Lokesh

Titla dandakam

ఓరెయ్ ప్రాపి
మహా పాపి కురూపి నిన్ను చూడంగనే వచ్చు high level BP
ముండమోపి జిరాఫీ నిన్ను తెగ్గోస్తే లోకానికే పిచ్చ హ్యాపీ

అంక ఛండాలుడా బంక బధిరాంద్రుడా పరమ పాపిష్ట నిక్రుష్ట దుష్టాత్ముడా

నీ నీచ రూపంబు చూడంగ పాపంబు నీ కంఠ నాళంబు కక్కూసు గొట్టంబు
నీ కళ్ళలో కుళ్ళు నీ బుర్రలో బురద నీ పల్కులే చెత్త నీ జన్మ డ్రైనేజీ
నువ్వో దగుల్బాజి ఎబ్రాసి చప్రాసి సన్నాసివి

అశుద్ద స్వరూప అబద్ద ప్రలాపా పింగు బొంగైన పింజారిగా
కుత్తేకా బచ్చా కొవ్వెక్కిన లుచ్ఛా పగిలేను నీ పుచ్చ
తీరేను నా కచ్చ నీ చెతికే వచ్చు చిల్లి బొచ్చె నిక్కచ్చిగా

భ్రష్టాతి భ్రష్టా పరాకష్ట కెళ్ళావు దుష్టత్వమందున్ ముదనష్టుడా త్రాష్టుడా
కుష్టు ముష్టోడి అంగుష్ఠమా వృద్దక్షయ రోగి ఉచ్చిష్టమా

డ్రైనేజి నురుగా దాంట్లోని బుడగా
అమీబా తుమీబా గుడ్లగూబా పగుల్తుంది గూబ
మురిగిపోయిన అరబ్బీ మురబ్బో...

ఓరేయ్ పళ్ళ కిచ్చి అరేయ్ చిల్లి గోచి నీ పిచ్చి పోగొట్టగా
టచ్చి ఇస్తాను పెంటచ్చిగా... పెంట చ్చిగా...

ఓరేయ్ పాచి ముఖమా నడుస్తున్న శవమా
వేడి ఇడ్లీలు పారేయుచున్ సద్ది సాంబారు తెగ త్రాగు సోంబేరిగా

స్ట్రాలు ఎక్స్ట్రాగా తెప్పించి నములుచున్
జ్యూసునే పుక్కిలించి ఉమ్మేయు ఉమ్మాయిగా

పెద్ద ఇడియట్టువి చద్ది పెసరట్టువి పిచ్చి టేస్టున్న సాడిస్ట్టువి
గజ్జి పాదాల మరగుజ్జువి ఉచ్చ నీచాలు లెనట్టి రాస్కేలువి తేలువి

ఓరేయ్ అక్కు పక్షి నిరక్షర కుక్షి కుంకాక్షి ఎకాక్షి సంఘాల అధ్యక్షుడా
నువ్వు చుంచెలుక గొద్దెవి రాబందు రెట్టవి బొద్దింక కేశానివి

సీంపంది మూతివి గబ్బిలం తోకవి ఏకాకి కాకీకవి
న్యూసెన్సు డాంకీవి నో సెన్సు మంకీవి కుడితిలో చిట్టెలుకవి

మున్సిపలిటీ పందికిన్ మూత్ర పిండానివి ఎద్దు మొండానివి
స్రుష్టి మొత్తంబులో శుంఠవి

ఓరేయ్ పేడ థట్టా అరేయ్ చెత్త బుట్ట
ఓరేయ్ గడ్డి పోచా అరేయ్ నార పీచా
ఓరేయ్ తుప్పు మేకా అరేయ్ పంది తోకా
ఓరేయ్ వానపాము ఇలా తొక్కుతాము
ఓరేయ్ గౌడి గేదె ఇదే భరత పూజ
సెంటిమెంటన్నదే లేని ప్రెంటాసురా

నిన్ను తిట్టంగ నేనెంత వాడన్ దురాత్మా
ఏడేడు లోకాల భాషలకే షోషొచ్చి మూర్ఛిల్లు రా

మహా బండ బూతుల్ తలల్ వంచు నీ ముందు పాపాత్ముడా
నీచాతి నీచా ఆహా నీ బతుకు చీచా నీ మొహం ఈడ్చా
నీ బుద్ధి కురుచ నీ నాలుకే రక్కిస... రాక్షసా..

ఏ మాధవుండైనా ప్రతి రోజు ముప్పొద్దులీ రీతి
నిన్నెంత ఘోరాతి ఘోరంబుగా తిట్టినా
అంత అభివృద్ధి సాధించు ముమ్మాటికిన్ సత్యమిది శెంబేడి వెధవా

చావరా ఓ బోడి వెధవా చావరా ఓ అంట్ల వెధవా
చావరా నెల్తక్కువ్వెధవా వెదవన్నర వెధవా
ముప్పావు వెధవా పరిపుర్ణ వెధవా
చావరా...చావరా...చావు... చావు... థూ...0 comments: