Lokesh

Nuvvemi chesavu neram

నువ్వేమి చేశావు నేరం నిన్నెక్కడంటింది పాపం చినబోకుమా
నువ్వేమి చేశావు నేరం నిన్నెక్కడంటింది పాపం చినబోకుమా
చేయూతనందించు సాయం ఏనాడు చేసింది సంఘం గమనించుమా
కన్నీటి వర్షానికి కష్టాలు చల్లారునా
మార్గం చూపే దీపం కాదా ధైర్యం
నువ్వేమి చేశావు నేరం నిన్నెక్కడంటింది పాపం చినబోకుమా

జరిగింది ఓ ప్రమాదం ఏముంది నీ ప్రమేయం
దేహానికయిన గాయం ఏ మందుతోనో మాయం
విలువైన నిండు ప్రాణం మిగిలుండటం ప్రధానం
అది నిలిచినంత కాలం సాగాలి నీ ప్రయాణం
స్త్రీల తనువులోనే శీలమున్నదంటే
పురుష స్పర్శతోనే తొలగిపోవునంటే
ఇల్లల దేహాలలో శీలమే ఉండదనా
భర్తన్న వాడెవ్వడూ పురుషుడే కాదు అనా
శీలం అంటే గుణం అనే అర్థం

నువ్వేమి చేశావు నేరం నిన్నెక్కడంటింది పాపం చినబోకుమా

గురివింద ఈ సమాజం పరనింద దాని నైజం
తన కింద నలుపు తత్వం కనిపెట్టలేదు సహజం
తన కళ్ళ ముందు ఘోరం కాదనదు పిరికి లోకం
అన్యాయమన్న నీపై మోపింది పాప భారం
పడతి పరువు కాచే చేవలేని సంఘం
సిగ్గు పడకపోగా నవ్వుతోంది చిత్రం
ఆనాటి ద్రౌపదికి ఈనాటి నీ గతికి
అసలైన అవమానము చూస్తున్న ఆ కళ్ళది
అంతేగాని నీలో లేదే దోషం

నువ్వేమి చేశావు నేరం నిన్నెక్కడంటింది పాపం చినబోకుమా
నువ్వేమి చేశావు నేరం నిన్నెక్కడంటింది పాపం చినబోకుమా
చేయూతనందించు సాయం ఏనాడు చేసింది సంఘం గమనించుమా
కన్నీటి వర్షానికి కష్టాలు చల్లారునా
మార్గం చూపే దీపం కాదా ధైర్యం
nuvvEmi cESAvu nEram ninnekkaDanTindi pApam cinabOkumA
nuvvEmi cESAvu nEram ninnekkaDanTindi pApam cinabOkumA
cEyUtanandincu sAyam EnADu cEsindi sangham gamanincumA
kannITi varshAniki kashTAlu callArunA
mArgam cUpE dIpam kAdA dhairyam
nuvvEmi cESAvu nEram ninnekkaDanTindi pApam cinabOkumA

jarigindi O pramAdam Emundi nI pramEyam
dEhAnikayina gAyam E mandutOnO mAyam
viluvaina ninDu prANam migilunDaTam pradhAnam
adi nilicinanta kAlam sAgAli nI prayANam
strIla tanuvulOnE SIlamunnadanTE
purusha sparSatOnE tolagipOvunanTE
illala dEhAlalO SIlamE unDadanA
bhartanna vADevvaDU purushuDE kAdu anA
SIlam anTE guNam anE artham

nuvvEmi cESAvu nEram ninnekkaDanTindi pApam cinabOkumA

gurivinda I samAjam paraninda dAni naijam
tana kinda nalupu tatvam kanipeTTalEdu sahajam
tana kaLLa mundu ghOram kAdanadu piriki lOkam
anyAyamanna nIpai mOpindi pApa bhAram
paDati paruvu kAcE cEvalEni sangham
siggu paDakapOgA navvutOndi citram
AnATi droupadiki InATi nI gatiki
asalaina avamAnamu cUstunna A kaLLadi
antEgAni nIlO lEdE dOsham

nuvvEmi cESAvu nEram ninnekkaDanTindi pApam cinabOkumA
nuvvEmi cESAvu nEram ninnekkaDanTindi pApam cinabOkumA
cEyUtanandincu sAyam EnADu cEsindi sangham gamanincumA
kannITi varshAniki kashTAlu callArunA
mArgam cUpE dIpam kAdA dhairyamKokila kokila ku annadi

కోకిల కోకిల కూ అన్నది
వేచిన ఆమని ఓ యన్నది
దేవత నీవని మమతల కోవేల తలుపు తేరిచివుంచాను
ప్రియ ప్రియ జయీభవ కౌగిళ్ళలో
సఖి సఖి సుఖీభవ సందిళ్ళలో
కోకిల కోకిల కూ అన్నది..హ.హ..
వేచిన ఆమని ఓ యన్నది..హ.హ..

గుండె గూటిలో నిండిపోవా ప్రేమ గువ్వలాగ ఉండిపోవా
ఏడు అడుగుల తోడు రావా జన్మ జన్మ నన్ను నీడకావా
లోకం మన లోగిలిగా కాలం మన కౌగిళిగా
వలపే శుభ దీవెనగా బ్రతుకే ప్రియ భావనగా
ఆ ఆకాశాలే అందే వేళ ఆశలు తీరెనుగా..

కోకిల కోకిల కూ అన్నది..హ.హ..
వేచిన ఆమని ఓ అన్నది..హ.హ..

వాలు కళ్ళతో వీలునామా వీలు చూసి ఇవ్వు చాలు భామ
వేళపాలలు ఏలనమ్మా వీలు లేనిదంటూ లేదులేమ్మా
మనమేలే ప్రేమికులం మనదేలే ప్రేమ కులం
కాలన్ని ఆపగలం మన ప్రేమను చూపగలం
కల్లలన్నీ తీరే కమ్మని క్షణమే కన్నుల ముందుందమ్మ

కోకిల కోకిల కూ అన్నది
వేచిన ఆమని ఓ యన్నది
దేవత నీవని మమతల కోవేల తలుపు తేరిచివుంచాను
ప్రియ ప్రియ జయీభవ కౌగిళ్ళలో
సఖి సఖి సుఖీభవ సందిళ్ళలో
kOkila kOkila koo annadi
vaechina aamani O yannadi
daevata neevani mamatala kOvaela talupu taerichivuMchaanu
priya priya jayeebhava kaugiLLalO
sakhi sakhi sukhIbhava saMdiLLalO
kOkila kOkila koo annadi..ha.ha..
vaechina aamani O yannadi..ha.ha..

guMDe gUTilO niMDipOvA praema guvvalaaga uMDipOvA
EDu aDugula tODu rAvA janma janma nannu neeDakAvA
lOkaM mana lOgiligaa kaalaM mana kaugiLigaa
valapae Subha dIvenagA bratukae priya bhaavanagaa
A AkASAlE aMdE vELa ASalu tIrenugaa..

kOkila kOkila koo annadi..ha.ha..
vaechina aamani O annadi..ha.ha..

vaalu kaLLatO vIlunAmA veelu choosi ivvu chaalu bhAma
vaeLapaalalu aelanammA veelu laenidaMTU laedulaemmaa
manamElE prEmikulaM manadElE prEma kulaM
kaalanni aapagalaM mana praemanu choopagalaM
kallalannI tIrE kammani kshaNamae kannula muMduMdamma

kOkila kOkila koo annadi
vaechina aamani O yannadi
daevata neevani mamatala kOvaela talupu taerichivuMchaanu
priya priya jayeebhava kaugiLLalO
sakhi sakhi sukhIbhava saMdiLLalOmanasuna manasai kannullo

మనసున మనసై కన్నుల్లో కలలకు వెలుగై
ఊహల్లో ఊగుతోంది నువ్వే
తరగని వరమై ఎదల్లో సరగమ స్వరమై
పెదాల్లో పాడుతోంది నువ్వే
నీకు పరిచయమై తొలి ప్రేమ చవిచూశా
నేను పరవశమై హృదయాన్ని పరిచేశా
నువ్వే నా దైవంలా భావించా
మనసున మనసై కన్నుల్లో కలలకు వెలుగై
ఊహల్లో ఊగుతోంది నువ్వే

ప్రియ జతలో సన్నిధిలో తెలిసెను సంక్రాంతి
చెలి ఒడిలో మనుగడలో దొరికెను సుఖ శాంతి
అడగక ముందే ఆమనిలా కనుల ముందే మెరిశావు
గ్రహణము విడిచే జాబిలిలా తళుకుమంటూ వెలిగావు
ప్రాణంలో ప్రాణంగా నిలిచావు

మనసున మనసై కన్నుల్లో కలలకు వెలుగై
ఊహల్లో ఊగుతోంది నువ్వే

శిలలాంటి శిథిల వనం చిగురులు తొడిగింది
కలయికతో ప్రణయ రథం పరుగులు తీసింది
పిలిచిన పలికే పెన్నిదిలా వలపు నిధులే పంచావు
అతిథిగా చేరి హారతిలా చలువ చెలిమే చిలికావు
అందించా అర్పించా అణువణువు

మనసున మనసై కన్నుల్లో కలలకు వెలుగై
ఊహల్లో ఊగుతోంది నువ్వే
నీకు పరిచయమై తొలి ప్రేమ చవి చూశా
నేను పరవశమై హృదయాన్ని పరిచేశా
నువ్వే నా దైవంలా భావించా
manasuna manasai kannullO kalalaku velugai
UhallO UgutOndi nuvvE
taragani varamai edallO saragama swaramai
pedAllO pADutOndi nuvvE
nIku paricayamai toli prEma cavicUSA
nEnu paravaSamai hRdayAnni paricESA
nuvvE nA daivamlA bhAvincA
manasuna manasai kannullO kalalaku velugai
UhallO UgutOndi nuvvE

priya jatalO sannidhilO telisenu sankrAnti
celi oDilO manugaDalO dorikenu sukha SAnti
aDagaka mundE AmanilA kanula mundE meriSAvu
grahaNamu viDicE jAbililA taLukumanTU veligAvu
prANamlO prANangA nilicAvu

manasuna manasai kannullO kalalaku velugai
UhallO UgutOndi nuvvE

SilalAnTi Sithila vanam cigurulu toDigindi
kalayikatO praNaya ratham parugulu tIsindi
pilicina palikE pennidilA valapu nidhulE pancAvu
atithigA cEri hAratilA caluva celimE cilikAvu
andincA arpincA aNuvaNuvu

manasuna manasai kannullO kalalaku velugai
UhallO UgutOndi nuvvE
nIku paricayamai toli prEma cavi cUSA
nEnu paravaSamai hRdayAnni paricESA
nuvvE nA daivamlA bhAvincAEnno enno ragalunde

ఓ డాడీ డాడీ Love you
ఓ మమ్మీ మమ్మీ Love you
we love you.. love you.. love you so much
ఎన్నో ఎన్నో రాగాలుండే సంగీతం కాదా
చలాకి నవ్వుల కేరింత
ఎన్నో ఎన్నో రంగులు చిందే సంబరమే రాదా
ఇలాగే నిత్యం మన వెంట
సంద్రంలో సందడంతా చంద్రుడిలో వెన్నెలంతా
చిన్నారి సంతానంగా చేరె మన ఇంట..హోయ్
ఎన్నో ఎన్నో రాగాలుండే సంగీతం కాదా
చలాకి నవ్వుల కేరింత...

ఏ పూటైనా హ్యాపీగా ఉందాం
మనకొద్దు అంతకు మించి వేరే వేదాంతం
ఏ బాటైనా పరవాలేదంట
సమయంతో సాగటమే మన సింపుల్ సిద్ధాంతం
చిరుగాలికి పరిమళమిచ్చే
సిరి మల్లెల వనమై ఉందాం
గగనాన్ని నేలను కలిపే
హరివిల్లుల వంతెన అవుదాం
ఆనందం అంటే అర్థం మనమందాం
ప్రతి పూట పాటై సాగే హుషారు సరిగమలో

అహహ్హ ఎన్నో ఎన్నో రాగాలుండే సంగీతం కాదా
చలాకి నవ్వుల కేరింత..హ..హే..అహహ్హ
ఓ డాడీ డాడీ Love you
ఓ మమ్మీ మమ్మీ Love you
we love you.. love you.. love you so much

మమకారాలే పువ్వుల సంకెళ్ళై
గత జన్మల ఋణబంధాలను గుర్తుకు తెస్తాయి
అనురాగాలే గుండెల సవ్వల్లై
బతుకంటే ఎంతో తీపని చెబుతూ ఉన్నాయి
వరమల్లె దొరికినదేమో అరుదైన ఈ అనుబంధం
సిరులున్నా దొరకనిదేమో సరదాలకు ఈ సావాసం
చిరకాలం చిగురులు వేస్తూ ఎదగాలి
ఏ చింతా చెంతకు రాని అందాల ఈ సందడి

హా..ఎన్నో ఎన్నో రాగాలుండే సంగీతం కాదా
చలాకి నవ్వుల కేరింత
ఎన్నో ఎన్నో రంగులు చిందే సంబరమే రాదా
ఇలాగే నిత్యం మన వెంట
హే..సంద్రంలో సందడంతా చంద్రుడిలో వెన్నెలంతా
చిన్నారి సంతానంగా చేరె మన ఇంట..హోయ్
O daddy daddy Love you
O mommy mommy Love you
we love you.. love you.. love you so much
ennO ennO rAgAlunDE sangItam kAdA
calAki navvula kErinta
ennO ennO rangulu cindE sambaramE rAdA
ilAgE nityam mana venTa
sandramlO sandaDantA candruDilO vennelantA
cinnAri santAnangA cEre mana inTa..hOy
ennO ennO rAgAlunDE sangItam kAdA
calAki navvula kErinta...

E pUTainA hyApIgA undAm
manakoddu antaku minci vErE vEdAntam
E bATainA paravAlEdanTa
samayamtO sAgaTamE mana simpul siddhAntam
cirugAliki parimaLamiccE
siri mallela vanamai undAm
gaganAnni nElanu kalipE
harivillula vantena avudAm
Anandam anTE artham manamandAm
prati pUTa pATai sAgE hushAru sarigamalO

ahahha ennO ennO rAgAlunDE sangItam kAdA
calAki navvula kErinta..ha..hE..ahahha
O daddy daddy Love you
O mommy mommy Love you
we love you.. love you.. love you so much

mamakArAlE puvvula sankeLLai
gata janmala RNabandhAlanu gurtuku testAyi
anurAgAlE gunDela savvallai
batukanTE entO tIpani cebutU unnAyi
varamalle dorikinadEmO arudaina I anubandham
sirulunnA dorakanidEmO saradAlaku I sAvAsam
cirakAlam cigurulu vEstU edagAli
E cintA centaku rAni andAla I sandaDi

hA..ennO ennO rAgAlunDE sangItam kAdA
calAki navvula kErinta
ennO ennO rangulu cindE sambaramE rAdA
ilAgE nityam mana venTa
hE..sandramlO sandaDantA candruDilO vennelantA
cinnAri santAnangA cEre mana inTa..hOyChamanthi puvva puvva

చామంతి పువ్వా పువ్వా పువ్వా
నీకు బంతి పూల మేడ కట్టనా
రంగేళి రవ్వా రవ్వా రవ్వా
నా సోకులన్నీ రంగరించనా
ఓలమ్మో కన్నెమొగ్గ అందీవే పాల బుగ్గ
అదిరిందిరయ్యో జబ్బ నిన్నింక నేను ఒగ్గ
పుచ్చుకో పిల్లదానా అదేదో ఇచ్చుకో కుర్రదానా
చామంతి పువ్వా పువ్వా పువ్వా
నీకు బంతి పూల మేడ కట్టనా
రంగేళి రవ్వా రవ్వా రవ్వా
నా సోకులన్నీ రంగరించనా

సిరిమల్లె మాల సిగలో ముడిచేయ్‌నా
చెంగావి చీర సిగ్గే దోచేయ్‌నా
అడిగిందే చాలు గురుడా పెనవేయ్‌నా
కౌగిట్లో చేరి కళలే కలబోయనా
సుడిరేగుతోందే సుఖమైన జ్వాల
మందార దీవుల్లో ముత్యాల జల్లుల్లో
అబ్బాయి నాట్యమాడేస్తుంటే...
అరెరెరె గిచ్చనా గొల్లభామ ఎంచక్కా గుచ్చనా ఘాటు ప్రేమ

జిగిజిగిచ జిగిజిగిచ జిగిచ
చామంతి పువ్వా పువ్వా పువ్వా
నీకు బంతి పూల మేడ కట్టనా
రంగేళి రవ్వా రవ్వా రవ్వా
నా సోకులన్నీ రంగరించనా

సంపంగి మొగ్గ శృతిలో సవరించు
అందాల బొమ్మ ఇదిగో అలరించు
శృంగార వీణ సఖియా పలకించు
వయ్యారమంతా ఒడిలో ఒలికించు
మరుమల్లె వేళ మదనాల గోల
పున్నాగ ఒంపుల్లో సన్నాయి సొంపుల్లో
అమ్మాయి నన్ను దాచేస్తొంటే..హహహహా
హత్తుకో అందగాడా మజాలే అందుకో చందురోడా

జిగిజిగిచ జిగిజిగిచ జిగిచ
చామంతి పువ్వా పువ్వా పువ్వా
నీకు బంతి పూల మేడ కట్టనా
రంగేళి రవ్వా రవ్వా రవ్వా
నా సోకులన్నీ రంగరించనా
ఓలమ్మో కన్నెమొగ్గ అందీవే పాల బుగ్గ
అదిరిందిరయ్యో జబ్బ నిన్నింక నేను ఒగ్గ
అర్రె పుచ్చుకో పిల్లదానా అదేదో ఇచ్చుకో కుర్రదానా
cAmanti puvvA puvvA puvvA
nIku banti pUla mEDa kaTTanA
rangELi ravvA ravvA ravvA
nA sOkulannI rangarincanA
OlammO kannemogga andIvE pAla bugga
adirindirayyO jabba ninninka nEnu ogga
puccukO pilladAnA adEdO iccukO kurradAnA
cAmanti puvvA puvvA puvvA
nIku banti pUla mEDa kaTTanA
rangELi ravvA ravvA ravvA
nA sOkulannI rangarincanA

sirimalle mAla sigalO muDicEy^nA
cengAvi cIra siggE dOcEy^nA
aDigindE cAlu guruDA penavEy^nA
kougiTlO cEri kaLalE kalabOyanA
suDirEgutOndE sukhamaina jwAla
mandAra dIvullO mutyAla jallullO
abbAyi nATyamADEstunTE...
arerere giccanA gollabhAma encakkA guccanA ghATu prEma

jigijigica jigijigica jigica
cAmanti puvvA puvvA puvvA
nIku banti pUla mEDa kaTTanA
rangELi ravvA ravvA ravvA
nA sOkulannI rangarincanA

sampangi mogga SRtilO savarincu
andAla bomma idigO alarincu
SRngAra vINa sakhiyA palakincu
vayyAramantA oDilO olikincu
marumalle vELa madanAla gOla
punnAga ompullO sannAyi sompullO
ammAyi nannu dAcEstonTE..hahahahA
hattukO andagADA majAlE andukO candurODA

jigijigica jigijigica jigica
cAmanti puvvA puvvA puvvA
nIku banti pUla mEDa kaTTanA
rangELi ravvA ravvA ravvA
nA sOkulannI rangarincanA
OlammO kannemogga andIvE pAla bugga
adirindirayyO jabba ninninka nEnu ogga
arre puccukO pilladAnA adEdO iccukO kurradAnARajasekhara agalenura

రాజశేఖరా ఆగలేనురా
రాజశేఖరా ఆగలేనురా
పైటలో స్వరాలనే మీటి చూడరా
ఓ సఖి చెలి తేనె జాబిలి
తీరని సుఖలలో తీపి ఆకలి
రాజశేఖరా ఆగలేనురా
ఓ సఖి చెలి

చాటుగా తెర చాటుగా కసి కాటులో పెదవే
ఘాటుగా అలవాటుగా ఒడి పాఠమే చదివె
చిరు చిత్రలతో... నడుమే అడిగే వగరే
మధు పత్రాలతో... నలుగే పెరిగే చెరలో
శృంగార గంగ పొంగేటి వేళ రుచులే మరిగే మత్తులో

రాజశేఖరా ఆగలేనురా
పైటలో స్వరాలనే మీటి చూడరా
ఓ సఖి చెలి తేనె జాబిలి

కొంటెగా తొలి రాతిరి చలి మంటలె పుడితే
జంటలో కసి చాకిరి గిలి గంటలే కొడితే
గురి చూసెయ్యవా... సొగసే బిగిసె సుడిలో
తెర తీసెయ్యవా... ఎదలే కరిగే బడిలో
నా లేత ఒళ్ళు నీ చూపు ముళ్ళు తగిలి తగిలే రేయిలో

రాజశేఖరా ఆగలేనురా
పైటలో స్వరాలనే మీటి చూడరా
ఓ సఖి చెలి తేనె జాబిలి
తీరని సుఖలలో తీపి ఆకలి
rAjaSEkharA AgalEnurA
rAjaSEkharA AgalEnurA
paiTalO swarAlanE mITi cUDarA
O sakhi celi tEne jAbili
tIrani sukhalalO tIpi Akali
rAjaSEkharA AgalEnurA
O sakhi celi

cATugA tera cATugA kasi kATulO pedavE
ghATugA alavATugA oDi pAThamE cadive
ciru citralatO... naDumE aDigE vagarE
madhu patrAlatO... nalugE perigE ceralO
SRngAra ganga pongETi vELa ruculE marigE mattulO

rAjaSEkharA AgalEnurA
paiTalO swarAlanE mITi cUDarA
O sakhi celi tEne jAbili

konTegA toli rAtiri cali manTale puDitE
janTalO kasi cAkiri gili ganTalE koDitE
guri cUseyyavA... sogasE bigise suDilO
tera tIseyyavA... edalE karigE baDilO
nA lEta oLLu nI cUpu muLLu tagili tagilE rEyilO

rAjaSEkharA AgalEnurA
paiTalO swarAlanE mITi cUDarA
O sakhi celi tEne jAbili
tIrani sukhalalO tIpi AkaliRara rara gopala

రారా రారా గోపాలా నిన్నే కోరే ఈ వేళ
రావే రావే మధుబాలా విన్నా కన్నా నీ గోల
నా సిల్క్ చీరనడుగు ఈ పూల రైకనడుగు
నా సిల్క్ చీరనడుగు - అడిగా
ఈ పూల రైకనడుగు - అడిగా
ఇక అడిగినదడగను చూసేయ్ నా ఒడుపు
రారా రారా గోపాలా
రావే రావే మధుబాలా

ధీంత నననం ధీంత నననం తానా
నట్టువాంగం కోమలాంగం జోడు కడితే రాజా
ధీంత నననం ధీంత నననం ధీంత నన ధిరధిర తానా
రేయి పవలై హాయి సెగలై రెచ్చిపో నా రాధ
మ్మ్..నట్టువాంగం కోమలాంగం జోడు కడితే రాజా
రేయి పవలై హాయి సెగలై రెచ్చిపో నా రాధ
వెచ్చని ఒంపుల్లో వెన్నెల జల్లుల్లో
అల్లరి హద్దుల్లో అద్దిన ముద్దుల్లో
అది ఏం మోహమో ఇది ఏం దాహమో

ఆ..రావే రావే మధుబాలా విన్నా కన్నా నీ గోల
రారా రారా గోపాలా నిన్నే కోరే ఈ వేళ

ఓ..గగ గరిగ గగ గరిగ గగ గరి సగరిగ సరిద
కొంటె మేళం జంట తాళం జతలు నేర్పేస్తుంటే
సస సనిద సస సనిద సస సని పదరిస సస
పైట చెంగే పట్టు పరుపై నాట్యమాడేస్తుంటే
ఆ..కొంటె మేళం జంట తాళం జతలు నేర్పేస్తుంటే
పైట చెంగే పట్టు పరుపై నాట్యమాడేస్తుంటే
తనువుల కవ్వింపు తలగడకే ఇంపు
వేసేయ్ తాలింపు కానీ లాలింపు
ఓకే సుందరి జల్దీ రా మరి

ఆ..రారా రారా గోపాలా నిన్నే కోరే ఈ వేళ
అరెరెరె రావే రావే మధుబాలా విన్నా కన్నా నీ గోల
నా సిల్క్ చీరనడుగు ఈ పూల రైకనడుగు
నా సిల్క్ చీరనడుగు - అడిగా
ఈ పూల రైకనడుగు
ఇక అడిగినదడగను చూసేయ్ నా ఒడుపు
rArA rArA gOpAlA ninnE kOrE I vELa
rAvE rAvE madhubAlA vinnA kannA nI gOla
nA silk cIranaDugu I pUla raikanaDugu
nA silk cIranaDugu - aDigA
I pUla raikanaDugu - aDigA
ika aDiginadaDaganu cUsEy nA oDupu
rArA rArA gOpAlA
rAvE rAvE madhubAlA

dhImta nananam dhImta nananam tAnA
naTTuvAngam kOmalAngam jODu kaDitE rAjA
dhImta nananam dhImta nananam dhImta nana dhiradhira tAnA
rEyi pavalai hAyi segalai reccipO nA rAdha
mm..naTTuvAngam kOmalAngam jODu kaDitE rAjA
rEyi pavalai hAyi segalai reccipO nA rAdha
veccani ompullO vennela jallullO
allari haddullO addina muddullO
adi Em mOhamO idi Em dAhamO

A..rAvE rAvE madhubAlA vinnA kannA nI gOla
rArA rArA gOpAlA ninnE kOrE I vELa

O..gaga gariga gaga gariga gaga gari sagariga sarida
konTe mELam janTa tALam jatalu nErpEstunTE
sasa sanida sasa sanida sasa sani padarisa sasa
paiTa cengE paTTu parupai nATyamADEstunTE
A..konTe mELam janTa tALam jatalu nErpEstunTE
paiTa cengE paTTu parupai nATyamADEstunTE
tanuvula kavvimpu talagaDakE impu
vEsEy tAlimpu kAnI lAlimpu
OkE sundari jaldI rA mari

A..rArA rArA gOpAlA ninnE kOrE I vELa
arerere rAvE rAvE madhubAlA vinnA kannA nI gOla
nA silk cIranaDugu I pUla raikanaDugu
nA silk cIranaDugu - aDigA
I pUla raikanaDugu
ika aDiginadaDaganu cUsEy nA oDupuKottu kottu kobbarikaya

కొట్టో కొట్టు కొబ్బరికాయ ప్రేమకి ముందు
హ పెట్టో పెట్టు పక్కకి లగ్గం పెళ్ళికి ముందు
అరె కొట్టో కొట్టు కొబ్బరికాయ ప్రేమకు ముందు
హ పెట్టో పెట్టు పక్కకి లగ్గం పెళ్ళికి ముందు
ముద్దు బంతి పువ్వా ముద్దులాడనీవా
రాజుకుంది రవ్వ మోగనివ్వు మువ్వ
కసి కోటలోన కాటువేయనా..బుస్..అ బుస్..
కొట్టో కొట్టు కొబ్బరికాయ ప్రేమకి ముందు కొట్టు
హ పెట్టో పెట్టు పక్కకి లగ్గం పెళ్ళికి ముందు

కసి కసి చూపు విరి చూపు యమగుందే నీ షేపు
సొగసుల ఊపు సెగలే రేపు
పెట్టమాకు సోకు ఇక ఆపు నీ కిల్లాడి టైపు
లేపుతోంది బాబోయ్ ఎదలో కైపు
అందాలన్నీ నందామయ
తీరిగ్గానే తిందామయ్యా
ఒడిలో లవ్ బడిలో చదివించేయనా
వడిగా వడివడిగా నడిపించేయనా
అడి యమ్మా యమ్మా వెన్నెల్లోన
వెన్న ముద్దలాడిచేసేయ్‌నా..బుస్..అ బుస్..

కొట్టో కొట్టు కొబ్బరికాయ ప్రేమకి ముందు
హ పెట్టో పెట్టు పక్కకి లగ్గం పెళ్ళికి ముందు

చిరుచిరు గాటు పెడుతుంటే పుడుతుందోయ్ ఓ హీటు
మగసిరి బీటు పడితే స్వీటు
తెలియని చోట మగ వేటు తెలిపిందే ఓ రూటు
తమకపు నైటు తకధిం రైటు
ఇచ్చేశాలే తాంబూలాలు
పెట్టిస్తాలే పేరంటాలు
మదనా మద వదిని మురిపించేసుకో
లలనా సతి రతినే మరిపించేసుకో
అడి యబ్బో యబ్బ మువ్వలు దెబ్బ
ఏదో ఏదో అయిపోతాందయ్యో..హ బుస్..అ బుస్..

కొట్టో కొట్టు కొబ్బరికాయ ప్రేమకి ముందు
హ పెట్టో పెట్టు పక్కకి లగ్గం పెళ్ళికి ముందు
ముద్దు బంతి పువ్వా ముద్దులాడనీవా
రాజుకుంది రవ్వ మోగనివ్వు మువ్వ
కసి కోటలోన కాటువేయనా..బుస్..అ బుస్..
koTTO koTTu kobbarikAya prEmaki mundu
ha peTTO peTTu pakkaki laggam peLLiki mundu
are koTTO koTTu kobbarikAya prEmaku mundu
ha peTTO peTTu pakkaki laggam peLLiki mundu
muddu banti puvvA muddulADanIvA
rAjukundi ravva mOganivvu muvva
kasi kOTalOna kATuvEyanA..bus..a bus..
koTTO koTTu kobbarikAya prEmaki mundu koTTu
ha peTTO peTTu pakkaki laggam peLLiki mundu

kasi kasi cUpu viri cUpu yamagundE nI shEpu
sogasula Upu segalE rEpu
peTTamAku sOku ika Apu nI killADi Taipu
lEputOndi bAbOy edalO kaipu
andAlannI nandAmaya
tIriggAnE tindAmayyA
oDilO lav baDilO cadivincEyanA
vaDigA vaDivaDigA naDipincEyanA
aDi yammA yammA vennellOna
venna muddalADicEsEy^nA..bus..a bus..

koTTO koTTu kobbarikAya prEmaki mundu
ha peTTO peTTu pakkaki laggam peLLiki mundu

ciruciru gATu peDutunTE puDutundOy O hITu
magasiri bITu paDitE swITu
teliyani cOTa maga vETu telipindE O rUTu
tamakapu naiTu takadhim raiTu
iccESAlE tAmbUlAlu
peTTistAlE pEranTAlu
madanA mada vadini muripincEsukO
lalanA sati ratinE maripincEsukO
aDi yabbO yabba muvvalu debba
EdO EdO ayipOtAndayyO..ha bus..a bus..

koTTO koTTu kobbarikAya prEmaki mundu
ha peTTO peTTu pakkaki laggam peLLiki mundu
muddu banti puvvA muddulADanIvA
rAjukundi ravva mOganivvu muvva
kasi kOTalOna kATuvEyanA..bus..a bus..Aaja aaja tippu topu roja

ఆజా ఆజా టిప్పు టాపు రోజా
లేజా లేజా లేత గుండె లేజా
డే అండ్ నైటు చేద్దాం లవ్ పూజ...
ఆజా ఆజా కొండవీటి రాజా
లెఫ్టు రైటు మోగనివ్వు బాజా
డే అండ్ నైటు చేద్దాం లవ్ పూజ...
హ 1'O clock చెయ్యి పట్టి కన్నుకొట్టి కన్నుకొట్టి
2'O clock ముద్దు మీద ముద్దులెట్టనా
3'O clock ఒక్కసారి యూనిఫాం పక్కనెట్టి
4'O clock 5'O clock 6'O clock డింగ్ డాంగ్
ఆజా ఆజా టిప్పు టాపు రోజా
లేజా లేజా లేత గుండె లేజా
డే అండ్ నైటు చేద్దాం లవ్ పూజ...హ

అక్కడో ఇక్కడో ఎక్కడో రైడు చేసుకోనా
ఇప్పుడే ఇక్కడే గుట్టుగా రూటు చూసుకోరా
సిగ్గు లేని లాఠీ చెయ్యమంది డ్యూటి
కోరుకున్న దాని వెన్ను మీటి
ఆపవోయి లూఠీ ఓపలేను డ్యూటి
కొంటె ఊయలూపే కుర్ర ధాటి
హ తప్పదే - తప్పదే ఒప్పుకో - ఒప్పుకో
వాలు కళ్ళ మంజరి జోడు గుల్ల సుందరి

ఆజా ఆజా కొండవీటి రాజా
లెఫ్టు రైటు మోగనివ్వు బాజా
డే అండ్ నైటు చేద్దాం లవ్ పూజ...
ఆజా ఆజా టిప్పు టాపు రోజా
లేజా లేజా లేత గుండె లేజా
డే అండ్ నైటు చేద్దాం లవ్ పూజ...

ముద్దుగా హత్తుకో కేసులే పెట్టుకో రాజా
చెంపతో ముద్దుతో చార్జి షీటు నింపుతా ఆజా
మోతగుంది బాబు మూతలేని బెల్లు
తల్చుకుంటే చాలోయ్ జిల్లు జిల్లు
కోడె వయసు డ్రిల్లు నేర్చుకుంటే థ్రిల్లు
తాకనివ్వు పాప ఒళ్ళు ఒళ్ళు
ఏందిరో - ఏందిరో పిల్లడో - పిల్లడో
ఈల పక్క వేసుకో సోకు చెక్కు చేసుకో

ఆజా ఆజా టిప్పు టాపు రోజా
లేజా లేజా లేత గుండె లేజా
డే అండ్ నైటు చేద్దాం లవ్ పూజ...
ఆజా ఆజా కొండవీటి రాజా
లెఫ్టు రైటు మోగనివ్వు బాజా
డే అండ్ నైటు చేద్దాం లవ్ పూజ...
హ 1'O clock చెయ్యి పట్టి కన్నుకొట్టి కన్నుకొట్టి
2'O clock ముద్దు మీద ముద్దులెట్టుకో
3'O clock ఒక్కసారి యూనిఫాం పక్కనెట్టి
4'O clock 5'O clock 6'O clock డింగ్ డాంగ్
AjA AjA Tippu TApu rOjA
lEjA lEjA lEta gunDe lEjA
DE anD naiTu cEddAm lav pUja...
AjA AjA konDavITi rAjA
lefTu raiTu mOganivvu bAjA
DE anD naiTu cEddAm lav pUja...
ha 1'O clock ceyyi paTTi kannukoTTi kannukoTTi
2'O clock muddu mIda mudduleTTanA
3'O clock okkasAri yUnifAm pakkaneTTi
4'O clock 5'O clock 6'O clock Ding DAng
AjA AjA Tippu TApu rOjA
lEjA lEjA lEta gunDe lEjA
DE anD naiTu cEddAm lav pUja...ha

akkaDO ikkaDO ekkaDO raiDu cEsukOnA
ippuDE ikkaDE guTTugA rUTu cUsukOrA
siggu lEni lAThI ceyyamandi DyUTi
kOrukunna dAni vennu mITi
ApavOyi lUThI OpalEnu DyUTi
konTe UyalUpE kurra dhATi
ha tappadE - tappadE oppukO - oppukO
vAlu kaLLa manjari jODu gulla sundari

AjA AjA konDavITi rAjA
lefTu raiTu mOganivvu bAjA
DE anD naiTu cEddAm lav pUja...
AjA AjA Tippu TApu rOjA
lEjA lEjA lEta gunDe lEjA
DE anD naiTu cEddAm lav pUja...

muddugA hattukO kEsulE peTTukO rAjA
cempatO muddutO cArji shITu nimputA AjA
mOtagundi bAbu mUtalEni bellu
talcukunTE cAlOy jillu jillu
kODe vayasu Drillu nErcukunTE thrillu
tAkanivvu pApa oLLu oLLu
EndirO - EndirO pillaDO - pillaDO
Ila pakka vEsukO sOku cekku cEsukO

AjA AjA Tippu TApu rOjA
lEjA lEjA lEta gunDe lEjA
DE anD naiTu cEddAm lav pUja...
AjA AjA konDavITi rAjA
lefTu raiTu mOganivvu bAjA
DE anD naiTu cEddAm lav pUja...
ha 1'O clock ceyyi paTTi kannukoTTi kannukoTTi
2'O clock muddu mIda mudduleTTukO
3'O clock okkasAri yUnifAm pakkaneTTi
4'O clock 5'O clock 6'O clock Ding DAngGala gala parutunna

గల గల పారుతున్న గోదారిలా
జలజల జారుతుంటే కన్నీరెలా
గల గల పారుతున్న గోదారిలా
జలజల జారుతుంటే కన్నీరెలా
నా కోసమై నువ్వలా కన్నీరులా మారగా
నాకెందుకో ఉన్నది హాయిగా
నా కోసమై నువ్వలా కన్నీరులా మారగా
నాకెందుకో ఉన్నది హాయిగా
గల గల పారుతున్న గోదారిలా
జలజల జారుతుంటే కన్నీరెలా
గల గల పారుతున్న గోదారిలా
జలజల జారుతుంటే కన్నీరెలా

వయ్యారి వానలా వాన నీటిలా ధారగా
వర్షించి నేరుగా వాలినావిలా నా పైన
మిన్నేటి దారులా వేచి నువ్విలా చాటుగా
పొమ్మన్న పోవెలా చేరినావిలా నాలోన
ఊ.. ఓ... ఈ అల్లరి ఊ.. ఓ...
ఊ.. ఓ... బాగున్నది ఊ.. ఓ...

గల గల పారుతున్న గోదారిలా
జలజల జారుతుంటే కన్నీరెలా
గల గల పారుతున్న గోదారిలా

చామంతి రూపమా తాళలేవుమా రాకుమా
ఈ ఎండమావితో నీకు స్నేహమా చాలమ్మా
హిందోళరాగమా మేళతాళమా గీతమా
కన్నీటి సవ్వడి హాయిగున్నది ఏమైనా
ఊ.. ఓ... ఈ లాహిరి ఊ.. ఓ...
ఊ.. ఓ... నీ ప్రేమది ఊ.. ఓ...

గల గల పారుతున్న గోదారిలా
జలజల జారుతుంటే కన్నీరెలా
గల గల పారుతున్న గోదారిలా
gala gala paarutunna gOdaarilaa
jalajala jaarutuMTae kanneerelaa
gala gala paarutunna gOdaarilaa
jalajala jaarutuMTae kanneerelaa
naa kOsamai nuvvalaa kanneerulaa maaragaa
naakeMdukO unnadi hAyigA
naa kOsamai nuvvalaa kanneerulaa maaragaa
naakeMdukO unnadi hAyigA
gala gala paarutunna gOdaarilaa
jalajala jaarutuMTae kanneerelaa
gala gala paarutunna gOdaarilaa
jalajala jaarutuMTae kanneerelaa

vayyaari vaanalaa vaana neeTilaa dhaaragaa
varshiMchi naerugaa vaalinaavilaa naa paina
minnaeTi daarulaa vaechi nuvvilaa chaaTugaa
pommanna pOvelaa chaerinaavilaa naalOna
oo.. O... ee allari oo.. O...
oo.. O... baagunnadi oo.. O...

gala gala paarutunna gOdaarilaa
jalajala jaarutuMTae kanneerelaa
gala gala paarutunna gOdaarilaa

chaamaMti roopamaa taaLalaevumaa raakumaa
ee eMDamaavitO neeku snaehamaa chaalammaa
hiMdOLaraagamaa maeLataaLamaa geetamaa
kanneeTi savvaDi haayigunnadi aemainaa
oo.. O... ee laahiri oo.. O...
oo.. O... nee praemadi oo.. O...

gala gala paarutunna gOdaarilaa
jalajala jaarutuMTae kanneerelaa
gala gala paarutunna gOdaarilaaJagadame jagadame

జగడమే... జగడమే...
నా కనులను సూటిగా చూస్తే నా ఎదుటకు నేరుగా వస్తే
నా పిడికిలి వాడిగా వేస్తే ఈ పోకిరి పొగరును కవ్విస్తే
సమరమే... సమరమే...
నా ఎదురుగా ఎవ్వరు ఉన్నా ఆ దేవుడు దిగివస్తున్నా
ఆకాశమే తెగి పడుతున్నా బిన్‌లాడిన్ ఎదుటే నిలుచున్నా

ఎక్కడైనా నా తీరింతే ఏ సెంటరైనా నా స్పీడింతే
హే టైము చెప్పు వస్తానంతే జగడమే...
నువ్వో నేనో మిగలాలంటే ఇక వాడి వేడి చూపాలంటే
violence జరగాలంతే జగడమే...

నా ఊహకు వాయువు వేగం నా చూపుకు సూర్యుడు తాపం
నా చేతికి సాగర వాటం నే సాగితే తప్పదు రణరంగం

ఎప్పుడైనా నా రూటింతే ఈ రాంగు రూటు నా స్టైలంతే
హే నచ్చకుంటే నీ కర్మంతే జగడమే...
ఏయ్ రాజీ గీజీ పడలేనంతే మరి చావోరేవో తేలాలంతే
వేళ్ళ పట్టి కొడతానంతే జగడమే...
నే పాడితే అల్లరి రాగం నే ఆడితే చిల్లర తాళం
నా దారికి లేదొక గమ్యం నా వరసే నిప్పుతో చెలగాటం
jagaDamae... jagaDamae...
naa kanulanu sooTigaa cUstE naa eduTaku naerugaa vastae
naa piDikili vaaDigaa vaestae ee pOkiri pogarunu kavvistae
samaramae... samaramae...
naa edurugaa evvaru unnaa aa daevuDu digivastunnaa
aakaaSamae tegi paDutunnaa bin^lADin eduTae niluchunnA

ekkaDainaa naa teeriMtae ae seMTarainaa naa speeDiMtae
hE Taimu cheppu vastaanaMtae jagaDamae...
nuvvO nEnO migalaalaMTae ika vaaDi vaeDi choopaalaMTae
violence jaragaalaMtae jagaDamae...

naa oohaku vaayuvu vaegaM naa choopuku sooryuDu taapaM
naa chaetiki saagara vaaTaM nae saagitae tappadu raNaraMgaM

eppuDainaa naa rUTiMtae ee raaMgu rooTu naa sTailaMtae
hE nachchakuMTae nee karmaMtE jagaDamae...
Ey raajI gIjI paDalaenaMtE mari chaavOraevO taelaalaMtE
vELLa paTTi koDataanaMtae jagaDamae...
nae paaDitae allari raagaM nE aaDitae chillara tALam
naa daariki laedoka gamyaM naa varasae nipputO chelagaaTaMIppatikinka naa vayasu

ఆ... అ.ఆ... నా మాటే వింటారా
ఆ... అ.ఆ... నేనడిగిందిస్తారా
ఆ... అ.ఆ... నా మాటే వింటారా
ఇప్పటికింకా నా వయసు నిండా పదహారే
చీటికి మాటికి చెయ్యేస్తూ చుట్టూ కుర్రాళ్ళే
ఇప్పటికింకా నా వయసు నిండా పదహారే
చీటికి మాటికి చెయ్యేస్తూ చుట్టూ కుర్రాళ్ళే
నా కెవ్వరూ నచ్చట్లే నా ఒంటిలో కుంపట్లే
ఈడు ఝుమ్మంది తోడెవ్వరే...
జాసేజా అతడి కోసం వెతుకుతూ రైలెక్కేశాలే
జాసేజా ఒకడి కోసం మురుగా ఈ వూరొచ్చాలే
జాసేజా అతడి కోసం వెతుకుతూ రైలెక్కేశాలే
జాసేజా ఒకడి కోసం మురుగా ఈ వూరొచ్చాలే
ఇప్పటికింకా నా వయసు నిండా పదహారే
చీటికి మాటికి చెయ్యేస్తూ చుట్టూ కుర్రాళ్ళే

పడకింటిలో ప్లాటినం పరుపే వెయ్యాలే
డాలర్సుతో డైలీ నాకు పూజలు చెయ్యాలె
బంగారమే కరిగించి ఇల్లంతా పరచాలె
వజ్రాలతో ఒళ్ళంతా నింపేసి పోవాలి
ఆ చందమామ తేవాలి ఆ వైటు హౌసు కావాలి
టైటానిక్కు గిఫ్టివ్వాలి...
జాసేజా అతడి కోసం వెతుకుతూ రైలెక్కేశాలే
జాసేజా ఒకడి కోసం మురుగా ఈ వూరొచ్చాలే
జాసేజా నిన్ను చూస్తే సడన్‌గా దడ పుడతా ఉంది
జాసేజా ఇంతకాలం ఇలాంటి ఆశలు విన్లేదే

పొగరెక్కిన సింహంలాంటి మగోడు కావాలె
చురకత్తిలో పదునంతా తనలో ఉండాలె
ఆ చూపుతో మంటలకే చెమటలు పట్టాలే
ఆరడుగుల అందంతో కుదిపేసి చంపాలి
తలంటి నీవు రుద్దాలె నైటంతా కాళ్ళు పట్టాలె
నిదురోతుంటే జోకొట్టాలె...
జాసేజా అతడి కోసం వెతుకుతూ రైలెక్కేశాలే
జాసేజా ఒకడి కోసం మురుగా ఈ వూరొచ్చాలే
జాసేజా ఆగు తల్లే రంభలా ఫొసే కొట్టకులే
జాసేజా ఎవ్వడైనా అసలు నీ వంకే చూడరులే

ఇప్పటికింకా నా వయసు నిండా పదహారే
చీటికి మాటికి చెయ్యేస్తూ చుట్టూ కుర్రాళ్ళే
A... a.A... naa maaTae viMTaaraa
A... a.A... nEnaDigiMdistaaraa
A... a.A... naa maaTae viMTaaraa
ippaTikiMkaa naa vayasu niMDaa padahaarae
cheeTiki maaTiki cheyyaestU chuTTU kurraaLLae
ippaTikiMkaa naa vayasu niMDaa padahaarae
cheeTiki maaTiki cheyyaestU chuTTU kurraaLLae
naa kevvarU nachchaTlae naa oMTilO kuMpaTlae
eeDu jhummaMdi tODevvarae...
jaasEjaa ataDi kOsaM vetukutU railekkESAlE
jaasEjaa okaDi kOsaM murugA I vUroccAlE
jaasEjaa ataDi kOsaM vetukutU railekkESAlE
jaasEjaa okaDi kOsaM murugA I vUroccAlE
ippaTikiMkaa naa vayasu niMDaa padahaarae
cheeTiki maaTiki cheyyaestU chuTTU kurraaLLae

paDakiMTilO plaaTinaM parupae veyyaalae
DaalarsutO DailI naaku poojalu cheyyaale
baMgaaramae kariginci illaMtaa parachaale
vajrAlatO oLLaMtaa niMpaesi pOvaali
aa chaMdamaama taevaali aa vaiTu hausu kAvAli
TaiTaanikku gifTivvaali...
jaasEjaa ataDi kOsaM vetukutU railekkESAlE
jaasEjaa okaDi kOsaM murugA I vUroccAlE
jaasEjaa ninnu choostae saDan^gaa daDa puDataa uMdi
jaasEjaa iMtakaalaM ilaaMTi aaSalu vinlaedae

pogarekkina siMhaMlaaMTi magODu kaavAle
churakattilO padunaMtaa tanalO uMDaale
aa chooputO maMTalakae chemaTalu paTTaalae
aaraDugula aMdaMtO kudipaesi chaMpaali
talanTi neevu ruddaale naiTaMtaa kaaLLu paTTaale
nidurOtuMTae jOkoTTaale...
jaasEjaa ataDi kOsaM vetukutU railekkESAlE
jaasEjaa okaDi kOsaM murugA I vUroccAlE
jAsEjA Agu tallE rambhalA phosE koTTakulE
jAsEjA evvaDainA asalu nI vankE cUDarulE

ippaTikiMkaa naa vayasu niMDaa padahaarae
cheeTiki maaTiki cheyyaestU chuTTU kurraaLLaeDole dole dil zara zara

దోలె దోలె దిల్ జర జరా
నిను ఓర ఓర గాని నరవరా
జాగు మాని చేయ్ కలపరా
జత చేరి నేడు జతి జరుపరా
జర జల్ది జల్ది పెందరకడనే రారా
వడి అంతరంగ సంబరమునకే రారా
రాలుగాయవే రసికుడా కసి కోక లాగు సరి సరసుడా
రార మాతుకే మునిపడ నిశికేళి వేళ జత చోరా
చలేగ చలేగ యెహ్ హై ఇష్క జమాన
కరేగ కరేగ హర్ దిల్ కొ దీవాన
చలేగ చలేగ యెహ్ హై ఇష్క జమాన
కరేగ కరేగ హర్ దిల్ కొ దీవాన

అనువుగా అందిస్తా సొగసుని సంధిస్తా
పొదుగుతూ కుదురుగా నీలోన
ముడుపుతో మెప్పిస్తా ఒడుపుతో ఒప్పిస్తా
దిల్‌బర్ దేఖో నా
మిసమిస కన్నె కొసరకు వన్నె వలపుతో వలపన్నీ
నకసికలన్నీ నలుగును పన్నే కలబడు సమయాన్ని
ఒడికి త్వరగా యా.. బరిలొ కరగా యే..
ఒడికి త్వరగా యా.. బరిలొ కరగా

చిటుకిని విప్పేస్తా చెమటని రప్పిస్తా
తళుకుతో తెగబడి నీపైన
చటుకున చుంబిస్తా చనువుగా బందిస్తా
సుందర దీవానా
తొలి తెరలన్నీ గడుసరి కన్నె తొలగును తమకాన్ని
కలిమితో కొన్ని బలిమితో కొన్ని బలిగొను తరుణాన్ని
తరలి దరకే యా.. ఎగసి ఎదకే యా..
తరలి దరకే యా.. ఎగసి ఎదకే

జర జల్ది జల్ది పెందరకడనే రారా
వడి అంతరంగ సంబరమునకే రారా
రాలుగాయవే రసికుడా కసి కోక లాగు సరి సరసుడా
రార మాతుకే మునిపడ నిశికేళి వేళ జత చోరా
చలేగ చలేగ యెహ్ హై ఇష్క జమాన
కరేగ కరేగ హర్ దిల్ కొ దీవాన
చలేగ చలేగ యెహ్ హై ఇష్క జమాన
కరేగ కరేగ హర్ దిల్ కొ దీవాన
dOle dOle dil zara zarA
ninu Ora Ora gAni naravarA
jAgu mAni chEy kalaparA
jata chEri nEDu jati jaruparA
zara jaldi jaldi pendarakaDanE raaraa
vaDi antaranga sambaramunakE raaraa
raalugAyavE rasikuDA kasi kOka lAgu sari sarasuDA
raara mAtukE munipaDa niSikELi vELa jata cOrA
chalEga chalEga yeh hai ishka zamAna
karEga karEga har dil ko deewAna
chalEga chalEga yeh hai ishka zamAna
karEga karEga har dil ko deewAna

anuvugA andistA sogasuni sandhistA
podugutU kudurugA neelOna
muDuputO meppistA oDuputO oppistA
dil^bar dEkhO naa
misamisa kanne kosaraku vanne valaputO valapannI
nakasikalannI nalugunu pannE kalabaDu samayAnni
oDiki tvaragA yaa.. barilo karagA yea..
oDiki tvaragA yaa.. barilo karagA

chiTukini vippEstA chemaTani rappistA
taLukutO tegabaDi neepaina
chaTukuna chumbistA chanuvugA bandistA
sundara deewAnA
toli teralannI gaDusari kanne tolagunu tamakAnni
kalimitO konni balimitO konni baligonu taruNAnni
tarali darakE yaa.. egasi edakE yaa..
tarali darakE yaa.. egasi edakE

zara jaldi jaldi pendarakaDanE raaraa
vaDi antaranga sambaramunakE raaraa
raalugAyavE rasikuDA kasi kOka lAgu sari sarasuDA
raara mAtukE munipaDa niSikELi vELa jata cOrA
chalEga chalEga yeh hai ishka zamAna
karEga karEga har dil ko deewAna
chalEga chalEga yeh hai ishka zamAna
karEga karEga har dil ko deewAnaNoppi noppi gundentha

నొప్పి నొప్పి గుండెంతా నొప్పి గిల్లి గిల్లి గిచ్చేస్తాదే
పట్టి పట్టి నరాలు మెలేసి లవ్వులోకే లాగేస్తదే
అసలేమయిందో తెలియకుందిరో బాబోయ్
రాతిరంతా కునుకు లేదు ఏమెట్టి కన్నారురో...
అ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవుడా
అ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవుడా
అ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవుడా
అ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవుడా
అత్తమామలు ఎక్కడున్నా కాళ్ళు మొక్కాలిరో
చిచ్చుపెట్టి చంపుతోంది
అ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవుడా
అ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవుడా
అ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవుడా
అ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవుడా

కొంపలే ముంచకే నువ్వలా నవ్వమాకే
ముగ్గులో దించకే మూతలా పెట్టమాకే
ఓరగా చూడకే జలగలా పట్టుకోకే
బతకనీ నన్నిలా ఇరుకులో పెట్టమాకే
దేవుడా... నా మతి చెడిపోయెను పూర్తిగా
అయినా... బాగుంది హాయిగా
రాతిరంతా కునుకు లేదు ఏదోటి చెయ్యాలిరో
అ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవుడా
అ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవుడా
అ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవుడా
అ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవుడా
మెషీన్‌లోన పెట్టి నన్ను పిండుతున్నాదిరో
కొట్టి కొట్టి దంచుతోంది...

ఏమిటీ కలవరం ఎన్నడూ చూడలేదే
దీనినే ప్రేమని ఎవ్వరూ చెప్పలేదే
యేటిలో మునిగినా ఎక్కడో తేలుతారే
ప్రేమలో మునిగితే తేలడం వీలుకాదే
దేవుడా... ఈ తెలియని తికమక దేనికో
అరెరే... ఈ తడబాటేఏమిటో
రాతిరంతా కునుకులేదు ఫుల్లోటి కొట్టాలిరో
అ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవుడా
అ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవుడా
అ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవుడా
అ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవుడా
ఒళ్ళు మొత్తం కుంపటల్లె మండుతున్నాదిరో
లోపలేదో జరుగుతోంది...

అ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవుడా
అ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవుడా
అ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవుడా
అ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవ దేవుడా
noppi noppi guMDeMtaa noppi gilli gilli gichchaestaadae
paTTi paTTi naraalu melaesi lavvulOkae laagaestadae
asalaemayiMdO teliyakuMdirO baabOy^
raatiraMtaa kunuku laedu aemeTTi kannaarurO...
a daeva daeva daeva daeva dEva daevuDaa
a daeva daeva daeva daeva dEva daevuDaa
a daeva daeva daeva daeva dEva daevuDaa
a daeva daeva daeva daeva dEva daevuDaa
attamaamalu ekkaDunnaa kaaLLu mokkaalirO
chichchupeTTi chaMputOMdi
a daeva daeva daeva daeva dEva daevuDaa
a daeva daeva daeva daeva dEva daevuDaa
a daeva daeva daeva daeva dEva daevuDaa
a daeva daeva daeva daeva dEva daevuDaa

kompalae muMchakae nuvvalaa navvamaakae
muggulO diMchakae mootalaa peTTamaakae
Oragaa chooDakae jalagalaa paTTukOkae
batakanI nannilaa irukulO peTTamaakae
daevuDaa... naa mati cheDipOyenu poortigaa
ayinaa... baaguMdi haayigaa
raatiraMtaa kunuku lEdu aedOTi cheyyaalirO
a daeva daeva daeva daeva dEva daevuDaa
a daeva daeva daeva daeva dEva daevuDaa
a daeva daeva daeva daeva dEva daevuDaa
a daeva daeva daeva daeva dEva daevuDaa
meshIn^lOna peTTi nannu piMDutunnaadirO
koTTi koTTi daMchutOMdi...

aemiTI kalavaraM ennaDU chooDalaedae
deeninae praemani evvarU cheppalaedae
yaeTilO muniginaa ekkaDO taelutaarae
praemalO munigitae taelaDaM veelukaadae
daevuDaa... ee teliyani tikamaka daenikO
arerae... ee taDabaaTaeaemiTO
raatiraMtaa kunukulaedu fullOTi koTTaalirO
a daeva daeva daeva daeva dEva daevuDaa
a daeva daeva daeva daeva dEva daevuDaa
a daeva daeva daeva daeva dEva daevuDaa
a daeva daeva daeva daeva dEva daevuDaa
oLLu mottaM kuMpaTalle maMDutunnaadirO
lOpalaedO jarugutOMdi...

a daeva daeva daeva daeva dEva daevuDaa
a daeva daeva daeva daeva dEva daevuDaa
a daeva daeva daeva daeva dEva daevuDaa
a daeva daeva daeva daeva dEva daevuDaaChudodhantunna

చూడొద్దంటున్నా చూస్తూనే ఉంటా
నా కోసం ఇంతందంగా పుట్టావనుకుంటా
వద్దొద్దంటున్నా వస్తూనే ఉంటా
కలకాలం నీ కౌగిళ్ళే నా ఇల్లనుకుంటా
వచ్చేయ్‌నా వచ్చేయ్‌నా మోమాటమింక మనకేల
వచ్చేయ్‌నా వచ్చేయ్‌నా మోమాటమింక ఆరాటమేదో కలిగేలా
వచ్చేయ్‌వా వచ్చేయ్‌వా బొట్టెట్టి నిన్ను పిలవాలా
వచ్చేయ్‌వా వచ్చేయ్‌వా వచ్చేయ్‌వా...
సడియో సడియో సడియో నేనే వస్తానుగా
సడియో సడియో సడియో నీతో ఉంటానుగా
సడియో సడియో సడియో నువ్వే కావాలిగా
సడియో సడియో సడియో నాకే ఇల్లాలిగా
చూడొద్దంటున్నా చూస్తూనే ఉంటా
నా కోసం ఇంతందంగా పుట్టావనుకుంటా

నువ్వు నేను ఒకరికి ఒకరం చెరిసగమనుకుంటా
కాసేపైనా కనబడకుంటే కలవపడుతుంటా
పక్కన నువ్వే ఉన్నావనుకుని పొరబడి పోతుంటా
నిద్దరలోన తలగడకెన్నో ముద్దులు పెడుతుంటా
ఎదురుగ్గా ఎవరున్నా ఎద నిండా నువ్వంట
everyday ఓసారైనా confuse అవుతుంటా
చుట్టూరా ఎందరు ఉన్నా ఒంటరినవుతుంటా
నువులేని లైఫే బోరని ఫీలైపోతుంటా
వచ్చేయ్‌వా వచ్చేయ్‌వా బొట్టెట్టి నిన్ను పిలవాలా
వచ్చేయ్‌వా వచ్చేయ్‌వా వచ్చేయ్‌వా...
సడియో సడియో సడియో నేనే వస్తానుగా
ఒడిలో ఒడిలో ఒడిలో చోటే ఇస్తానుగా
సడియో సడియో సడియో నువ్వే రావాలిగా
గడియో గడియో గడియో నేనే తీస్తానుగా

ఎన్నాళ్ళైనా వీడని బంధం మనదేననుకుంటా
చూపులు కలిసిన తరుణం ఎంతో బాగుందనుకుంటా
నీ వెనకాలే ఒక్కో అడుగు వెయ్యాలనుకుంటా
నీ చేతుల్లో బందీనయ్యే భాగ్యం ఇమ్మంట
నువ్వుంటే ఎవ్వరినైనా ఎదిరిస్తానంట
నీ కోసం ఎక్కడికైనా ఎగిరొస్తానంట
నీ కన్నా విలువైంది నాకేదీ లేదంట
నీ కోసం ప్రాణాలైనా ఇచ్చేస్తానంట
వచ్చేయ్‌వా వచ్చేయ్‌వా బొట్టెట్టి నిన్ను పిలవాలా
వచ్చేయ్‌వా వచ్చేయ్‌వా వచ్చేయ్‌వా...
హా..సడియో సడియో సడియో నేనే వస్తానుగా
ఒడిలో ఒడిలో ఒడిలో చోటే ఇస్తానుగా
సడియో సడియో సడియో నువ్వే రావాలిగా
గడియో గడియో గడియో నేనే తీస్తానుగా

చూడొద్దంటున్నా చూస్తూనే ఉంటా
నా కోసం ఇంతందంగా పుట్టావనుకుంటా
వద్దొద్దంటున్నా వస్తూనే ఉంటా
కలకాలం నీ కౌగిళ్ళే నా ఇల్లనుకుంటా
cUDoddanTunnA cUstUnE unTA
nA kOsam intandangA puTTAvanukunTA
vaddoddanTunnA vastUnE unTA
kalakAlam nI kougiLLE nA illanukunTA
vaccEy^nA vaccEy^nA mOmATaminka manakEla
vaccEy^nA vaccEy^nA mOmATaminka ArATamEdO kaligElA
vaccEy^vA vaccEy^vA boTTeTTi ninnu pilavAlA
vaccEy^vA vaccEy^vA vaccEy^vA...
saDiyO saDiyO saDiyO nEnE vastAnugA
saDiyO saDiyO saDiyO nItO unTAnugA
saDiyO saDiyO saDiyO nuvvE kAvAligA
saDiyO saDiyO saDiyO nAkE illAligA
cUDoddanTunnA cUstUnE unTA
nA kOsam intandangA puTTAvanukunTA

nuvvu nEnu okariki okaram cerisagamanukunTA
kAsEpainA kanabaDakunTE kalavapaDutunTA
pakkana nuvvE unnAvanukuni porabaDi pOtunTA
niddaralOna talagaDakennO muddulu peDutunTA
eduruggA evarunnA eda ninDA nuvvanTa
everyday OsArainA confuse avutunTA
cuTTUrA endaru unnA onTarinavutunTA
nuvulEni laifE bOrani feelaipOtunTA
vaccEy^vA vaccEy^vA boTTeTTi ninnu pilavAlA
vaccEy^vA vaccEy^vA vaccEy^vA...
saDiyO saDiyO saDiyO nEnE vastAnugA
oDilO oDilO oDilO cOTE istAnugA
saDiyO saDiyO saDiyO nuvvE rAvAligA
gaDiyO gaDiyO gaDiyO nEnE tIstAnugA

ennALLainA vIDani bandham manadEnanukunTA
cUpulu kalisina taruNam entO bAgundanukunTA
nI venakAlE okkO aDugu veyyAlanukunTA
nI cEtullO bandInayyE bhAgyam immanTa
nuvvunTE evvarinainA ediristAnanTa
nI kOsam ekkaDikainA egirostAnanTa
nI kannA viluvaindi nAkEdI lEdanTa
nI kOsam prANAlainA iccEstAnanTa
vaccEy^vA vaccEy^vA boTTeTTi ninnu pilavAlA
vaccEy^vA vaccEy^vA vaccEy^vA...
hA..saDiyO saDiyO saDiyO nEnE vastAnugA
oDilO oDilO oDilO cOTE istAnugA
saDiyO saDiyO saDiyO nuvvE rAvAligA
gaDiyO gaDiyO gaDiyO nEnE tIstAnugA

cUDoddanTunnA cUstUnE unTA
nA kOsam intandangA puTTAvanukunTA
vaddoddanTunnA vastUnE unTA
kalakAlam nI kougiLLE nA illanukunTAAmmu kutti manasilayo

అమ్ము కుట్టి అమ్ము కుట్టి మనసిలాయో
కిట్ట మూర్తి కిట్ట మూర్తి తెలుసులేవోయ్
అమ్ము కుట్టి అమ్ము కుట్టి మనసిలాయో
కిట్ట మూర్తి కిట్ట మూర్తి తెలుసులేవోయ్

ఓ...అసలే విరహం అయ్యో దూరం ఎల్లాగున్నావు
హా...చారెడు పిడికెడు బారెడు పిల్లా ఎల్లాగున్నావు - ఎందా
చెంపకు కన్నులు చారెడు
సన్నని నడుము పిడికెడు
దువ్వి దువ్వక పువ్వులు ముడిచిన నల్లని నీ జడ బారెడు
మనసిలాయో..ఓ.ఓ...

అమ్ము కుట్టి అమ్ము కుట్టి మనసిలాయో
కిట్ట మూర్తి కిట్ట మూర్తి తెలుసులేవోయ్

హా...అయ్యో పావం ఆషాంద్ర కార్యం ఎందాయి - అదేమిటి
ఓ...గుటకల చిటికెలు కిటుకులు అబ్బో చాలా గడుసు
మ్మ్..గుట్కలు చిటికెలు కిటుకులు ఏమిటి సంగతి
ఆ.. కులుకు చూస్తే గుటకలు
సరసకు రమ్మని చిటికెలు
చకని చిన్నది అందం చందం చేజెక్కాలని కిటుకులు
మనసిలాయో..ఓ.ఓ...

అమ్ము కుట్టి అమ్ము కుట్టి మనసిలాయో
కిట్ట మూర్తి కిట్ట మూర్తి తెలుసులేవోయ్
మనసిలాయో మనసిలాయో అమ్ము కుట్టి

గుండెల్లోన గుబ గుబలాడే ఊహల ఊరెను గువ్విళ్ళు
పరవశమైన మా శ్రీవారికి పగ్గాల్లేని పరవళ్ళు
చుట్టూ చూస్తే అందాలు లొట్టలు వేస్తూ మా వారు
చుట్టూ చూస్తే అందాలు లొట్టలు వేస్తూ మా వారు
అక్కడ తమకు ఇక్కడ మనకు విరహంలోన వెక్కిళ్ళు
మనసిలాయో..హొ.హొ..

అమ్ము కుట్టి అమ్ము కుట్టి మనసిలాయో
కిట్ట మూర్తి కిట్ట మూర్తి తెలుసులేవోయ్
అమ్ము కుట్టి అమ్ము కుట్టి మనసిలాయో
కిట్ట మూర్తి కిట్ట మూర్తి తెలుసులేవోయ్ammu kuTTi ammu kuTTi manasilAyO
kiTTa mUrti kiTTa mUrti telusulEvOy
ammu kuTTi ammu kuTTi manasilAyO
kiTTa mUrti kiTTa mUrti telusulEvOy

O...asalE viraham ayyO dUram ellAgunnAvu
hA...cAreDu piDikeDu bAreDu pillA ellAgunnAvu - endA
cempaku kannulu cAreDu
sannani naDumu piDikeDu
duvvi duvvaka puvvulu muDicina nallani nI jaDa bAreDu
manasilAyO..O.O...

ammu kuTTi ammu kuTTi manasilAyO
kiTTa mUrti kiTTa mUrti telusulEvOy

hA...ayyO pAvam AshAndra kAryam endAyi - adEmiTi
O...guTakala ciTikelu kiTukulu abbO cAlA gaDusu
mm..guTkalu ciTikelu kiTukulu EmiTi sangati
A.. kuluku cUstE guTakalu
sarasaku rammani ciTikelu
cakani cinnadi andam candam cEjekkAlani kiTukulu
manasilAyO..O.O...

ammu kuTTi ammu kuTTi manasilAyO
kiTTa mUrti kiTTa mUrti telusulEvOy
manasilAyO manasilAyO ammu kuTTi

gunDellOna guba gubalADE Uhala Urenu guvviLLu
paravaSamaina mA SrIvAriki paggAllEni paravaLLu
cuTTU cUstE andAlu loTTalu vEstU mA vAru
cuTTU cUstE andAlu loTTalu vEstU mA vAru
akkaDa tamaku ikkaDa manaku virahamlOna vekkiLLu
manasilAyO..ho.ho..

ammu kuTTi ammu kuTTi manasilAyO
kiTTa mUrti kiTTa mUrti telusulEvOy
ammu kuTTi ammu kuTTi manasilAyO
kiTTa mUrti kiTTa mUrti telusulEvOyAayi aayi sriranga sai

ఆయి ఆయి శ్రీరంగ సాయి
ఆయి ఆయి శ్రీరంగ సాయి
మా పెద్ద పాపాయి ఆపదలు కాయి
మా పెద్ద పాపాయి ఆపదలు కాయి
ఆయి ఆయి శ్రీరంగ సాయి
ఏదీ కాని వేళ ఎడగ ఉయ్యాల
ఏదీ కాని వేళ ఎడగ ఉయ్యాల
కోరి జో కొట్టింది కుసుమ సిరి బాల
ఆయి ఆయి శ్రీరంగ సాయి
ఆయి ఆయి శ్రీరంగ సాయి

అజ్ఞాత వాసాన అతివ పాంచాలి
ఆరల్లు భీమన్న దూరమ్ము సేయు
ఆవేశపడరాదు అలసిపోరాదు
అభిమానమే చాలు అనుచుకొన మేలు

ఆయి ఆయి శ్రీరంగ సాయి
మా పెద్ద పాపాయి ఆపదలు కాయి
ఆయి ఆయి శ్రీరంగ సాయి

నిద్రాకన్యకలొచ్చి నిలచేది వీస్తే
భద్రాకన్యకలేమో పలుకు తథాస్తు
నిద్రాకన్యకలొచ్చి నిలచేది వీస్తే
భద్రాకన్యకలేమో పలుకు తథాస్తు
మాగన్నులోనైనా మరచిపో కక్ష్య
సిరి కనుల నిద్దురకు శ్రీరామ రక్ష

మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్...Ayi Ayi SrIranga sAyi
Ayi Ayi SrIranga sAyi
mA pedda pApAyi Apadalu kAyi
mA pedda pApAyi Apadalu kAyi
Ayi Ayi SrIranga sAyi
EdI kAni vELa eDaga uyyAla
EdI kAni vELa eDaga uyyAla
kOri jO koTTindi kusuma siri bAla
Ayi Ayi SrIranga sAyi
Ayi Ayi SrIranga sAyi

aj~nAta vAsAna ativa pAncAli
Arallu bhImanna dUrammu sEyu
AvESapaDarAdu alasipOrAdu
abhimAnamE cAlu anucukona mElu

Ayi Ayi SrIranga sAyi
mA pedda pApAyi Apadalu kAyi
Ayi Ayi SrIranga sAyi

nidrAkanyakalocci nilacEdi vIstE
bhadrAkanyakalEmO paluku tathAstu
nidrAkanyakalocci nilacEdi vIstE
bhadrAkanyakalEmO paluku tathAstu
mAgannulOnainA maracipO kaxya
siri kanula nidduraku SrIrAma raxa

mm..mm..mm..mm...Srirastu subhamastu

శ్రీరస్తు శుభమస్తు శ్రీరస్తు శుభమస్తు
శ్రీరస్తు శుభమస్తు శ్రీరస్తు శుభమస్తు
శ్రీకారం చుట్టుకుంది పెళ్ళిపుస్తకం
ఇక ఆకారం దాల్చుతుంది కొత్త జీవితం
శ్రీకారం చుట్టుకుంది పెళ్ళిపుస్తకం
ఇక ఆకారం దాల్చుతుంది కొత్త జీవితం
శ్రీరస్తు శుభమస్తు

తల మీద చెయ్యి వేసి ఒట్టు పెట్టినా
తాళి బొట్టు మెడను కట్టి బొట్టు పెట్టినా
తల మీద చెయ్యి వేసి ఒట్టు పెట్టినా
తాళి బొట్టు మెడను కట్టి బొట్టు పెట్టినా
సన్నికల్లు తొక్కినా సప్తపదులు మెట్టినా
సన్నికల్లు తొక్కినా సప్తపదులు మెట్టినా
మనసు మనసు కలపడమే మంత్రం పరమార్ధం

శ్రీరస్తు శుభమస్తు శ్రీరస్తు శుభమస్తు
శ్రీకారం చుట్టుకుంది పెళ్ళిపుస్తకం
ఇక ఆకారం దాల్చుతుంది కొత్త జీవితం

అడుగడుగున తొలిపలుకులు గుర్తుచేసుకో
తడబడితే పొరబడితే తప్పు దిద్దుకో
అడుగడుగున తొలిపలుకులు గుర్తుచేసుకో
తడబడితే పొరబడితే తప్పు దిద్దుకో
ఒకరినొకరు తెలుసుకొని ఒడిదుడుకులు తట్టుకుని
ఒకరినొకరు తెలుసుకొని ఒడిదుడుకులు తట్టుకుని
మసకేయని పున్నమిలా మనికి నింపుకో

శ్రీరస్తు శుభమస్తు శ్రీరస్తు శుభమస్తు
శ్రీకారం చుట్టుకుంది పెళ్ళిపుస్తకం
ఇక ఆకారం దాల్చుతుంది కొత్త జీవితం
శ్రీరస్తు శుభమస్తు శ్రీరస్తు శుభమస్తుSreerastu Subhamastu Sreerastu Subhamastu
Sreerastu Subhamastu Sreerastu Subhamastu
SreekaaraM chuTTukuMdi peLLipustakaM
ika aakaaraM daalchutuMdi kotta jeevitaM
SreekaaraM chuTTukuMdi peLLipustakaM
ika aakaaraM daalchutuMdi kotta jeevitaM
Sreerastu Subhamastu

tala meeda cheyyi vaesi oTTu peTTinaa
taaLi boTTu meDanu kaTTi boTTu peTTinaa
tala meeda cheyyi vaesi oTTu peTTinaa
taaLi boTTu meDanu kaTTi boTTu peTTinaa
sannikallu tokkinaa saptapadulu meTTinaa
sannikallu tokkinaa saptapadulu meTTinaa
manasu manasu kalapaDamae maMtraM paramaardhaM

Sreerastu Subhamastu Sreerastu Subhamastu
SreekaaraM chuTTukuMdi peLLipustakaM
ika aakaaraM daalchutuMdi kotta jeevitaM

aDugaDuguna tolipalukulu gurtuchaesukO
taDabaDitae porabaDitae tappu diddukO
aDugaDuguna tolipalukulu gurtuchaesukO
taDabaDitae porabaDitae tappu diddukO
okarinokaru telusukoni oDiduDukulu taTTukuni
okarinokaru telusukoni oDiduDukulu taTTukuni
masakaeyani punnamilaa maniki niMpukO

Sreerastu Subhamastu Sreerastu Subhamastu
SreekaaraM chuTTukuMdi peLLipustakaM
ika aakaaraM daalchutuMdi kotta jeevitaM
Sreerastu Subhamastu Sreerastu SubhamastuJaya janardhana krishna

జయ జనార్ధనా కృష్ణా రాధికా పతే
జనవిమోచనా కృష్ణా జన్మమోచనా
జయ జనార్ధనా కృష్ణా రాధికా పతే
జనవిమోచనా కృష్ణా జన్మమోచనా
గరుడవాహనా కృష్ణా గోపికాపతే
నయనమోహనా కృష్ణా నీరజేక్షణా
జయ జనార్ధనా కృష్ణా రాధికా పతే
జనవిమోచనా కృష్ణా జన్మమోచనా

సుజనబాంధవా కృష్ణా సుందరాకృతే
మదనకోమలా కృష్ణా మాధవాహరే
వసుమతీపతే కృష్ణా వాసవానుజా
వరగుణాకరా కృష్ణా వైష్ణవాకృతే
సురుచినాననా కృష్ణా సౌర్యవారిధే
మురహరా విభో కృష్ణా ముక్తిదాయకా
విమలపాలకా కృష్ణా వల్లభీపతే
కమలలోచనా కృష్ణా కామ్యదాయకా

జయ జనార్ధనా కృష్ణా రాధికా పతే
జనవిమోచనా కృష్ణా జన్మమోచనా

విమలగాత్రనే కృష్ణా భక్తవత్సలా
చరణపల్లవం కృష్ణా కరుణకోమలం
కువలయేక్షణా కృష్ణా కోమలాకృతే
తవపదాంభుజం కృష్ణా శరణమాశ్రయే
భువననాయకా కృష్ణా పావనాకృతే
గుణగణోజ్వలా కృష్ణా నళినలోచనా
ప్రణయవారిధే కృష్ణా గుణగణాకరా
రామసోదరా కృష్ణా దీనవత్సలా

జయ జనార్ధనా కృష్ణా రాధికా పతే
జనవిమోచనా కృష్ణా జన్మమోచనా

కామసుందరా కృష్ణా పాహిసర్వదా
నరకనాశనా కృష్ణా నరసహాయకా
దేవకీసుతా కృష్ణా కారుణ్యాంబుధే
కంసనాశనా కృష్ణా ద్వారకాస్థితా
పావనాత్మకా కృష్ణా దేహిమంగళం
తృత్పదాంభుజం కృష్ణా శ్యామకోమలం
భక్తవత్సలా కృష్ణా కామ్యదాయకా
పాలిశెన్ననూ కృష్ణా శ్రీహరీనమో

జయ జనార్ధనా కృష్ణా రాధికా పతే
జనవిమోచనా కృష్ణా జన్మమోచనా

భక్తదాసనా కృష్ణా హరసునీసదా
కాదునింతినా కృష్ణా సలహెయావిభో
గరుడవాహనా కృష్ణా గోపికాపతే
నయనమోహనా కృష్ణా నీరజేక్షణా
జయ జనార్ధనా కృష్ణా రాధికా పతే
జనవిమోచనా కృష్ణా జన్మమోచనా
గరుడవాహనా కృష్ణా గోపికాపతే
నయనమోహనా కృష్ణా నీరజేక్షణా

జయ జనార్ధనా కృష్ణా రాధికా పతే
జనవిమోచనా కృష్ణా జన్మమోచనా
జయ జనార్ధనా కృష్ణా రాధికా పతే
జనవిమోచనా కృష్ణా జన్మమోచనాjaya janaardhanaa kRshNaa raadhikaa patae
janavimOchanaa kRshNaa janmamOchanaa
jaya janaardhanaa kRshNaa raadhikaa patae
janavimOchanaa kRshNaa janmamOchanaa
garuDavaahanaa kRshNaa gOpikaapatae
nayanamOhanaa kRshNaa neerajaekshaNaa
jaya janaardhanaa kRshNaa raadhikaa patae
janavimOchanaa kRshNaa janmamOchanaa

sujanabaaMdhavaa kRshNaa suMdaraakRtae
madanakOmalaa kRshNaa maadhavaaharae
vasumateepatae kRshNaa vaasavaanujaa
varaguNaakaraa kRshNaa vaishNavaakRtae
suruchinaananaa kRshNaa sauryavaaridhae
muraharaa vibhO kRshNaa muktidaayakaa
vimalapaalakaa kRshNaa vallabheepatae
kamalalOchanaa kRshNaa kaamyadaayakaa

jaya janaardhanaa kRshNaa raadhikaa patae
janavimOchanaa kRshNaa janmamOchanaa

vimalagaatranae kRshNaa bhaktavatsalaa
charaNapallavaM kRshNaa karuNakOmalaM
kuvalayaekshaNaa kRshNaa kOmalaakRtae
tavapadaaMbhujaM kRshNaa SaraNamaaSrayae
bhuvananaayakaa kRshNaa paavanaakRtae
guNagaNOjvalaa kRshNaa naLinalOchanaa
praNayavaaridhae kRshNaa guNagaNaakaraa
raamasOdaraa kRshNaa deenavatsalaa

jaya janaardhanaa kRshNaa raadhikaa patae
janavimOchanaa kRshNaa janmamOchanaa

kaamasuMdaraa kRshNaa paahisarvadaa
narakanaaSanaa kRshNaa narasahaayakaa
daevakeesutaa kRshNaa kaaruNyaaMbudhae
kaMsanaaSanaa kRshNaa dvaarakaasthitaa
paavanaatmakaa kRshNaa daehimaMgaLaM
tRtpadaaMbhujaM kRshNaa SyaamakOmalaM
bhaktavatsalaa kRshNaa kaamyadaayakaa
paaliSennanoo kRshNaa SreehareenamO

jaya janaardhanaa kRshNaa raadhikaa patae
janavimOchanaa kRshNaa janmamOchanaa

bhaktadaasanaa kRshNaa harasuneesadaa
kaaduniMtinaa kRshNaa salaheyaavibhO
garuDavaahanaa kRshNaa gOpikaapatae
nayanamOhanaa kRshNaa neerajaekshaNaa
jaya janaardhanaa kRshNaa raadhikaa patae
janavimOchanaa kRshNaa janmamOchanaa
garuDavaahanaa kRshNaa gOpikaapatae
nayanamOhanaa kRshNaa neerajaekshaNaa

jaya janaardhanaa kRshNaa raadhikaa patae
janavimOchanaa kRshNaa janmamOchanaa
jaya janaardhanaa kRshNaa raadhikaa patae
janavimOchanaa kRshNaa janmamOchanaaPedavi datani matokatundi

పెదవి దాటని మాటొకటుంది తెలుసుకో సరిగా
అడుగుతావని ఆశగా ఉంది అడగవే త్వరగా
అడగరానికి ఏమిటి ఉంది తెలుపవా సరిగా హో హో హో
మనసు చాటున ఎందుకు ఉంది తెరలు తీ త్వరగా లల లల లా
మనసు నిన్నే తలచుకుంటోంది వినపడదా దాని గొడవ
తలచుకునే అలసిపోతోందా కలుసుకునే చొరవ లేదా
ఇబ్బందిపడి ఎన్నాళ్ళిలా ఎలాగ మరి
అందాల సిరి ఒళ్ళొ ఇలా వచ్చేస్తే సరి హే హే
పెదవి దాటని మాటొకటుంది తెలుసుకో సరిగా
అడుగుతావని ఆశగా ఉంది అడగవే త్వరగా

ఇదిగిదిగో కళ్ళలో చూడు కనపడదా ఎవ్వరున్నారు
ఎవరెవరో ఎందుకుంటారు నీ వరుడే నవ్వుతున్నాడు
ఉండాలి నువ్వు నూరేళ్ళిలా చిలిపి కల
బాగుందిగాని నీ కోరిక కలైతే ఏలా హే హే హేయ్

పెదవి దాటని మాటొకటుంది తెలుసుకో సరిగా
అడుగుతావని ఆశగా ఉంది అడగవే త్వరగా
హే కోయిలా.. ఓ కోయిలా...
హే కోయిలా.. ఓ కోయిలా...
హే కోయిలా.. ఓ కోయిలా...
హే కోయిలా.. ఓ కోయిలా...Kalakalalu kilakilalu

కళకళలు కిలకిలలు కొత్తగ చేరెను మా ఎదగూటికి
వెలుతురులు వెన్నెలలు ఎదురుగా నిలిచెను మా కన్నులకి
రాముడికీ జానకికీ పెళ్ళి కుదిరినది
ఈ సందడికి విందులకి ఇల్లు మురిసినది
గల గల కళకళలు కిలకిలలు
కళకళలు కిలకిలలు కొత్తగ చేరెను మా ఎదగూటికి
వెలుతురులు వెన్నెలలు ఎదురుగా నిలిచెను మా కన్నులకి
రాముడికీ జానకికీ పెళ్ళి కుదిరినది
ఈ సందడికి విందులకి ఇల్లు మురిసినది..హోయ్

నమ్మలేని లోకం నుంచి మహాలక్ష్మిలాగ
అమ్మలేని మా ఇంట్లోకి వదినమ్మ రాక
ఎన్నడైన తన వెనకాలే ఉంటాను కనక
అన్నగారు తననేమన్నా ఉరుకోను ఇంక
నా చిన్న అల్లర్లన్నీ భరించాలి అంతా ఓర్పుగా

కళకళలు కిలకిలలు కొత్తగ చేరెను మా ఎదగూటికి
వెలుతురులు వెన్నెలలు ఎదురుగా నిలిచెను మా కన్నులకి

మెట్టినింటి దీపం నీతో వెలగాలి మళ్ళీ
కూతురంటి రూపం నీదే నా చిట్టితల్లి
ఆశలన్నీ అక్షింతలుగా జరగాలి పెళ్ళి
అందమైన జంటను చూసి మురవాలి తాళి
విడిది నేను ఇస్తానంటూ తపించాలి నింగిన జాబిలి

కళకళలు కిలకిలలు కొత్తగ చేరెను మా ఎదగూటికి
వెలుతురులు వెన్నెలలు ఎదురుగా నిలిచెను మా కన్నులకిvayyari bhama nee hamsa

వయ్యరి భామ నీ హంస నడక ఎందుకే ఈ తొందర తొందర
ముద్దుల గుమ్మ ఇందరి ముందరి రేపకే నా గుండెలో దడదడ
ఏ పిల్లా నీ పేరు లవ్లీ జారిపోకే చేపల్లే తుళ్ళి
జాంపండులా ఉన్నావే బుల్లి ఊరించకె మళ్ళీ మళ్ళీ
వయ్యరి భామ నీ హంస నడక ఎందుకే ఈ తొందర తొందర
ముద్దుల గుమ్మ ఇందరి ముందరి రేపకే నా గుండెలో దడదడ

అరె ఎన్ని సైగలు చేఆఆ దొరసానికి కనబడదే
తన కోసమే కదా వేషాలేశా సిగ్నలే రాదే
పలకరిస్తే సరదాగా బదులురాదే అసలు
నడుమూగుతూ ఊపుతూ సింగారంగా చూడు ఆ లయలు
Why doesn't she talk to me?
మా సిన్నోడ్తో ఊసులాడవె సిలక
Why doesn't she walk with me?
ఈ సంటోడెనకే ఎళ్ళవె కులుకా

వయ్యరి భామ నీ హంస నడక ఎందుకే ఈ తొందర తొందర
ముద్దుల గుమ్మ ఇందరి ముందరి రేపకే నా గుండెలో దడదడ

ఏం చేస్తే ఈ చిన్నారి లిల్లి ఏరికోరి నా చెంతకొస్తుంది
ఏమిస్తే తనగాలి మళ్ళి ఎగురుకుంటూ ఒళ్ళో పడుతుంది
ఓరి ఫ్రెండు చెప్పరా సలహా షార్టురూటు వుందా లేదా
ఏందిరా ఈ అమ్మడి తరహా ఎంత కాలం నాకీబాధ

మన హైటు సరిపోలేదా తనకన్న పొడవు కదా
మన లెవలు సంగతి తెలుసోలేదో చెప్పరా గురుడా
పెదవినుంచి ఒక నవ్వొస్తే తన సొమ్మేం పోదుకదా
పడుచువోణ్ణి కొనచూపుతో చూస్తే అరిగిపోదు కదా
why doesn't she look at me?
ఒక చూపు చూడవే అమ్మే ఈణ్ణి
why doesn't she care for me?
చీ కొట్టి ఎళ్ళిపోకే సీన్ని
why doesn't she stop for me?
జర ఆగే ఆగే ఆగే రాణి
why doesn't she just love me?
ప్రేమించరాదటె ఈణ్ణి పోని
why doesn't she just love me?
పో ప్రేమించరాదటె ఈణ్ణి పోని
why doesn't she just love me?
ప్రేమించరాదటే బుల్లో ఈణ్ణి
why doesn't she just love me?
ప్రేమించోలమ్మో ఈణ్ణి పోని
why doesn't she just love me?Edola undi eevela naalo

ఏదోలా ఉందీవేళ నాలో
ఈ వింత ఏమిటో గిలిగింత ఏలనో
ఈ మాయే ప్రేమేనేమో భాయి
ఎటువైపు చూసినా ఎదలోని రూపమే
she looks just like monalisa
స్మైలిస్తే ఒక థ్రిల్లేరా
she opens my heart, god! she is so cute
చెలి వదనం సుమకుసుమం రా
హేయ్ are you in love?
yes yes I am in love Tell me
హేయ్ are you in love?
yes yes I am in love
అరే కొంపతీసి లవ్‌లో పడిపోయాడేటి
పిల్లోయీ... మది సంగీతం పాడింది
పిల్లోయీ... ప్రేమే నాలో ఆడింది
ఏదోలా ఉందీవేళ నాలో
ఈ వింత ఏమిటో గిలిగింత ఏలనో
ఈ మాయే ప్రేమేనేమో భాయి
ఎటువైపు చూసినా ఎదలోని రూపమే

పిల్లోయీ... మది సంగీతం పాడింది
చెలి తనువును తాకిన చిరుగాలైనా
నా తనువు తాకగా మది పులకరించదా
తన పలుకులు వింటే కోయిల కూడా
మరి చిన్న బోవదా శెలవంటూ సాగదా

she looks just like monalisa
స్మైలిస్తే ఒక థ్రిల్లేరా
she opens my heart, god! she is so cute
చెలి వదనం సుమకుసుమం రా
హేయ్ are you in love?
yes yes I am in love Tell me
హేయ్ are you in love?
yes yes I am in love

ఏదోలా ఉందీవేళ నాలో
ఈ వింత ఏమిటో గిలిగింత ఏలనో
ఈ మాయే ప్రేమేనేమో భాయి
ఎటువైపు చూసినా ఎదలోని రూపమే
she looks just like monalisa
స్మైలిస్తే ఒక థ్రిల్లేరా
she opens my heart, god! she is so cute
చెలి వదనం సుమకుసుమం రా
హేయ్ are you in love?
yes yes I am in love Tell me
హేయ్ are you in love?
yes yes I am in love

ఒరేయ్ మనోడు ఈ రేసులో పాడేస్తున్నాడేంట్రోయ్
పిల్లోయీ... మది సంగీతం పాడింది
పిల్లోయీ... ప్రేమే నాలో ఆడింది
లవ్‌లో పడ్డావా...అరె లవ్‌లొ పడ్డాను
లవ్‌లో పడ్డావా...yes yes I am in love
రేయ్ రేయ్ లవ్‌లో పడ్డావా...ఔన్రా లవ్‌లో పడ్డాను
లవ్‌లో పడ్డవా...yes yes I am in loveMade in andhra student

తేరారర తారారే రారర తారారేరా
తేరారర తారారే రారర తారారేరా

తేరారర తారారే రారర తారారేరా
తేరారర తారారే రారర తారారేరా
దిగితకతక దిగిదిగి తకతక దిగిదిగి తకతకతా
హోయ్ మేడిన్ ఆంధ్ర స్టూడెంట్ అంటే అర్థం వివరిస్తా
నలిగిన డ్రెస్సు కొంత చెదిరిన క్రాపు కొంత
ఎవరూ అనుకోనంత వింతగా ఉంటే చల్తా
హే దిగితకతక దిగిదిగి తకతక దిగిదిగి తకతకతా
హోయ్ మేడిన్ ఆంధ్ర స్టూడెంట్ అంటే అర్థం వివరిస్తా
నలిగిన డ్రెస్సు కొంత చెదిరిన క్రాపు కొంత
ఎవరూ అనుకోనంత వింతగా ఉంటే చల్తా

లవ్లీ గర్ల్సే మా టార్గెట్ రిస్కెంతున్నా we don't care
speed and fast అను సూత్రంతోనే సెన్సేషనే సృష్టిస్తాం
మా స్టూడెంట్ లైఫే గ్రేటంటూ
మా సాటెవరూ మరి లేరంటూ
తను తలచిన పనిని తప్పక చేసే
ఆంధ్ర స్టూడెంట్స్ కింగంటారో

దిగితకతక దిగిదిగి తకతక దిగిదిగి తకతకతా
హోయ్ మేడిన్ ఆంధ్ర స్టూడెంట్ అంటే అర్థం వివరిస్తా
నలిగిన డ్రెస్సు కొంత చెదిరిన క్రాపు కొంత
ఎవరూ అనుకోనంత వింతగా ఉంటే చల్తా
హే దిగితకతక దిగిదిగి తకతక దిగిదిగి తకతకతా
హోయ్ మేడిన్ ఆంధ్ర స్టూడెంట్ అంటే అర్థం వివరిస్తా
నలిగిన డ్రెస్సు కొంత చెదిరిన క్రాపు కొంత
ఎవరూ అనుకోనంత వింతగా ఉంటే చల్తా

rough and tough ఏ మా నైజం రఫ్ఫాడైడం mannerism
fashion world guys మేమని మురిసే మీతో ఛాలెంజ్ చేస్తాం
హైటు వెయిటూ వేస్టంటూ మా హాఋటులో గట్సే బెస్టంటూ
ఈ కాలం హీరో ఆజాను బాహుడు అవనక్కర్లేదనిపిస్తారో

దిగితకతక దిగిదిగి తకతక దిగిదిగి తకతకతా
హోయ్ మేడిన్ ఆంధ్ర స్టూడెంట్ అంటే అర్థం వివరిస్తా
నలిగిన డ్రెస్సు కొంత చెదిరిన క్రాపు కొంత
ఎవరూ అనుకోనంత వింతగా ఉంటే చల్తా
హే దిగితకతక దిగిదిగి తకతక దిగిదిగి తకతకతా
హోయ్ మేడిన్ ఆంధ్ర స్టూడెంట్ అంటే అర్థం వివరిస్తా
నలిగిన డ్రెస్సు కొంత చెదిరిన క్రాపు కొంత
ఎవరూ అనుకోనంత వింతగా ఉంటే చల్తా

డిస్కోటెక్‌లో rap and pop every sweepలో లాలిపాప్
shock and spark అనే సీక్రెట్‌తో చిలకల మనసులు దోచేస్తాం
మా daring dashing చూపించి dearest darling అనిపించి
తన దిల్లుకు నచ్చిన లవరొకురుంటే రాకెట్ స్పీడ్‌తో పోతుంటారోLook at my face in the mirror

look at my face in the mirror and I wonder what I see
I'm just a travelling soldier and I'll be all I can be
But right now I just wanna be free
I wanna be all I can be
But right now I just wanna be free
I wanna be all I can be
though you may say I am a player
you may know who I can be
If they wannao know who I am
they just have to wait and see
But right now I just wanna be free
I wanna be all I can be
look at my face in the mirror and I wonder what I see
I'm just a travelling soldier and I'll be all I can be
But right now I just wanna be free
I wanna be all I can be
But right now I just wanna be free
I wanna be all I can be
hey hey I wanna be all I can be

I'm just a travelling soldier and I'll be all I can be
But right now I just wanna be free
I wanna be all I can be
But right now I just wanna be free
I wanna be all I can be
I'm just a travelling soldier and I'll be all I can be
But right now I just wanna be free
I wanna be all I can be
But right now I just wanna be free
I wanna be all I can be
hey hey I wanna be all I can be
hey hey I wanna be all I can be
hey hey I wanna be all I can beVela pala lekunda

We come to town to take you go away
we come to town we're here to stay
we come to town to make you cry
don't you know the reason why?
వేళాపాల లేకుడా మీరట్టాగ దిగితే
నా లేత గుండె డుబుడుబులాడిందే
హేయ్ ఊళ్ళో ఉన్న మాట చెబుతా ఇంటావా రామ సిలకా
నడక చూస్తే గుబ్బుక్కుమన్నాదే
ఓ రుంబా రుంబాబా ఇంత తొందర ఎందుకు నీకు
చుకు చుకు బండి ఎక్కడ పోతుందే

హేయ్ We come to town to take you go away
we come to town we're here to stay
we come to town to make you cry
don't you know the reason why?
వేళాపాల లేకుడా మీరట్టాగ దిగితే
నా లేత గుండె డుబుడుబులాడిందే
హేయ్ ఊళ్ళో ఉన్న మాట చెబుతా ఇంటావా రామ సిలకా
నడక చూస్తే గుబ్బుక్కుమన్నాదే
ఓ రుంబా రుంబాబా ఇంత తొందర ఎందుకు నీకు
చుకు చుకు బండి ఎక్కడ పోతుందేJagati sigalo jabilammaku

India beautiful India
జగతి సిగలో జాబిలమ్మకు వందనం వందనం
మమతలెరిగిన మాతృభూమికి మంగళం మాతరం
మగువ శిరస్సున మణులు పొదిగెను హిమగిరి
కలికి పదములు కడలి కడిగిన కళ ఇది
I Love India... I Love India...
I Love India... I Love India...

గంగ యమునలు సంగమించిన గానమో
కూచిపూడికి కులుకు నేర్పిన నాట్యమో
అజంతాల... ఖజురహోల...
సంపదలతో సొంపులొలికే భారతి జయహో
మంగళం మాతరం
I Love India... I Love India...
I Love India... I Love India...

జగతి సిగలో జాబిలమ్మకు వందనం వందనం

తాజమహలే ప్రణయ జీవుల పావురం
కృష్ణవేణి శిల్పరమణి నర్తనం
వివిద జాతుల వివిద మతముల
ఎదలు మీటిన ఏక తాళపు భారతి జయహో
మంగళం మాతరం
I Love India... I Love India...
I Love India... I Love India...

జగతి సిగలో జాబిలమ్మకు వందనం వందనం
మమతలెరిగిన మాతృభూమికి మంగళం మాతరం
వందే మాతరంIndia beautiful India
jagati sigalO jAbilammaku vandanam vandanam
mamatalerigina mAtRbhUmiki mangaLam mAtaram
maguva Sirassuna maNulu podigenu himagiri
kaliki padamulu kaDali kaDigina kaLa idi
I Love India... I Love India...
I Love India... I Love India...

ganga yamunalu sangamincina gAnamO
kUcipUDiki kuluku nErpina nATyamO
ajantAla... khajurahOla...
sampadalatO sompulolikE bhArati jayahO
mangaLam mAtaram
I Love India... I Love India...
I Love India... I Love India...

jagati sigalO jAbilammaku vandanam vandanam

tAjamahalE praNaya jIvula pAvuram
kRshNavENi SilparamaNi nartanam
vivida jAtula vivida matamula
edalu mITina Eka tALapu bhArati jayahO
mangaLam mAtaram
I Love India... I Love India...
I Love India... I Love India...

jagati sigalO jAbilammaku vandanam vandanam
mamatalerigina mAtRbhUmiki mangaLam mAtaram
vandE mAtaramTeluginti peratilona

తెలుగు ఇంటి పెరటిలోన విరిసే మందారమా
చిగురుమావి కుబురులోని కుహుకుహూల రాగమా
I'm feeling feeling feeling
that I'm fallen in love
అహ ప్రేమ ప్రేమ ప్రేమ అంటూ
I want to live
ఈ ఊరి గాలి మంచి కబురు తెచ్చింది
కోరుకోని కాలమేమో కలిసొచ్చింది
నయగారా దారుల్లో ఉరికే జలపాతమా
న్యూజెర్సీ తోటల్లో అల్లుకున్న శాంతమా
I'm feeling feeling feeling
that I'm fallen in love
అహ ప్రేమ ప్రేమ ప్రేమ అంటూ
I want to live
ఈ చిన్ని మాట నాకు భలే నచ్చింది
ఇంత వరకు లేని హాయి తెలిసొచ్చింది

జూలియెట్టు రోమియోల జంటలేల మనది
నల దమయంతిలోని పంతమే ఇది
డ్రీం ల్యాండు నేల మీద ప్రేమ కాండ మనది
యదుకుల వీధిలోని ప్రణయమే ఇది
దేశం మారినా ప్రేమ రసం ఒక్కటే
కాలం మారినా కన్నెతనం ఒక్కటే
చనువే పెరిగినా తనువే మరిగినా
సరిగంగ స్నానాల వణుకు ఒక్కటే

వాల్ట్ డిస్నీ ఊహల్లో దాగిన సౌందర్యమా
పడమరమ్మ నుదుటి పైన మెరిసే సిందూరమా
I'm feeling feeling feeling
that I'm fallen in love
అహ ప్రేమ ప్రేమ ప్రేమ అంటూ
I want to live

ఆంధ్ర పెదవి ఆంగ్ల పెదవి హత్తుకున్న నిమిషం
మధువుల ముంచు ఫ్రెంచు ముద్దులే సుమా
సీమరాణి రామరాజు దగ్గరైన సమయం
మనువుకు ప్రేమ తాడు సిద్ధమే సుమా
అథిదిగా వచ్చినా. అమృతమే ఇవ్వనా
హృదయం అర్పన ఈ క్షణమే చెయ్యనా
కరగని కాంక్షతో వదలని దీక్షతో
వెయ్యేళ్ళు వెయ్యాలి వలపు వంతెన

విజయనగర వీధుల్లో మెరిసే రవి కిరణమా
వాషింగ్టన్ DC లో కురిసే హిమ ఛైత్రమా
I'm feeling feeling feeling
that I'm fallen in love
అహ ప్రేమ ప్రేమ ప్రేమ అంటూ
I want to live
ఈ చిన్ని మాట నాకు భలే నచ్చింది
కోరుకోని కాలమేమో కలిసొచ్చింది
telugu inTi peraTilOna virisE mandAramA
cigurumAvi kuburulOni kuhukuhUla rAgamA
I'm feeling feeling feeling
that I'm fallen in love
aha prEma prEma prEma anTU
I want to live
ee Uri gAli manci kaburu teccindi
kOrukOni kAlamEmO kalisoccindi
nayagArA dArullO urikE jalapAtamA
nyUjersI tOTallO allukunna SAntamA
I'm feeling feeling feeling
that I'm fallen in love
aha prEma prEma prEma anTU
I want to live
ee cinni mATa nAku bhalE naccindi
inta varaku lEni hAyi telisoccindi

jUliyeTTu rOmiyOla janTalEla manadi
nala damayantilOni pantamE idi
DrIm lyAnDu nEla mIda prEma kAnDa manadi
yadukula vIdhilOni praNayamE idi
dESam mArinA prEma rasam okkaTE
kAlam mArinA kannetanam okkaTE
canuvE periginA tanuvE mariginA
sariganga snAnAla vaNuku okkaTE

vAlT DisnI UhallO dAgina soundaryamA
paDamaramma nuduTi paina merisE sindUramA
I'm feeling feeling feeling
that I'm fallen in love
aha prEma prEma prEma anTU
I want to live

Andhra pedavi Angla pedavi hattukunna nimisham
madhuvula muncu frencu muddulE sumA
sImarANi rAmarAju daggaraina samayam
manuvuku prEma tADu siddhamE sumA
athidigA vaccinA. amRtamE ivvanA
hRdayam arpana ee xaNamE ceyyanA
karagani kAnkshatO vadalani dIkshatO
veyyELLu veyyAli valapu vantena

vijayanagara vIdhullO merisE ravi kiraNamA
vAshingTan #DC# lO kurisE hima ChaitramA
I'm feeling feeling feeling
that I'm fallen in love
aha prEma prEma prEma anTU
I want to live
ee cinni mATa nAku bhalE naccindi
kOrukOni kAlamEmO kalisoccindiMalli malli poosindi

మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ పూసింది మధువనం
[మధువనం మధువనం మధువనం మధువనం]
తల్లో మెల్లో ఒళ్ళో జల్లో తుళ్ళి తుళ్ళి ఆడింది పరవశం
[పరవశం పరవశం ప్రతిక్షణం పరవశం]
ఆషాఢాలు అంతమై మూఢాలన్నీ మాయమై
మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ
మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ పూసింది మధువనం
[మధువనం మధువనం మధువనం మధువనం]

నైరుతి ఋతు పవనం మన కౌగిళికొచ్చి వెచ్చగా మారింది
పున్నమి శశి కిరణం మన వరసే మెచ్చి హారతులిచ్చింది
చిలుక గువ్వ చెబుతున్నాయి శకునాలు
మెరుపు మబ్బు జరిపించాయి తిరునాళ్ళు
విరహాలు వేమల్లు జరజర జరజర జరజర జరజర పారిపోగా

మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ
మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ పూసింది మధువనం
[మధువనం మధువనం మధువనం మధువనం]

కన్యారాశి ఫలం మన అల్లరి ఆటకు అనుకూలించింది
తారాచంద్ర బలం మన తోడే ఉంటూ తొందర పడమంది
నెమలి హంస పరిచేశాయి దైతాలు
నిమ్మ పనస అందించాయి తలదిండ్లు
సరసాల సల్లాపాలు చకచక చకచక చకచక చకచక సాగిపోగా

మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ
మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ పూసింది మధువనం
[మధువనం మధువనం మధువనం మధువనం]
తల్లో మెల్లో ఒళ్ళో జల్లో తుళ్ళి తుళ్ళి ఆడింది పరవశం
[పరవశం పరవశం ప్రతిక్షణం పరవశం]
maLLI maLLI maLLI maLLI maLLI maLLI pUsindi madhuvanam
[madhuvanam madhuvanam madhuvanam madhuvanam]
tallO mellO oLLO jallO tuLLi tuLLi ADindi paravaSam
[paravaSam paravaSam pratixaNam paravaSam]
AshADhAlu antamai mUDhAlannI mAyamai
maLLI maLLI maLLI
maLLI maLLI maLLI maLLI maLLI maLLI pUsindi madhuvanam
[madhuvanam madhuvanam madhuvanam madhuvanam]

nairuti Rtu pavanam mana kougiLikocci veccagA mArindi
punnami SaSi kiraNam mana varasE mecci hAratuliccindi
ciluka guvva cebutunnAyi SakunAlu
merupu mabbu jaripincAyi tirunALLu
virahAlu vEmallu jarajara jarajara jarajara jarajara pAripOgA

maLLI maLLI maLLI
maLLI maLLI maLLI maLLI maLLI maLLI pUsindi madhuvanam
[madhuvanam madhuvanam madhuvanam madhuvanam]

kanyArASi falam mana allari ATaku anukUlincindi
tArAcandra balam mana tODE unTU tondara paDamandi
nemali hamsa paricESAyi daitAlu
nimma panasa andincAyi taladinDlu
sarasAla sallApAlu cakacaka cakacaka cakacaka cakacaka sAgipOgA

maLLI maLLI maLLI
maLLI maLLI maLLI maLLI maLLI maLLI pUsindi madhuvanam
[madhuvanam madhuvanam madhuvanam madhuvanam]
tallO mellO oLLO jallO tuLLi tuLLi ADindi paravaSam
[paravaSam paravaSam pratixaNam paravaSam]O paradesi

ఓ... పరదేశి ఓ... పరదేశి
మల్లె పువ్వులాగ మనస్సు దోచే సీమ దొరసాని
తెల్ల పావురంలా మరొక్కసారి నవ్వు చిందనీ
మల్లె పువ్వులాగ మనస్సు దోచే సీమ దొరసాని
తెల్ల పావురంలా మరొక్కసారి నవ్వు చిందనీ
కరుణించవా నవలామని వరమియ్యవా సౌధామిని
ఓ... పరదేశి ఓ... పరదేశి

వన్నెలు కావవి కిన్నెరసాని ఆలలేమో అలివేని
If you want to love me get up and boogie
and make it worth your while
you have charm and I have beauty
and we both have our style
నీ పసిమోము చంద్రం పై ఎద పాలసంద్రం యువరాణి
భారత సొగసుల రమణిమణి భారత యువకుని మనసుకని
అడుగులని ఇటు పడనీ తరుణి

ఓ... పరదేశి ఓ... పరదేశి

శ్యామల మేఘం నీ సిగచేరె గగనంలో పని మాని
there are toys and there have treasures
but there are those that must be pleasures
I would like someone to come
and share my dreams and fantasies
నీ మెడ ఒంపు చూసి తన తల దింపుకోనీ శంఖాన్ని
అమెరికా చలి చలి చెలిమి కని
తమరిక నా తొలి పిలుపు విని విడిదవని నీ ఒడిని వాణి

ఓ... పరదేశి ఓ... పరదేశి
O... paradESi O... paradESi
malle puvvulaaga manassu dOcE seema dorasaani
tella paavuram^lA marokkasaari navvu chindanI
malle puvvulaaga manassu dOcE seema dorasaani
tella paavuram^lA marokkasaari navvu chindanI
karuNinchavA navalaamani varamiyyavaa soudhaamini
O... paradESi O... paradESi

vannelu kaavavi kinnerasaani aalalaemO alivEni
If you want to love me get up and boogie
and make it worth your while
you have charm and I have beauty
and we both have our style
nee pasimOmu chandram pai eda paalasandram yuvaraaNi
bhaarata sogasula ramaNimaNi bhaarata yuvakuni manasukani
aDugulani iTu paDanI taruNi

O... paradESi O... paradESi

SyAmala mEgham nI sigachEre gaganamlO pani maani
there are toys and there have treasures
but there are those that must be pleasures
I would like someone to come
and share my dreams and fantasies
nee meDa ompu choosi tana tala dimpukOnI SankhAnni
amerikA chali chali chelimi kani
tamarika naa toli pilupu vini viDidavani nee oDini vaaNi

O... paradESi O... paradESiChusara choosara

చూశారా చూశారా చూశారా
నా పరదేశిని ప్రియహాసిని అనురాగ సీమలోని ప్రేమసుమాన్ని
చూశారా చూశారా చూశారా

Now no more games let me teach you Telugu OK..OK
నేను నేను నిన్ను నిన్ను ప్రేమిస్తునాను ప్రెమిస్తున్నాను
That mean's I Love You..Oh
రోజు రోజు నిన్ను నిన్ను పూజిస్తున్నాను పూజిస్తున్నాను
చెయ్యి చెయ్యి కలవనీ చెయ్యి చెయ్యి కలవనీ
వెయ్యేళ్ళీ స్నేహం నిలవనీ వెయ్యేళ్ళీ స్నేహం నిలవనీ
జతలో తుదిలేని జతలో తుదిలేని
కథలే మొదలవనీ కథలే మొదలవనీ
హాయి రెమ్మల కోయిలమ్మల కొంటె పలుకుల నా
పరదేశిని సహవాసిని హృదయాన్ని దొచుకున్న సౌందర్యాన్ని
చూశారా మీరైనా చూశారా

రాగం రాగం భావం భావం మనమే కావాలి
One Two Three Four Five
No No No No
మనమే కావాలి మనమే కావాలి
లోకం లోకం మొత్తం మొత్తం
మనదై పోవాలి మనదై పోవాలి
అందని చుక్కల సాక్షిగా అందని చుక్కల సాక్షిగా
ఈ కందిన చెకిలి సాక్షిగా ఈ కందిన చెకిలి సాక్షిగా
చేరిసగ మవ్వాలి చరితగ మిగలాలి
జన్మ జన్మకు జోడు నేనని జోల పాడిన నా
ధృవతారని యువరాణిని తొలి ప్రేమలోని తీపి తేలిపిన చెలిమి
అమ్మా నువ్వైనా చూశా
మీరు..నువ్వు చూశావా..మీరు చూశారా
Did anybody see her please haa
cUSArA cUSArA cUSArA
naa paradESini priyahaasini anuraaga seemalOni prEmasumaanni
cUSArA cUSArA cUSArA

Now no more games let me teach you Telugu OK..OK
nEnu nEnu ninnu ninnu prEmistunaanu premistunnaanu
That mean's I Love You..Oh
rOju rOju ninnu ninnu pUjistunnAnu pUjistunnAnu
cheyyi cheyyi kalavanI cheyyi cheyyi kalavanI
veyyELLI snEham nilavanI veyyELLI snEham nilavanI
jatalO tudilEni jatalO tudilEni
kathalE modalavanI kathalE modalavanI
haayi remmala kOyilammala konTe palukula naa
paradESini sahavaasini hRdayAnni dochukunna soundaryAnni
cUSArA mIrainA cUSArA

raagam raagam bhaavam bhaavam manamE kaavaali
One Two Three Four Five
No No No No
manamE kaavaali manamE kaavaali
lOkam lOkam mottam mottam
manadai pOvaali manadai pOvaali
andani chukkala saakshigaa andani chukkala saakshigaa
ee kandina chekili saakshigA ee kandina chekili saakshigA
chErisaga mavvaali charitaga migalaali
janma janmaku jODu nEnani jOla paaDina naa
dhRvataarani yuvaraaNini toli prEmalOni teepi tElipina chelimi
ammA nuvvainA chooSA
meeru..nuvvu cUSAvA..meeru cUSArA
Did anybody see her please haa