎవరూ అనుకోనంత వింతగా ఉంటే చల్తా
హే దిగితకతక దిగిదిగి తకతక దిగిదిగి తకతకతా
హోయ్ మేడిన్ ఆంధ్ర స్టూడెంట్ అంటే అర్థం వివరిస్తా
నలిగిన డ్రెస్సు కొంత చెదిరిన క్రాపు కొంత
ఎవరూ అనుకోనంత వింతగా ఉంటే చల్తా

డిస్కోటెక్‌లో rap and pop every sweepలో లాలిపాప్
shock and spark అనే సీక్రెట్‌తో చిలకల మనసులు దోచేస్తాం
మా daring dashing చూపించి dearest darling అనిపించి
తన దిల్లుకు నచ్చిన లవరొకురుంటే రాకెట్ స్పీడ్‌తో పోతుంటారోLook at my face in the mirror

look at my face in the mirror and I wonder what I see
I'm just a travelling soldier and I'll be all I can be
But right now I just wanna be free
I wanna be all I can be
But right now I just wanna be free
I wanna be all I can be
though you may say I am a player
you may know who I can be
If they wannao know who I am
they just have to wait and see
But right now I just wanna be free
I wanna be all I can be
look at my face in the mirror and I wonder what I see
I'm just a travelling soldier and I'll be all I can be
But right now I just wanna be free
I wanna be all I can be
But right now I just wanna be free
I wanna be all I can be
hey hey I wanna be all I can be

I'm just a travelling soldier and I'll be all I can be
But right now I just wanna be free
I wanna be all I can be
But right now I just wanna be free
I wanna be all I can be
I'm just a travelling soldier and I'll be all I can be
But right now I just wanna be free
I wanna be all I can be
But right now I just wanna be free
I wanna be all I can be
hey hey I wanna be all I can be
hey hey I wanna be all I can be
hey hey I wanna be all I can beVela pala lekunda

We come to town to take you go away
we come to town we're here to stay
we come to town to make you cry
don't you know the reason why?
వేళాపాల లేకుడా మీరట్టాగ దిగితే
నా లేత గుండె డుబుడుబులాడిందే
హేయ్ ఊళ్ళో ఉన్న మాట చెబుతా ఇంటావా రామ సిలకా
నడక చూస్తే గుబ్బుక్కుమన్నాదే
ఓ రుంబా రుంబాబా ఇంత తొందర ఎందుకు నీకు
చుకు చుకు బండి ఎక్కడ పోతుందే

హేయ్ We come to town to take you go away
we come to town we're here to stay
we come to town to make you cry
don't you know the reason why?
వేళాపాల లేకుడా మీరట్టాగ దిగితే
నా లేత గుండె డుబుడుబులాడిందే
హేయ్ ఊళ్ళో ఉన్న మాట చెబుతా ఇంటావా రామ సిలకా
నడక చూస్తే గుబ్బుక్కుమన్నాదే
ఓ రుంబా రుంబాబా ఇంత తొందర ఎందుకు నీకు
చుకు చుకు బండి ఎక్కడ పోతుందేJagati sigalo jabilammaku

India beautiful India
జగతి సిగలో జాబిలమ్మకు వందనం వందనం
మమతలెరిగిన మాతృభూమికి మంగళం మాతరం
మగువ శిరస్సున మణులు పొదిగెను హిమగిరి
కలికి పదములు కడలి కడిగిన కళ ఇది
I Love India... I Love India...
I Love India... I Love India...

గంగ యమునలు సంగమించిన గానమో
కూచిపూడికి కులుకు నేర్పిన నాట్యమో
అజంతాల... ఖజురహోల...
సంపదలతో సొంపులొలికే భారతి జయహో
మంగళం మాతరం
I Love India... I Love India...
I Love India... I Love India...

జగతి సిగలో జాబిలమ్మకు వందనం వందనం

తాజమహలే ప్రణయ జీవుల పావురం
కృష్ణవేణి శిల్పరమణి నర్తనం
వివిద జాతుల వివిద మతముల
ఎదలు మీటిన ఏక తాళపు భారతి జయహో
మంగళం మాతరం
I Love India... I Love India...
I Love India... I Love India...

జగతి సిగలో జాబిలమ్మకు వందనం వందనం
మమతలెరిగిన మాతృభూమికి మంగళం మాతరం
వందే మాతరంIndia beautiful India
jagati sigalO jAbilammaku vandanam vandanam
mamatalerigina mAtRbhUmiki mangaLam mAtaram
maguva Sirassuna maNulu podigenu himagiri
kaliki padamulu kaDali kaDigina kaLa idi
I Love India... I Love India...
I Love India... I Love India...

ganga yamunalu sangamincina gAnamO
kUcipUDiki kuluku nErpina nATyamO
ajantAla... khajurahOla...
sampadalatO sompulolikE bhArati jayahO
mangaLam mAtaram
I Love India... I Love India...
I Love India... I Love India...

jagati sigalO jAbilammaku vandanam vandanam

tAjamahalE praNaya jIvula pAvuram
kRshNavENi SilparamaNi nartanam
vivida jAtula vivida matamula
edalu mITina Eka tALapu bhArati jayahO
mangaLam mAtaram
I Love India... I Love India...
I Love India... I Love India...

jagati sigalO jAbilammaku vandanam vandanam
mamatalerigina mAtRbhUmiki mangaLam mAtaram
vandE mAtaramTeluginti peratilona

తెలుగు ఇంటి పెరటిలోన విరిసే మందారమా
చిగురుమావి కుబురులోని కుహుకుహూల రాగమా
I'm feeling feeling feeling
that I'm fallen in love
అహ ప్రేమ ప్రేమ ప్రేమ అంటూ
I want to live
ఈ ఊరి గాలి మంచి కబురు తెచ్చింది
కోరుకోని కాలమేమో కలిసొచ్చింది
నయగారా దారుల్లో ఉరికే జలపాతమా
న్యూజెర్సీ తోటల్లో అల్లుకున్న శాంతమా
I'm feeling feeling feeling
that I'm fallen in love
అహ ప్రేమ ప్రేమ ప్రేమ అంటూ
I want to live
ఈ చిన్ని మాట నాకు భలే నచ్చింది
ఇంత వరకు లేని హాయి తెలిసొచ్చింది

జూలియెట్టు రోమియోల జంటలేల మనది
నల దమయంతిలోని పంతమే ఇది
డ్రీం ల్యాండు నేల మీద ప్రేమ కాండ మనది
యదుకుల వీధిలోని ప్రణయమే ఇది
దేశం మారినా ప్రేమ రసం ఒక్కటే
కాలం మారినా కన్నెతనం ఒక్కటే
చనువే పెరిగినా తనువే మరిగినా
సరిగంగ స్నానాల వణుకు ఒక్కటే

వాల్ట్ డిస్నీ ఊహల్లో దాగిన సౌందర్యమా
పడమరమ్మ నుదుటి పైన మెరిసే సిందూరమా
I'm feeling feeling feeling
that I'm fallen in love
అహ ప్రేమ ప్రేమ ప్రేమ అంటూ
I want to live

ఆంధ్ర పెదవి ఆంగ్ల పెదవి హత్తుకున్న నిమిషం
మధువుల ముంచు ఫ్రెంచు ముద్దులే సుమా
సీమరాణి రామరాజు దగ్గరైన సమయం
మనువుకు ప్రేమ తాడు సిద్ధమే సుమా
అథిదిగా వచ్చినా. అమృతమే ఇవ్వనా
హృదయం అర్పన ఈ క్షణమే చెయ్యనా
కరగని కాంక్షతో వదలని దీక్షతో
వెయ్యేళ్ళు వెయ్యాలి వలపు వంతెన

విజయనగర వీధుల్లో మెరిసే రవి కిరణమా
వాషింగ్టన్ DC లో కురిసే హిమ ఛైత్రమా
I'm feeling feeling feeling
that I'm fallen in love
అహ ప్రేమ ప్రేమ ప్రేమ అంటూ
I want to live
ఈ చిన్ని మాట నాకు భలే నచ్చింది
కోరుకోని కాలమేమో కలిసొచ్చింది
telugu inTi peraTilOna virisE mandAramA
cigurumAvi kuburulOni kuhukuhUla rAgamA
I'm feeling feeling feeling
that I'm fallen in love
aha prEma prEma prEma anTU
I want to live
ee Uri gAli manci kaburu teccindi
kOrukOni kAlamEmO kalisoccindi
nayagArA dArullO urikE jalapAtamA
nyUjersI tOTallO allukunna SAntamA
I'm feeling feeling feeling
that I'm fallen in love
aha prEma prEma prEma anTU
I want to live
ee cinni mATa nAku bhalE naccindi
inta varaku lEni hAyi telisoccindi

jUliyeTTu rOmiyOla janTalEla manadi
nala damayantilOni pantamE idi
DrIm lyAnDu nEla mIda prEma kAnDa manadi
yadukula vIdhilOni praNayamE idi
dESam mArinA prEma rasam okkaTE
kAlam mArinA kannetanam okkaTE
canuvE periginA tanuvE mariginA
sariganga snAnAla vaNuku okkaTE

vAlT DisnI UhallO dAgina soundaryamA
paDamaramma nuduTi paina merisE sindUramA
I'm feeling feeling feeling
that I'm fallen in love
aha prEma prEma prEma anTU
I want to live

Andhra pedavi Angla pedavi hattukunna nimisham
madhuvula muncu frencu muddulE sumA
sImarANi rAmarAju daggaraina samayam
manuvuku prEma tADu siddhamE sumA
athidigA vaccinA. amRtamE ivvanA
hRdayam arpana ee xaNamE ceyyanA
karagani kAnkshatO vadalani dIkshatO
veyyELLu veyyAli valapu vantena

vijayanagara vIdhullO merisE ravi kiraNamA
vAshingTan #DC# lO kurisE hima ChaitramA
I'm feeling feeling feeling
that I'm fallen in love
aha prEma prEma prEma anTU
I want to live
ee cinni mATa nAku bhalE naccindi
kOrukOni kAlamEmO kalisoccindiMalli malli poosindi

మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ పూసింది మధువనం
[మధువనం మధువనం మధువనం మధువనం]
తల్లో మెల్లో ఒళ్ళో జల్లో తుళ్ళి తుళ్ళి ఆడింది పరవశం
[పరవశం పరవశం ప్రతిక్షణం పరవశం]
ఆషాఢాలు అంతమై మూఢాలన్నీ మాయమై
మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ
మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ పూసింది మధువనం
[మధువనం మధువనం మధువనం మధువనం]

నైరుతి ఋతు పవనం మన కౌగిళికొచ్చి వెచ్చగా మారింది
పున్నమి శశి కిరణం మన వరసే మెచ్చి హారతులిచ్చింది
చిలుక గువ్వ చెబుతున్నాయి శకునాలు
మెరుపు మబ్బు జరిపించాయి తిరునాళ్ళు
విరహాలు వేమల్లు జరజర జరజర జరజర జరజర పారిపోగా

మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ
మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ పూసింది మధువనం
[మధువనం మధువనం మధువనం మధువనం]

కన్యారాశి ఫలం మన అల్లరి ఆటకు అనుకూలించింది
తారాచంద్ర బలం మన తోడే ఉంటూ తొందర పడమంది
నెమలి హంస పరిచేశాయి దైతాలు
నిమ్మ పనస అందించాయి తలదిండ్లు
సరసాల సల్లాపాలు చకచక చకచక చకచక చకచక సాగిపోగా

మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ
మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ పూసింది మధువనం
[మధువనం మధువనం మధువనం మధువనం]
తల్లో మెల్లో ఒళ్ళో జల్లో తుళ్ళి తుళ్ళి ఆడింది పరవశం
[పరవశం పరవశం ప్రతిక్షణం పరవశం]
maLLI maLLI maLLI maLLI maLLI maLLI pUsindi madhuvanam
[madhuvanam madhuvanam madhuvanam madhuvanam]
tallO mellO oLLO jallO tuLLi tuLLi ADindi paravaSam
[paravaSam paravaSam pratixaNam paravaSam]
AshADhAlu antamai mUDhAlannI mAyamai
maLLI maLLI maLLI
maLLI maLLI maLLI maLLI maLLI maLLI pUsindi madhuvanam
[madhuvanam madhuvanam madhuvanam madhuvanam]

nairuti Rtu pavanam mana kougiLikocci veccagA mArindi
punnami SaSi kiraNam mana varasE mecci hAratuliccindi
ciluka guvva cebutunnAyi SakunAlu
merupu mabbu jaripincAyi tirunALLu
virahAlu vEmallu jarajara jarajara jarajara jarajara pAripOgA

maLLI maLLI maLLI
maLLI maLLI maLLI maLLI maLLI maLLI pUsindi madhuvanam
[madhuvanam madhuvanam madhuvanam madhuvanam]

kanyArASi falam mana allari ATaku anukUlincindi
tArAcandra balam mana tODE unTU tondara paDamandi
nemali hamsa paricESAyi daitAlu
nimma panasa andincAyi taladinDlu
sarasAla sallApAlu cakacaka cakacaka cakacaka cakacaka sAgipOgA

maLLI maLLI maLLI
maLLI maLLI maLLI maLLI maLLI maLLI pUsindi madhuvanam
[madhuvanam madhuvanam madhuvanam madhuvanam]
tallO mellO oLLO jallO tuLLi tuLLi ADindi paravaSam
[paravaSam paravaSam pratixaNam paravaSam]O paradesi

ఓ... పరదేశి ఓ... పరదేశి
మల్లె పువ్వులాగ మనస్సు దోచే సీమ దొరసాని
తెల్ల పావురంలా మరొక్కసారి నవ్వు చిందనీ
మల్లె పువ్వులాగ మనస్సు దోచే సీమ దొరసాని
తెల్ల పావురంలా మరొక్కసారి నవ్వు చిందనీ
కరుణించవా నవలామని వరమియ్యవా సౌధామిని
ఓ... పరదేశి ఓ... పరదేశి

వన్నెలు కావవి కిన్నెరసాని ఆలలేమో అలివేని
If you want to love me get up and boogie
and make it worth your while
you have charm and I have beauty
and we both have our style
నీ పసిమోము చంద్రం పై ఎద పాలసంద్రం యువరాణి
భారత సొగసుల రమణిమణి భారత యువకుని మనసుకని
అడుగులని ఇటు పడనీ తరుణి

ఓ... పరదేశి ఓ... పరదేశి

శ్యామల మేఘం నీ సిగచేరె గగనంలో పని మాని
there are toys and there have treasures
but there are those that must be pleasures
I would like someone to come
and share my dreams and fantasies
నీ మెడ ఒంపు చూసి తన తల దింపుకోనీ శంఖాన్ని
అమెరికా చలి చలి చెలిమి కని
తమరిక నా తొలి పిలుపు విని విడిదవని నీ ఒడిని వాణి

ఓ... పరదేశి ఓ... పరదేశి
O... paradESi O... paradESi
malle puvvulaaga manassu dOcE seema dorasaani
tella paavuram^lA marokkasaari navvu chindanI
malle puvvulaaga manassu dOcE seema dorasaani
tella paavuram^lA marokkasaari navvu chindanI
karuNinchavA navalaamani varamiyyavaa soudhaamini
O... paradESi O... paradESi

vannelu kaavavi kinnerasaani aalalaemO alivEni
If you want to love me get up and boogie
and make it worth your while
you have charm and I have beauty
and we both have our style
nee pasimOmu chandram pai eda paalasandram yuvaraaNi
bhaarata sogasula ramaNimaNi bhaarata yuvakuni manasukani
aDugulani iTu paDanI taruNi

O... paradESi O... paradESi

SyAmala mEgham nI sigachEre gaganamlO pani maani
there are toys and there have treasures
but there are those that must be pleasures
I would like someone to come
and share my dreams and fantasies
nee meDa ompu choosi tana tala dimpukOnI SankhAnni
amerikA chali chali chelimi kani
tamarika naa toli pilupu vini viDidavani nee oDini vaaNi

O... paradESi O... paradESiChusara choosara

చూశారా చూశారా చూశారా
నా పరదేశిని ప్రియహాసిని అనురాగ సీమలోని ప్రేమసుమాన్ని
చూశారా చూశారా చూశారా

Now no more games let me teach you Telugu OK..OK
నేను నేను నిన్ను నిన్ను ప్రేమిస్తునాను ప్రెమిస్తున్నాను
That mean's I Love You..Oh
రోజు రోజు నిన్ను నిన్ను పూజిస్తున్నాను పూజిస్తున్నాను
చెయ్యి చెయ్యి కలవనీ చెయ్యి చెయ్యి కలవనీ
వెయ్యేళ్ళీ స్నేహం నిలవనీ వెయ్యేళ్ళీ స్నేహం నిలవనీ
జతలో తుదిలేని జతలో తుదిలేని
కథలే మొదలవనీ కథలే మొదలవనీ
హాయి రెమ్మల కోయిలమ్మల కొంటె పలుకుల నా
పరదేశిని సహవాసిని హృదయాన్ని దొచుకున్న సౌందర్యాన్ని
చూశారా మీరైనా చూశారా

రాగం రాగం భావం భావం మనమే కావాలి
One Two Three Four Five
No No No No
మనమే కావాలి మనమే కావాలి
లోకం లోకం మొత్తం మొత్తం
మనదై పోవాలి మనదై పోవాలి
అందని చుక్కల సాక్షిగా అందని చుక్కల సాక్షిగా
ఈ కందిన చెకిలి సాక్షిగా ఈ కందిన చెకిలి సాక్షిగా
చేరిసగ మవ్వాలి చరితగ మిగలాలి
జన్మ జన్మకు జోడు నేనని జోల పాడిన నా
ధృవతారని యువరాణిని తొలి ప్రేమలోని తీపి తేలిపిన చెలిమి
అమ్మా నువ్వైనా చూశా
మీరు..నువ్వు చూశావా..మీరు చూశారా
Did anybody see her please haa
cUSArA cUSArA cUSArA
naa paradESini priyahaasini anuraaga seemalOni prEmasumaanni
cUSArA cUSArA cUSArA

Now no more games let me teach you Telugu OK..OK
nEnu nEnu ninnu ninnu prEmistunaanu premistunnaanu
That mean's I Love You..Oh
rOju rOju ninnu ninnu pUjistunnAnu pUjistunnAnu
cheyyi cheyyi kalavanI cheyyi cheyyi kalavanI
veyyELLI snEham nilavanI veyyELLI snEham nilavanI
jatalO tudilEni jatalO tudilEni
kathalE modalavanI kathalE modalavanI
haayi remmala kOyilammala konTe palukula naa
paradESini sahavaasini hRdayAnni dochukunna soundaryAnni
cUSArA mIrainA cUSArA

raagam raagam bhaavam bhaavam manamE kaavaali
One Two Three Four Five
No No No No
manamE kaavaali manamE kaavaali
lOkam lOkam mottam mottam
manadai pOvaali manadai pOvaali
andani chukkala saakshigaa andani chukkala saakshigaa
ee kandina chekili saakshigA ee kandina chekili saakshigA
chErisaga mavvaali charitaga migalaali
janma janmaku jODu nEnani jOla paaDina naa
dhRvataarani yuvaraaNini toli prEmalOni teepi tElipina chelimi
ammA nuvvainA chooSA
meeru..nuvvu cUSAvA..meeru cUSArA
Did anybody see her please haaKarivarada moranu vinaleva

కరివరద మొరను వినలేవా
శశివదన చెలిమి కనలేవా
నా మాటే మన్నించి నాతోటే నిన్నుంచి
మనరాదా మహరాజా
బిరానా చేరుకోరా సరాగమాడుకోరా
వరించి ఏలుకో వసంతమాడుకో
కరివరద మొరను వినలేవా
శశివదన చెలిమి కనలేవా

హా..ఆ..హా జాజి పూలే చూసె జాలిగా
హే..ఏ..హే జంట కమ్మాన్నాయి జాలీగా
తెలుసు నా జాకీ నువ్వనీ
అహా మనసే రాజాల రవ్వనీ
ఓ రాకుమారుడా నీ రాక కోసమే
వేచి వేచి వేగుతున్నాను రా

కరివరద మొరను వినలేవా
శశివదన చెలిమి కనలేవా
నా మాటే మన్నించి నాతోటే నిన్నుంచి
మనరాదా మహరాజా
బిరానా చేరుకోరా సరాగమాడుకోరా
వరించి ఏలుకో వసంతమాడుకో

హా..ఆ..హా ఎందుకో నువ్వంటే ఇది ఇదిగా
హే..ఏ..హే అందుకే నీ తోడు నేనడిగా
చెంగు ఎన్నటికీ వదలకు
ఏయ్ చెలిమి ఎప్పటికీ విడవకు
ఓ ఈశ్వర శాపమా ఓహో నా ప్రియతమా
పేచీ మాని రాజీకొచ్చేయరా

హయగమన మొరలు వినలేనా
శశివదన మనసు కనలేనా
నన్నల్లే నిన్నెంచి నాలోనే నిన్నుంచి
వలచానే వల రాణి
బిరాన చేరుకోనా సరాగమాడుకోనా
వరించి ఏలనా..ఓ... వసంతమాడనా
లల..లల..లల..O rama srirama naa rama antu

ఓ రామ శ్రీరామ నా రామ అంటూ పలికే నా రామచిలుక
ఓ రామ శ్రీరామ నా రామ అంటూ పలికే నా రామచిలుక
ఆ రామ నామం నువ్వనగనగా నే వినవినగా
వనమంతా పులకించి విరిజల్లులొలక
ఓ రామ శ్రీరామ జయరామ అంటూ పలుకే నా రామచిలుక
ఓ రామ శ్రీరామ జయరామ అంటూ పలుకే నా రామచిలుక
ఆ రామ నామం నువ్వనగనగా నే వినవినగా
వనమంతా పులకించి సిరిజల్లులొలక
ఓ రామ శ్రీరామ నా రామ అంటూ పలికే నా రామచిలుక

ఎద లోపల చెలరేగిన సుడిగాలుల
చిరు మబ్బుల తెరలన్నీ తొలగేనులే నేడు
అలనల్లన ఎల వెన్నెల సుధలొలుకుచు
వెలిగెనులే నా రామ చంద్రుడిదే చూడు
ఆ..ఆ..ఆహా.. ఆ..ఆ..ఆ...
చిలుకా చిలుకా చిన్నారి చిలుకా

ఓ రామ శ్రీరామ నా రామ అంటూ పలికే నా రామచిలుక

తళతళమని ధగధగమని వగలొలుకుచు
గగనంలో మిడిసిపడే ఒక తారక నేడు
చిరుగాలుల సిరిజోలల చిగురాకుల తూగాడుచు
చిరు నవ్వులు చిందునిది చూడు
ఆ..ఆ..ఆ.. ఓ..ఓ..ఆ...
చిలుకా చిలుకా గారాలు చిలుక

ఓ రామ శ్రీరామ జయరామ అంటూ పలుకే నా రామచిలుక
ఓ రామ శ్రీరామ నా రామ అంటూ పలికే నా రామచిలుక
ఆ రామ నామం నువ్వనగనగా నే వినవినగా
వనమంతా పులకించి సిరిజల్లులొలక
ఓ రామ శ్రీరామ నా రామ అంటూ పలికే నా రామచిలుక
O rAma SrIrAma nA rAma aMTU palikE nA rAmachiluka
O rAma SrIrAma nA rAma aMTU palikE nA rAmachiluka
A rAma nAmaM nuvvanaganagA nE vinavinagA
vanamaMtA pulakiMchi virijallulolaka
O rAma SrIrAma jayarAma aMTU palukE nA rAmachiluka
O rAma SrIrAma jayarAma aMTU palukE nA rAmachiluka
A rAma nAmaM nuvvanaganagA nE vinavinagA
vanamaMtA pulakiMchi sirijallulolaka
O rAma SrIrAma nA rAma aMTU palikE nA rAmachiluka

eda lOpala chelarEgina suDigAlula
chiru mabbula teralannI tolagEnulE nEDu
alanallana ela vennela sudhalolukuchu
veligenulE nA rAma chaMdruDidE chUDu
A..A..AhA.. A..A..A...
chilukA chilukA chinnAri chilukA

O rAma SrIrAma nA rAma aMTU palikE nA rAmachiluka

taLataLamani dhagadhagamani vagalolukuchu
gaganaMlO miDisipaDE oka tAraka nEDu
chirugAlula sirijOlala chigurAkula tUgADuchu
chiru navvulu chiMdunidi chUDu
A..A..A.. O..O..A...
chilukA chilukA gArAlu chiluka

O rAma SrIrAma jayarAma aMTU palukE nA rAmachiluka
O rAma SrIrAma nA rAma aMTU palikE nA rAmachiluka
A rAma nAmaM nuvvanaganagA nE vinavinagA
vanamaMtA pulakiMchi sirijallulolaka
O rAma SrIrAma nA rAma aMTU palikE nA rAmachilukaMeera jala galava na yanati

మీరజాల గలవా నా యానతి
కైపు కళ్ళ సంకెళ్ళతో నే గీసే గిరి దాటి
మీరజాల గలవా నా యానతి
మూడు ముళ్ళ సూత్రాలతో పెనవేసే చెర దాటి
అందాలను పొంది అయిపోవా బంది
ఆరారగా ముద్దులు అందక ఏమిగాను నీ గతి
మీరజాల గలవా నా యానతి
కైపు కళ్ళ సంకెళ్ళతో నే గీసే గిరి దాటి
మీరజాల గలవా నా యానతి
మూడు ముళ్ళ సూత్రాలతో పెనవేసే చెర దాటి

ఎంతవారలైనా గాని కాంతల దాసులన్నారండి
అన్న వారు స్త్రీలేం గాదు తెలుసు తమకి సుమతీ
అన్న మాట నిజమే గాని ఇందికి లొంగని ప్రవరులు
కొందరున్న మాట కల్ల కాదు విన్నావా సుదతి
కామిగాని వాడు ఎవ్వడు
మోక్షగామి కాడులే గురు
పలుకొచ్చిన పుత్తడి బొమ్మా పరహాసమా పంతమా
ఉలుకొచ్చిన ఓ మగ జన్మా తమకింత ఉక్రోషమా
నా ముందర అల్లరి చెల్లదు మారుకోవె నీ జతి

మీరజాల గలవా నా యానతి
కైపు కళ్ళ సంకెళ్ళతో నే గీసే గిరి దాటి
మీరజాల కలవా...

నిన్నదాక ఏమోగాని నా ఒడిలోకి వచ్చేశాక
నేను గాక దిక్కెవరింక పడుచు కళల పడితి
కన్నె తీగ రమ్మన్నాక కమ్మని తిమ్మిరి తట్టుకోలెక
తేనె తీగ చేరుకోక చేసేదేముంది
ముద్దు ముడి వీడిపోకుమా
నిద్ర చెడి వాడిపోకుమా
కడ కొంగున కట్టుకు ఉంచా విడిపించుకోలేవని
నడుమట్టుకు నే నడిపించా నడకైనా రాలేదని
ప్రియురాలికి లొంగడమన్నది పాత ఆనవాయితి

మీరజాల గలవా నా యానతి
కైపు కళ్ళ సంకెళ్ళతో నే గీసే గిరి దాటి
మీరజాల గలవా నా యానతి
మూడు ముళ్ళ సూత్రాలతో పెనవేసే చెర దాటి
మీరజాల కలవా...
mIrajAla galavA nA yAnati
kaipu kaLLa sankeLLatO nE gIsE giri dATi
mIrajAla galavA nA yAnati
mUDu muLLa sUtrAlatO penavEsE cera dATi
andAlanu pondi ayipOvA bandi
ArAragA muddulu andaka EmigAnu nI gati
mIrajAla galavA nA yAnati
kaipu kaLLa sankeLLatO nE gIsE giri dATi
mIrajAla galavA nA yAnati
mUDu muLLa sUtrAlatO penavEsE cera dATi

entavAralainA gAni kAntala dAsulannAranDi
anna vAru strIlEm gAdu telusu tamaki sumatI
anna mATa nijamE gAni indiki longani pravarulu
kondarunna mATa kalla kAdu vinnAvA sudati
kAmigAni vADu evvaDu
mOxagAmi kADulE guru
palukoccina puttaDi bommA parahAsamA pantamA
ulukoccina O maga janmA tamakinta ukrOshamA
nA mundara allari celladu mArukOve nI jati

mIrajAla galavA nA yAnati
kaipu kaLLa sankeLLatO nE gIsE giri dATi
mIrajAla kalavA...

ninnadAka EmOgAni nA oDilOki vaccESAka
nEnu gAka dikkevarinka paDucu kaLala paDiti
kanne tIga rammannAka kammani timmiri taTTukOleka
tEne tIga cErukOka cEsEdEmundi
muddu muDi vIDipOkumA
nidra ceDi vADipOkumA
kaDa konguna kaTTuku uncA viDipincukOlEvani
naDumaTTuku nE naDipincA naDakainA rAlEdani
priyurAliki longaDamannadi pAta AnavAyiti

mIrajAla galavA nA yAnati
kaipu kaLLa sankeLLatO nE gIsE giri dATi
mIrajAla galavA nA yAnati
mUDu muLLa sUtrAlatO penavEsE cera dATi
mIrajAla kalavA...Eenade unnattundi

ఈనాడే ఉన్నట్టుండి నాకేదో అయినట్టుంది
ఈనాడే ఉన్నట్టుండి నాకేదో అయినట్టుంది
ఏమిటంటే..ఏమిటంటే ఏమని చెప్పేది
ఈనాడే ఉన్నట్టుండి నాకేదో అయినట్టుంది

ఇంతవరకు లేదు ఎంత వణుకో చూడు
సొంత మనసే నేడు మాట వినదేం పాడు
మల్లె పూల గాలైనా ముళ్ళు నాటి పోతోంది
నిప్పుటేరులోన వయసు ఈదుతున్నది
వగలే రగిలే లోలోన
ఏమిటంటే..ఏమిటంటే ఏమని చెప్పేది

ఈనాడే ఉన్నట్టుండి నాకేదో అయినట్టుంది

మండు వేసవి కాదు ఎండ జాడే లేదు
ఇంతగా అందాలు కందలేదు ఏనాడు
వేడి శ్వాసలో ఈడు వాడకుండా కాపాడు
మందు పూసి సేదతీర్చు వారు ఎవ్వరు
అతడే వెతికే జతగాడు
ఏమిటంటే..ఏమిటంటే ఏమని చెప్పేది

ఈనాడే ఉన్నట్టుండి నాకేదో అయినట్టుంది
ఈనాడే ఉన్నట్టుండి నాకేదో అయినట్టుంది
InADE unnaTTunDi nAkEdO ayinaTTundi
InADE unnaTTunDi nAkEdO ayinaTTundi
EmiTanTE..EmiTanTE Emani ceppEdi
InADE unnaTTunDi nAkEdO ayinaTTundi

intavaraku lEdu enta vaNukO cUDu
sonta manasE nEDu mATa vinadEm pADu
malle pUla gAlainA muLLu nATi pOtOndi
nippuTErulOna vayasu Idutunnadi
vagalE ragilE lOlOna
EmiTanTE..EmiTanTE Emani ceppEdi

InADE unnaTTunDi nAkEdO ayinaTTundi

manDu vEsavi kAdu enDa jADE lEdu
intagA andaalu kandalEdu EnADu
vEDi SwAsalO IDu vADakunDA kApADu
mandu pUsi sEdatIrcu vAru evvaru
ataDE vetikE jatagADu
EmiTanTE..EmiTanTE Emani ceppEdi

InADE unnaTTunDi nAkEdO ayinaTTundi
InADE unnaTTunDi nAkEdO ayinaTTundiSantiniketana geetam

సాగర ఘోషల శృతిలో
హిమ జలపాతాల లయలో
సంగీతం భారత సంగీతం
సునోరే భాయీ సునోరే
శాంతినికేతన గీతం ఇది శబర్మతీ సంగీతం
శాంతినికేతన గీతం ఇది శబర్మతీ సంగీతం
తాన్‌సేన్ రాగమిది త్యాగరాజ గానమిది
ఓ... సత్యాహింసలు శృతిలయిలైన
మానవతా గీతం ప్రేమసుధా భరితం
సత్యం శివ సుందరం సకల మత సమ్మతం
ప్రపంచ శాంతి సంకేతం...
శాంతినికేతన గీతం ఇది శబర్మతీ సంగీతం
శాంతినికేతన గీతం ఇది శబర్మతీ సంగీతం

సూర్యోదయం భూపాళం చంద్రోదయం హిందోళం
ఈ లోకమే స్వర సందేశమే
ఆఫ్రికా కోకిల అన్నమయ్య కృతి పాడగా
అమెరికన్ గిటారుపై హంసధ్వని చెలరేగగా
జర్మన్ గాయని జయదేవుని గీతానికి తన్మయులవుదురులే
మీరా భజనల మాధురిలో ఇక మీరే పరవశలవుదురులే
హిందుస్తాని రాగాలు తియ్యనైనని
కర్ణాటిక్ భావాలు కమ్మనైనవి
సగమ గమగ మగని సానిద సానిదనిసా
ఇంద్ర ధనుసు రంగులైన ఎడారిలో వానలైన
I will create with my music yes yes

సరిగరి సరిగరి సనిదని
పదనిస పదనిస పమగమ
నిస నిదప మపదప
గరి మగ పమ దప మగ పమ దప నిద
నిసాస దనీని పమగప పమగప పమగప
శాంతినికేతన గీతం ఇది శబర్మతీ సంగీతం
తాన్‌సేన్ రాగమిది త్యాగరాజ గానమిది

దేశ దేశముల సంస్కృతులే రాగమాలగా సాగగా
ఆనందమే మధురానందమే
పసిఫిక్ కన్నా లోతు ఎవరెస్టు కన్నా ఎత్తు ప్రపంచాన మై మ్యూజిక్
తూరుపు పడమర విశ్వగానమే చేయగా
శాంతికి స్వాగతం సుస్వరాలతో ఈయగా
అణు యుద్దములే జరగవులే
సరిహద్దుల గొడవలు తీరునులే
ప్రతిరోజు ఒక పండుగలే
ఇల మానవులందరు బంధువులే
సూరదాసు భక్తి పాట చికాగో జీన్స్ నోట
నయాగరా హోరులో ఆలపించగా
సగమ గమగ మదని సనిస
నిదమ గమగ మగస నిసగ మదనిస
గమదనిస నిస గమదనిస
మంద్ర మంద్ర స్వరాలలో రసానంద సముద్రాలు
పంచమాల వసంతాలు తారా స్థాయి షడ్యమాలు
శ్రావ్య మధుర భవ్యనాద దివ్య వేద సారము
భావరాగ తాళయుక్త భారతీయ గానము
సరిగరి రిగమగ గమపమ
మపదప పదనిద దనిసని నిసరిస
సనిదప మగరి నిదప మగరిస సని
దనిస నిసని సరిగ రిగమ
రిగమ గమప మపద పదనిసా...ఆ..ఆ...

శాంతినికేతన గీతం ఇది శబర్మతీ సంగీతం
తాన్‌సేన్ రాగమిది త్యాగరాజ గానమిదిSirulanosagi sukhashantulu kurchunu

సిరులునొసగి సుఖశాంతులు కూర్చును షిరిడీ సాయి కథ
మధుర మధుర మహిమాన్విత భోధ సాయి ప్రేమ సుధ
సిరులునొసగి సుఖశాంతులు కూర్చును షిరిడీ సాయి కథ
మధుర మధుర మహిమాన్విత భోధ సాయి ప్రేమ సుధ
పారాయణతో సకల జనులకి భారాలను తొలగించే గాథ
పారాయణతో సకల జనులకి భారాలను తొలగించే గాథ
సిరులునొసగి సుఖశాంతులు కూర్చును షిరిడీ సాయి కథ
మధుర మధుర మహిమాన్విత భోధ సాయి ప్రేమ సుధ

షిరిడీ గ్రామంలో ఒక బాలుని రూపంలో
వేపచెట్టు కింద వేదాంతిగా కనిపించాడు
తన వెలుగును ప్రసరించాడు
పగలు రేయి ధ్యానం పరమాత్మునిలో లీనం
పగలు రేయి ధ్యానం పరమాత్మునిలో లీనం
ఆనందమే ఆహారం చేదు చెట్టునీడయే గురు పీఠం
ఎండకు వానకు కృంగకు ఈ చెట్టు క్రిందనే ఉండకు
సాయి... సాయి రా మసీదుకు అని మహల్సాపతి పిలుపుకు
మసీదుకు మారెను సాయి
అదే అయినది ద్వారకమాయి
అక్కడ అందరు భాయి భాయి
బాబా బోధల నిలయమదోయి

సిరులునొసగి సుఖశాంతులు కూర్చును షిరిడీ సాయి కథ
మధుర మధుర మహిమాన్విత భోధ సాయి ప్రేమ సుధ

ఖురాను బైబిలు గీత ఒకటని కులమత భేదము వద్దనె
గాలి వాననొక క్షణమున ఆపె
ఉడికే అన్నము చేతితో కలిపె
రాతి గుండెలను గుడులను చేసె
నీటి దీపములను వెలిగించె
పచ్చికుండలో నీటిని తెచ్చి పూలమొక్కలకు పోసి
నిండే వనమును పెంచి మధ్యలో అఖండ జ్యోతిని వెలిగించె
కప్పకు పాముకు స్నేహం కలిపే తల్లి భాషకు అర్ధం తెలిపె
ఆర్తుల రోగాలను హరియించె
భక్తుల బాధలు తాను భరించె
ప్రేమ సహనం రెండు వైపుల ఉన్ననాడే గురుదక్షిణ అడిగె
మరణం జీవికి మార్పును తెలిపె
మరణించి తను మరలా బ్రతికె
సాయిరాం సాయిరాం సాయిరాం సాయిరాం
సాయిరాం సాయిరాం సాయిరాం సాయిరాం
సాయిరాం సాయిరాం సాయిరాం

నీదని నాదని అనుకోవద్దనె
ధునిలో ఊది విభూదిగనిచ్చె
భక్తి వెల్లువలు జయ జయ ఘోషలు చావడి ఉత్సవమై సాగగా
కంకడ హారతులందుకొని కలిపాపాలను కడుగగా
సకల దేవతా స్వరూపుడై వేదశాస్త్రములకతీతుడై
సద్గురువై జగద్గురువై
సత్యం చాటే దత్తాత్రేయుడై భక్తుని ప్రాణం రక్షించుటకై
జీవన సహచరి అని చాటిన తన ఇటుక రాయి తృటిలోన పగులగా
పరిపూర్ణుడై గురుపౌర్ణిమై
భక్తుల మనసులో చిరంజీవియై శరీర సేవాలంగన చేసి
దేహము విడిచెను సాయి
సమాధి అయ్యెను సాయి
సాయిరాం సాయిరాం సాయిరాం సాయిరాం
సాయిరాం సాయిరాం సాయిరాం సాయిరాం
సాయిరాం సాయిరాం సాయిరాం సాయిరాం
అఖిలాండకోటి బ్రహ్మండ నాయకా
శ్రీ సమర్ధ సద్గురు సాయినాథ మహరాజ్Jaya jaya subhakara vinayaka

వక్రతుండ మహాకాయ కోటిసూర్య సమప్రభా
నిర్విఘ్నం కురుమేదేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా..

జయ జయ శుభకర వినాయక
శ్రీ కాణిపాక వరసిద్ధి వినాయక
జయ జయ శుభకర వినాయక
శ్రీ కాణిపాక వరసిద్ధి వినాయక
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ...

బాహుదానదీ తీరములోన బావిలోన వెలసిన దేవ
మహిలో జనులకు మహిమలు చాటి ఇహపరములనిడు మహానుభావా
ఇష్టమైనది వదిలిన నీకడ ఇష్టకామ్యములు తీర్చే గణపతి
కరుణను కురియుచు వరముల నొసగుచు నిరతము పెరిగే మహాకృతి
సకల చరాచర ప్రపంచమే సన్నుతి చేసే విఘ్నపతి
నీ గుడిలో చేసే సత్యప్రమాణం ధర్మదేవతకు నిలపును ప్రాణం
విజయకారణం విఘ్న నాశనం కాణిపాకమున నీ దర్శనం

జయ జయ శుభకర వినాయక
శ్రీ కాణిపాక వరసిద్ధి వినాయక
జయ జయ శుభకర వినాయక
శ్రీ కాణిపాక వరసిద్ధి వినాయక

పిండి బొమ్మవై ప్రతిభ చూపి బ్రహ్మాండ నాయకుడివైనావు
మాతాపితలకు ప్రదక్షిణముతో మహా గణపతిగా మారావు
భక్తుల మొరలాలించి బ్రోచుటకు గజ ముఖ గణపతివైనావు
బ్రహ్మాండము నీ బొజ్జలో దాచి లంబోదరుడవు అయినావు
లాభము శుభము కీర్తిని కూర్వగ లక్ష్మీగణపతివైనావు
వేదపురాణములఖిలశాస్త్రములు కళలు చాటును నీ వైభవం
వక్రతుండమే ఓంకారమని విభుదులు చేసే నీకీర్తనం

జయ జయ శుభకర వినాయక
శ్రీ కాణిపాక వరసిద్ధి వినాయక
జయ జయ శుభకర వినాయక
శ్రీ కాణిపాక వరసిద్ధి వినాయక
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ...Mee prema kore chinnarulam

మీ ప్రేమ కోరే చిన్నారులం
మీ ఒడిని ఆడే చందమామలం
మీ ప్రేమ కోరే చిన్నారులం
మీ ఒడిని ఆడే చందమామలం
గోరుముద్దలెరుగని బాల కృష్ణులం
బాధ పైకి చెప్పలేని బాల ఏసులం
ఆలోచించండి ఓ అమ్మానాన్న
ఏం చెప్పగలం మీకు ఇంతకన్నా
మీ ప్రేమ కోరే చిన్నారులం
మీ ఒడిని ఆడే చందమామలం

కమ్మగా మా అమ్మచేతితో
ఏ పూట తింటాము ఏడాదిలో
చక్కగా మా నాన్న పక్కగా
సరదాగా తిరిగేది ఏ నాటికో
పొద్దున్నే పరుగున వెళతారు
రాతిరికి ఎపుడో వస్తారు
మరి మరి అడిగినా కథలు చెప్పరు
మేమేం చెప్పినా మనసుపెట్టరు
అమ్మ నాన్న తీరు మాకు అర్థమవ్వదు
ఏమి చెయ్యాలో మాకు దిక్కుతోచదు

ఆలోచించండి ఓ అమ్మానాన్న
ఏం చెప్పగలం మీకు ఇంతకన్నా
మీ ప్రేమ కోరే చిన్నారులం
మీ ఒడిని ఆడే చందమామలం

పిల్లలం మీ చేతి ప్రమిదలం
మీ ప్రేమ చమురుతో వెలుగు దివ్వెలం
పువ్వులం మీ ఇంటి నవ్వులం
మీ గుండెపై ఆడు చిన్ని గువ్వలం
కనిపెంచే మీరే దేవుళ్ళు
కనిపించే శివుడు పార్వతులు
లోకం బూచికి మా గుండె వణికితే
మాకు ధైర్యమిచ్చేది మీ లాలింపే
అమ్మనాన్నలిద్దరూ వేరు వేరయి
అనాథలను చేయకండి పసిపిల్లలని

ఆలోచించండి ఓ అమ్మానాన్న
ఏం చెప్పగలం మీకు ఇంతకన్నా
మీ ప్రేమ కోరే చిన్నారులం
మీ ఒడిని ఆడే చందమామలం